Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Äĺ˙íč˙ 16

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  16:1 Tehdy přišel do Derbe a Lystry, a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn jedné věřící Židovky, ale otce [měl] Řeka.

  16:2 Jemu vydávali bratři, kteří byli v Lystře a Ikoniu, [dobré] svědectví.

  16:3 Toho si Pavel přál [vzít] s sebou na cesty, a [tak ho] vzal a kvůli Židům, kteří byli v těch místech, ho obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek.)

  16:4 A jak procházeli městy, předávali jim k zachovávání ta ustanovení, která rozhodli apoštolové a starší v Jeruzalémě.

  16:5 A tak se církve upevňovaly ve víře a rozhojňovaly se v počtu každý den.

  16:6 A když prošli Frygii a galatskou zem, Duch Svatý jim zabránil mluvit Slovo v Asii.

  16:7 Když přišli k Mysii, pokoušeli se jít do Bitynie, ale Duch je nenechal.

  16:8 Minuli tedy Mysii a přišli do Troady.

  16:9 Pavlovi se pak v noci ukázalo vidění. Nějaký makedonský muž stál a prosil ho: "Přijď do Makedonie a pomoz nám!"

  16:10 A jakmile uviděl to vidění, ihned jsme usilovali [o to], abychom šli do Makedonie, přesvědčeni, že nás Pán povolal, abychom jim kázali evangelium.

  16:11 Když jsme tedy vypluli z Troady, vydali jsme se přímým směrem k Samothráké a příštího dne do Neapole.

  16:12 A odtud do Filip, což je přední město makedonského kraje a [římská] kolonie. V tomto městě jsme tedy zůstali několik dní.

  16:13 V sobotní den jsme vyšli ven za město k řece, kde bylo zvykem se modlit; a když jsme se posadili, mluvili jsme ke shromážděným ženám.

  16:14 Naslouchala také jedna pobožná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, a Pán otevřel její srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal.

  16:15 A když byla pokřtěna [ona] i její dům, prosila [nás]: "Jestliže jste mě uznali za věrnou Pánu, vejděte do mého domu a pobuďte [tu]." A [tak] nás přinutila.

  16:16 Když jsme se pak šli modlit, stalo se, že se s námi setkala jedna služebná, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním [budoucnosti].

  16:17 Ta chodila za Pavlem a [za] námi a křičela: "Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha a ohlašují nám cestu spasení!"

  16:18 A to dělala po mnoho dní. Když toho však Pavel [už] měl dost, obrátil se a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys z ní vyšel!" A v tu chvíli z ní vyšel.

  16:19 Když tedy její páni uviděli, že zmizela naděje jejich zisků, chopili se Pavla a Síly a táhli [je] na náměstí k představeným.

  16:20 A když je přivedli před [městské] úředníky, řekli: "Tito lidé bouří naše město! Jsou [to] Židé

  16:21 a hlásají zvyky, které nemůžeme přijmout ani zachovávat, poněvadž jsme Římané!"

  16:22 A [tak] proti nim povstal dav a úředníci jim strhali šaty a nařídili, ať jsou biti holemi.

  16:23 A když jim dali mnoho ran, uvrhli [je] do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je bezpečně hlídal.

  16:24 Když tedy dostal takový rozkaz, uvrhl je do nejhlubšího vězení a sevřel jim nohy kládou.

  16:25 Pavel a Síla se však o půlnoci modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali.

  16:26 A náhle nastalo tak veliké zemětřesení, že se otřásly základy vězení a hned se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta.

  16:27 Žalářník se probudil, a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli.

  16:28 Pavel však hlasitě vykřikl: "Nedělej si nic zlého, vždyť jsme všichni zde!"

  16:29 Požádal tedy o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Sílou.

  16:30 Potom je vyvedl ven a řekl: "Páni, co mám dělat, abych byl spasen?"

  16:31 Oni řekli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům."

  16:32 A mluvili Pánovo slovo jemu i všem, kdo byli v jeho domě.

  16:33 [On] je tedy v tu noční hodinu vzal a omyl [jim] rány. Potom byl ihned pokřtěn on i všichni jeho [domácí].

  16:34 A když je přivedl do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou rodinou uvěřil Bohu.

  16:35 Když pak nastal den, poslali úředníci biřice se slovy: "Propusť ty lidi!"

  16:36 Žalářník tedy oznámil ta slova Pavlovi: "Úředníci vzkázali, abyste byli propuštěni. Proto nyní odejděte a běžte v pokoji."

  16:37 Pavel jim ale řekl: "Zmrskali nás veřejně a bez soudu vsadili do vězení - [nás,] kteří jsme Římané - a teď nás chtějí tajně vyhnat? [To] opravdu ne! Ať přijdou sami a vyvedou nás!"

  16:38 Biřicové tedy ta slova oznámili úředníkům. A když uslyšeli, že to jsou Římané, dostali strach,

  16:39 přišli a prosili je [za odpuštění]. Potom [je] vyvedli a žádali je, aby odešli z města.

  16:40 Když tedy vyšli z vězení, přišli k Lydii, a když uviděli bratry, potěšili je a odešli.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę