Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Äĺ˙íč˙ 15

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  15:1 Potom přišli někteří z Judska a učili bratry: "Nenecháte-li se obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni."

  15:2 A když s nimi měl Pavel a Barnabáš nemalý spor a hádku, rozhodli, aby Pavel, Barnabáš a někteří další z nich šli s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma.

  15:3 Když tedy byli církví vypraveni na cestu, procházeli Fénicií a Samařím a vyprávěli o obrácení pohanů a působili všem bratrům velikou radost.

  15:4 A když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a oznámili [jim], co skrze ně Bůh udělal.

  15:5 Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů, a říkali, že [pohané] musí být obřezáváni a že se [jim] má přikázat, aby zachovávali Mojžíšův zákon.

  15:6 Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili.

  15:7 A když došlo k velkému dohadování, vstal Petr a řekl jim: "Bratři, vy víte, že [mě] Bůh mezi námi odedávna vyvolil, aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a uvěřili.

  15:8 A Bůh, který zná srdce [lidí], jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak jako nám.

  15:9 A neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce.

  15:10 Proč tedy nyní pokoušíte Boha, když vkládáte na šíji učedníků jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my?

  15:11 Věříme přece, že jsme spaseni milostí Pána Ježíše Krista tak jako oni."

  15:12 Celé shromáždění tedy zmlklo a poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaká znamení a zázraky dělal Bůh skrze ně mezi pohany.

  15:13 A když umlkli, odpověděl Jakub: "Bratři, poslouchejte mě.

  15:14 Šimon vyprávěl, jak Bůh poprvé pohlédl na pohany, aby [z nich] přijal lid svému jménu.

  15:15 A s tím se shodují slova proroků, jak je napsáno:

  15:16 'Potom se navrátím a znovu postavím stánek Davidův, který padl. Jeho trosky znovu postavím a pozdvihnu jej,

  15:17 aby zbytek lidí hledal Pána, i všichni pohané, nad nimiž je vzýváno mé jméno, praví Pán, který činí všechny tyto věci.'

  15:18 Bohu jsou známé od věků všechny jeho skutky.

  15:19 Proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohanů obracejí k Bohu,

  15:20 ale abychom jim napsali, ať se zdržují od [věcí] poskvrněných modlami, od smilstva, od [masa] zardoušených [zvířat] a od krve.

  15:21 Mojžíš přece má od dávných věků kazatele v každém městě, poněvadž bývá čten každou sobotu v synagogách."

  15:22 Tehdy se apoštolům a starším s celou církví zdálo [dobré], aby do Antiochie poslali s Pavlem a Barnabášem muže, které mezi sebou vybrali, [totiž] Judu zvaného Barsabáš a Sílu, přední muže mezi bratry.

  15:23 Poslali po nich tento [dopis]: "Apoštolové, starší a bratři zdraví ty, kdo jsou v Antiochii, v Sýrii a v Kilikii, bratry z pohanů.

  15:24 Poněvadž jsme slyšeli, že z nás vyšli někteří, kteří vás zneklidnili [svými] slovy a rozrušili vaše duše, když říkali, že se musíte obřezat a zachovávat Zákon ([což] jsme jim nepřikázali),

  15:25 zdálo se nám, jednomyslně shromážděným, [dobré,] abychom k vám poslali vybrané muže [spolu] s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem,

  15:26 lidmi, kteří vydali své životy pro jméno našeho Pána Ježíše Krista.

  15:27 Proto jsme poslali Judu a Sílu a oni [vám] ústně povědí totéž.

  15:28 Duchu Svatému i nám se totiž zdálo [dobré], nevkládat na vás žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí:

  15:29 abyste se zdržovali od toho, co bylo obětováno modlám, od krve, od [masa] zardoušených [zvířat a] od smilstva. Budete-li se chránit těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi."

  15:30 Když tedy byli propuštěni, přišli do Antiochie, shromáždili sbor a předali dopis.

  15:31 A když [ho] přečetli, radovali se [bratři] z toho povzbuzení.

  15:32 Juda se Sílou (kteří byli také proroci) tedy mnoha slovy povzbuzovali a posilovali bratry.

  15:33 A když [tam] strávili [nějaký] čas, bratři je v pokoji propustili k apoštolům.

  15:34 Sílovi se však zdálo [dobré] tam zůstat.

  15:35 Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii také a učili a kázali s mnoha dalšími Pánovo slovo.

  15:36 Po několika dnech pak Pavel řekl Barnabášovi: "Vraťme se nyní a navštivme své bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, a [zjistěme,] jak se mají.

  15:37 Barnabáš tedy chtěl, aby s sebou vzali i Jana zvaného Marek.

  15:38 Pavel ale nepovažoval za správné vzít s sebou toho, který od nich odešel z Pamfylie a nešel s nimi do díla.

  15:39 A vznikl [mezi nimi] tak ostrý spor, že se od sebe rozešli. Barnabáš tedy vzal s sebou Marka a odplul na Kypr,

  15:40 Pavel si však vybral Sílu, a když ho bratři svěřili Boží milosti, odešel.

  15:41 Procházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę