Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 12

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  12:1 Proto i my, obklopeni takovm oblakem svdk, odlome kadou zt i hch, jen [nm tak] snadno bv pekkou, a s vytrvalost bme zvod, kter le ped nmi.

  12:2 Hleme na pvodce a dokonavatele vry Jee, kter pro radost, je leela ped nm, podstoupil k nedbaje na hanbu a posadil se po pravici Boho trnu.

  12:3 Povate pece, [jak je] ten, kter vydrel takov odpor hnk proti sob, abyste neochabli a neklesali na dui.

  12:4 Jet jste se v boji proti hchu nevzepeli a do krve

  12:5 a zapomnli jste na povzbuzen, kter k vm promlouv jako k synm: "Synu mj, nepohrdej tm, kdy [t] Pn vychovv, a neklesej [na mysli], kdy t kr.

  12:6 Vdy koho Pn miluje, [toho] vychovv a vih kadho, koho pijm za syna."

  12:7 Podstupujete-li vchovu, Bh s vmi jedn jako se syny. Vdy kterho syna otec nevychovv?

  12:8 Jestlie jste vak bez vchovy, j se dostv vem, pak jste levoboci, a ne synov.

  12:9 A pak, mvali jsme pece za vychovatele sv tlesn otce a vili jsme si [jich]. Nemme se [tedy] mnohem spe poddat Otci duch a t?

  12:10 Oni [ns] pece vychovvali po krtkou dobu a jak se jim zdlo [dobr], on vak k [naemu] uitku, abychom zskali podl na jeho svatosti.

  12:11 dn vchova se sice v dan chvli nezd bt radostn, ale krun, avak pozdji tm, kdo skrze ni byli vycvieni, pin pokojn ovoce spravedlnosti.

  12:12 Proto napimte sven ruce a ochabl kolena

  12:13 a ite svma nohama pm kroky, aby se to, co kulh, nevymklo, ale radji bylo uzdraveno.

  12:14 Usilujte o pokoj se vemi [lidmi] a o svatost, bez n nikdo nespat Pna.

  12:15 Dbejte na [to], aby nkdo neminul Bo milost, aby [vs] netrpil njak puc koen hokosti, skrze nj by mnoz byli poskvrnni;

  12:16 aby nkdo nebyl smilnk nebo bezbonk jako Ezau, kter prodal sv prvorozenstv za jedin pokrm.

  12:17 Vte pece, e kdy potom chtl zddit poehnn, byl odmtnut (akoli je se slzami usilovn hledal), nebo nenael msto [pro] pokn.

  12:18 Nepistoupili jste pece k hmatateln hoe, k hocmu ohni, k mranu, temnot a vichici,

  12:19 ke zvuku polnice a k [takovmu] hlasu slov, e ti, kdo [ho] slyeli, prosili, aby k nim u nemluvil.

  12:20 (Nemohli toti snst to, co se [jim] pikazovalo: "Kdyby se i [jen] zve dotklo t hory, bude ukamenovno nebo zasteleno pem."

  12:21 A ta podvan byla tak hrozn, [e] Moj ekl: "Jsem vyden, a se tesu.")

  12:22 Pistoupili jste ale k hoe Sion a k mstu ivho Boha, nebeskmu Jeruzalmu; k desetitiscm andl,

  12:23 k slavnostnmu shromdn, k crkvi prvorozench, kte jsou zapsni v nebesch; k Bohu, soudci vech, k duchm spravedlivch, kte doli cle;

  12:24 k prostednkovi nov smlouvy Jei a ke skropen krv, kter mluv lpe ne belova.

  12:25 Hlete, abyste neodmtli toho, kter [k vm] mluv. Jestlie toti ti, kte odmtli toho, kdo na zemi vydval Bo pokyny, neunikli, m spe [neunikneme] my, odvracme-li se od toho, kter [je] z nebe.

  12:26 Jeho hlas tehdy otsl zem, nyn vak zaslbil: "Jet jednou otesu nejen zem, ale i nebem."

  12:27 A to, [e ekl] "jet jednou", ukazuje na odstrann vc, je jsou otesiteln (nebo jsou udlan), aby [tak] zstaly ty vci, kter jsou neotesiteln.

  12:28 Ponvad tedy pijmme neotesiteln krlovstv, bume vdn [a] tak slume Bohu pijatelnm zpsobem, s ctou a bzn.

  12:29 Nebo n Bh [je] stravujc ohe.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .