Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 13

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  13:1 V tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi.

  13:2 Ježíš jim tedy odpověděl: "Myslíte si, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni [ostatní] Galilejci, že se jim to stalo?

  13:3 Říkám vám, [že] ne. A nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni.

  13:4 Anebo těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je - myslíte si, že byli větší viníci než všichni lidé bydlící v Jeruzalémě?

  13:5 Říkám vám, [že] ne. A nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni."

  13:6 Vyprávěl tedy toto podobenství: "Jeden [člověk] měl na své vinici zasazený fíkový strom. Přišel pak na něm hledat ovoce, ale nenašel.

  13:7 Řekl tedy vinaři: 'Hle, tři roky přicházím a hledám na tomto fíkovníku ovoce, ale nenalézám. Poraz ho. Proč má kazit i tu zem?'

  13:8 Ale on mu odpověděl: 'Pane, nech ho ještě tento rok, až ho okopám a pohnojím,

  13:9 ponese-li snad ovoce. A pokud ne, porazíš ho potom.'"

  13:10 V sobotu pak učil v jedné synagoze.

  13:11 A hle, byla [tam] žena, která měla osmnáct let ducha nemoci a byla sehnutá a nijak se nemohla narovnat.

  13:12 Když ji Ježíš spatřil, zavolal [ji] k [sobě a] řekl jí: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci."

  13:13 Vložil na ni ruce a [ona] se hned narovnala a oslavovala Boha.

  13:14 Představený synagogy však [na to] odpověděl s hněvem, protože Ježíš uzdravoval v sobotní den, a řekl zástupu: "Je šest dní, ve kterých se má pracovat. V nich tedy přicházejte a nechte se uzdravovat, a ne v den soboty!"

  13:15 Ale Pán mu odpověděl: "Pokrytče! Neodvazuje každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí [ho] napájet?

  13:16 A tato [žena], dcera Abrahamova, kterou Satan [držel] svázanou - hle, [už] osmnáct let - neměla být rozvázána z toho pouta v sobotní den?"

  13:17 Když to řekl, všichni jeho protivníci byli zahanbeni, ale všechen zástup se radoval ze všech těch slavných [skutků], které dělal.

  13:18 Tehdy řekl: "Čemu je podobné Boží království a k čemu ho přirovnám?

  13:19 Je podobné zrnku hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady; a [ono] vyrostlo a stalo se velikým stromem a nebeští ptáci se uhnízdili v jeho větvích."

  13:20 A znovu řekl: "K čemu přirovnám Boží království?

  13:21 Je podobné kvasu, který žena vzala a zadělala ve třech měřicích mouky, až všechno zkvasilo."

  13:22 A tak procházel města a vesnice a učil, konaje cestu do Jeruzaléma.

  13:23 Někdo mu řekl: "Pane, [je] málo těch, kteří budou spaseni?" On jim však řekl:

  13:24 "Snažte se vejít těsnou branou, neboť vám říkám, [že] mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci.

  13:25 Když hospodář vstane a zavře dveře, tehdy začnete stát venku, tlouci na dveře a říkat: 'Pane, Pane, otevři nám,' a [on] vám odpoví: 'Neznám vás, [nevím,] odkud jste.'

  13:26 Tehdy začnete říkat: 'Jedli jsme a pili před tebou a učil jsi na našich ulicích!'

  13:27 A [on] řekne: 'Říkám vám, [že] vás neznám a [nevím,] odkud jste. Odejděte ode mne, všichni, kdo konáte nepravost!'

  13:28 Bude tam pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale [sami] sebe vyhnané ven.

  13:29 A přijdou od východu i [od] západu a od severu i [od] jihu a budou stolovat v Božím království.

  13:30 A hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední."

  13:31 V ten den přistoupili někteří farizeové a říkali mu: "Odejdi a běž odsud, protože Herodes tě chce zabít."

  13:32 Řekl jim tedy: "Jděte a řekněte té lišce: Hle, vymítám démony a uzdravuji dnes i zítra a třetího [dne] dokonám.

  13:33 Dnes, zítra i pozítří však musím být na cestě; protože není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém."

  13:34 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice [shromažďuje] svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.

  13:35 Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Ale říkám vám jistě, že mě už neuvidíte, dokud nepřijde [čas], kdy řeknete: 'Požehnaný, který přichází v Pánově jménu!'"

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę