Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 12

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  12:1 A když se mezitím sešly desetitisíce lidí, takže šlapali jedni po druhých, začal [Ježíš] říkat svým učedníkům: "Především se varujte kvasu farizeů, což je pokrytectví.

  12:2 Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani [nic] tajného, co nebude poznáno.

  12:3 To, co jste říkali ve tmě, tedy bude slyšet na světle, a co jste ve [svých] pokojích šeptali do ucha, se bude kázat ze střech."

  12:4 "Ale vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc.

  12:5 Ukážu vám však, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte.

  12:6 Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? A jediný z nich není před Bohem zapomenut.

  12:7 Vám jsou však spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců."

  12:8 "Říkám vám tedy: Kdokoli mne vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími anděly.

  12:9 Kdo mne ale před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly.

  12:10 A každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se rouhal Duchu Svatému, odpuštěno nebude.

  12:11 Když vás pak povedou do shromáždění a před vrchnosti a vlády, nestarejte se, co a jak máte odpovídat a co říkat,

  12:12 protože Duch Svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci."

  12:13 Někdo ze zástupu mu řekl: "Mistře, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví!"

  12:14 On mu však řekl: "Člověče, kdo mě nad vámi ustanovil soudcem nebo děličem?"

  12:15 Řekl jim tedy: "Dejte pozor a varujte se lakomství; neboť život člověka nespočívá v hojnosti jeho majetku."

  12:16 Tehdy jim řekl podobenství: "Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu.

  12:17 Přemýšlel tedy a říkal si: 'Co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych shromáždil svou úrodu!'

  12:18 Potom řekl: 'Udělám toto: Zbořím své stodoly a postavím větší a tam shromáždím všechnu svou úrodu i své zboží.

  12:19 A své duši řeknu: Duše, máš mnoho zboží uloženého na mnoho let. Odpočívej, jez, pij, vesel se!'

  12:20 Ale Bůh mu řekl: 'Blázne, tuto noc od tebe vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi připravil?'

  12:21 Tak [je to s každým], kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu."

  12:22 Tehdy řekl svým učedníkům: "Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékali.

  12:23 Život je víc než pokrm a tělo [víc] než oděv.

  12:24 Pohleďte na havrany, že nesejí ani nesklízejí a nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci!

  12:25 Kdo z vás může [pečlivým] staráním přidat ke své výšce jediný loket?

  12:26 Když tedy nezmůžete ani [to] nejmenší, proč se staráte o to ostatní?

  12:27 Pohleďte na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.

  12:28 Jestliže tedy Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!

  12:29 Nehledejte tedy, co byste jedli nebo co byste pili, ani se [tím] nezneklidňujte.

  12:30 Všechny tyto věci totiž vyhledávají národy tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete.

  12:31 Hledejte raději Boží království a všechny tyto věci vám budou přidány.

  12:32 Neboj se, maličké stádo, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

  12:33 Prodávejte svůj majetek a dávejte milosrdné dary. Udělejte si měšce, které nestárnou, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřichází a [kde] mol neničí.

  12:34 Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce."

  12:35 "Vaše bedra ať jsou přepásaná a [vaše] lampy ať hoří.

  12:36 A vy buďte jako lidé očekávající svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu otevřeli hned, jakmile přijde a zatluče.

  12:37 Blaze těm služebníkům, které pán při [svém] příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se přepáše, posadí je [za stůl,] přistoupí a bude jim sloužit.

  12:38 A přijde-li během druhé nebo třetí hlídky a zastihne [je] tak, blaze těm služebníkům.

  12:39 Vězte však, že kdyby hospodář věděl, ve kterou hodinu má přijít zloděj, bděl by a nedovolil by [mu] prokopat se do jeho domu.

  12:40 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte."

  12:41 Tehdy mu Petr řekl: "Pane, říkáš to podobenství [jenom] nám, nebo také všem?"

  12:42 A Pán řekl: "Kdo je tedy ten věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby [jim] v patřičný čas dával vyměřený pokrm?

  12:43 Blaze tomu služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná.

  12:44 V pravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem.

  12:45 Kdyby si však ten služebník v srdci řekl: 'Můj pán mešká [se svým] příchodem' a začal by bít služebníky a služebné a jíst, pít a opíjet se,

  12:46 [tehdy] přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, a oddělí ho a určí mu díl s nevěrnými.

  12:47 A ten služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil [se] a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit.

  12:48 Ale ten, který [ji] neznal a udělal trestuhodné věci, bude bit méně. Vždyť komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno; a komu svěřili hodně, od toho vyžádají více."

  12:49 "Přišel jsem na zem pustit oheň a co si přeji, [než] aby už hořel?!

  12:50 Mám se ale křtít křtem a jak je mi úzko, dokud se nevykoná!

  12:51 Myslíte si, že jsem přišel přinést na zem pokoj? Říkám vám, ne [pokoj], ale rozdělení.

  12:52 Neboť od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem.

  12:53 Otec bude rozdělen proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchýně proti své snaše a snacha proti své tchýni."

  12:54 Zástupům také řekl: "Když spatříte oblak, jak vychází od západu, hned říkáte: 'Přichází liják,' a je [to] tak.

  12:55 Když pak vane jižní vítr, říkáte: 'Bude horko,' a bývá.

  12:56 Pokrytci! Umíte rozpoznat vzhled země i nebe; jak to, že tedy nepoznáváte tento čas?"

  12:57 "A proč ani sami od sebe nerozsuzujete, co [je] spravedlivé?

  12:58 Když tedy jdeš se svým odpůrcem k vrchnosti, snaž se s ním cestou vypořádat. Jinak tě potáhne k soudci a soudce tě vydá biřici a biřic tě vsadí do vězení.

  12:59 Říkám ti: Rozhodně odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš i ten poslední haléř."

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę