Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 11

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  11:1 km tedy: Zavrhl snad Bh svj lid? V dnm ppad! Vdy i j jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, [z] pokolen Benjamnova.

  11:2 Bh nezavrhl svj lid, kter pedzvdl. Nevte snad, co Psmo k o Eliovi? Jak jedn s Bohem proti Izraeli a k:

  11:3 "Pane, tv proroky zabili a tv olte rozboili; zstal jsem jen j, a [i] mn usiluj o ivot!"

  11:4 Co mu ale k Bo odpov? "Ponechal jsem si sedm tisc mu, kte nesklonili koleno ped Blem."

  11:5 A tak tedy i v nynj dob vznikl ostatek, vyvolen podle milosti.

  11:6 (A jestlie [podle] milosti, tedy ne na zklad skutk, jinak by milost ji nebyla milost. Jestlie vak na zklad skutk, ji [to] nen milost; jinak ji skutek nen skutek.)

  11:7 Co tedy? Izrael nedoshl toho, co hled, ale vyvolen [toho] doshli; ostatn pak byli zatvrzeni.

  11:8 Jak je napsno: "Bh jim dal ducha otuplosti, oi, aby nevidli, a ui, aby neslyeli, a do dnenho dne."

  11:9 A David k: "A se jim jejich stl stane past a nstrahou, pohorenm a odplatou.

  11:10 [Dej], a se jejich oi zatmj, aby nevidli, a jejich zda navdy sehni."

  11:11 km tedy: Kloptli snad, aby padli? V dnm ppad! Jejich pokleskem pece [pilo] spasen k pohanm, aby [to] v nich vzbudilo rlivost.

  11:12 Jestlie pak jejich poklesek [znamen] bohatstv pro svt a jejich nedostatek bohatstv pro pohany, m vce [bude] jejich plnost?

  11:13 Vm pohanm pak km: Jeliko jsem vskutku apotolem pohan, oslavuji [Boha za] svou slubu,

  11:14 zda bych njak nemohl vzbudit rlivost [tch, kdo jsou] m tlo, a nkter z nich zachrnit.

  11:15 Nebo jestlie jejich odmtnut [znamen] smen svta, co [teprve jejich] pijet, ne-li ivot z mrtvch?

  11:16 Jsou-li toti svat prvotiny, [je svat] i tsto. A je-li svat koen, [jsou svat] i vtve.

  11:17 Jestlie pak jsou nkter vtve vylomeny a ty, plan oliva, jsi byl naroubovn mezi n a stal ses spoluastnkem koene a tunosti olivy,

  11:18 nechlub se proti tm vtvm. Pokud se vak vychloub, [pamatuj, e] ne ty nese koen, ale koen tebe.

  11:19 ekne tedy: "Ty vtve byly vylomeny, abych j byl naroubovn."

  11:20 Dobe; nevrou byly vylomeny, ty vak stoj vrou. Nebu namylen, ale boj se.

  11:21 Jestlie toti Bh neuetil pirozen vtve, [vz,] e by neuetil ani tebe.

  11:22 Pohle tedy [na] Bo laskavost i psnost: k tm, kte padli, psnost, ale k tob laskavost, bude-li [ovem] v t laskavosti zstvat. Jinak bude vyat i ty.

  11:23 Oni pak tak budou naroubovni, pokud nezstanou v neve; Bh je pece schopen naroubovat je znovu.

  11:24 Vdy jestlie jsi ty byl vyat z pirozen plan olivy a proti pirozenosti naroubovn do ulechtil olivy, m spe budou ti, kte [jsou] pirozenmi [vtvemi], naroubovni do sv vlastn olivy?

  11:25 Nebo nechci, brati, abyste neznali toto tajemstv (abyste nebyli moud sami ped sebou), e Izraeli nastala sten zatvrzelost, dokud nevejde plnost pohan.

  11:26 A tak bude spasen cel Izrael, jak je napsno: "Ze Sionu pijde Vysvoboditel a odvrt bezbonosti od Jkoba.

  11:27 A toto [bude] m smlouva s nimi, kdy odejmu jejich hchy."

  11:28 Ohledn evangelia [jsou] tedy neptel kvli vm, ale ohledn vyvolen [jsou Bo] milovan kvli otcm.

  11:29 [Svch] dar a povoln pece Bh nelituje!

  11:30 Vdy tak jako jste vy kdysi byli neposlun Bohu, ale nyn se vm dostalo milosrdenstv pro jejich neposlunost,

  11:31 tak i oni nyn neuposlechli, aby se pro milosrdenstv [udlen] vm i jim dostalo milosrdenstv.

  11:32 Nebo Bh zavel vechny pod neposlunost, aby se nade vemi smiloval.

  11:33 , hloubko bohatstv Bo moudrosti i vdn! Jak nevyzpytateln [jsou] jeho soudy a jak nevystiiteln jeho cesty!

  11:34 Vdy "kdo poznal Pnovu mysl? A kdo se stal jeho poradcem?"

  11:35 Anebo "kdo mu [nco] dal pedem a bude mu [to] odplaceno?"

  11:36 Nebo z nj a skrze nj a pro nj [jsou] vechny vci. Jemu [bu] slva na vky! Amen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .