Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 17

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  17:1 Pavel wi Sila au trecut prin Amfipoli wi Apolonia, wi au venit kn Tesalonic, unde era o sinagogq a Iudeilor.

  17:2 Pavel, dupq obiceiul squ, a intrat kn sinagogq. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,

  17:3 dovedind wi lqmurind, cq Hristosul trebuia sq pqtimeascq wi sq knvieze din moryi. ,,Wi acest Isus, pe care vi -L vestesc eu``, zicea el, ,,este Hristosul.``

  17:4 Unii din ei, wi o mare mulyime de Greci temqtori de Dumnezeu, wi multe femei de frunte au crezut, wi au trecut de partea lui Pavel wi a lui Sila.

  17:5 Dar Iudeii cari nu crezuserq, de pizmq, au luat cu ei niwte oameni fqrq cqpqtki din mulyime, au fqcut gloatq, wi au kntqrktat cetatea. S`au nqpustit asupra casei lui Iason, wi cqutau pe Pavel wi pe Sila, ca sq -i aducq afarq la norod.

  17:6 Fiindcq nu i-au gqsit, au tkrkt pe Iason wi pe vreo ckyiva frayi knaintea dregqtorilor cetqyii, wi strigau: ,,Oamenii acewtia, cari au rqscolit lumea, au venit wi aici,

  17:7 wi Iason i -a gqzduit. Ei toyi lucreazq kmpotriva poruncilor Cezarului, wi spun cq este un alt Kmpqrat: Isus.``

  17:8 Prin aceste vorbe, Iudeii au turburat norodul wi pe dregqtorii cetqyii,

  17:9 cari au dat drumul lui Iason wi celorlalyi, numai dupq ce au cqpqtat dela ei un zqlog.

  17:10 Frayii au trimes kndatq, noaptea, pe Pavel wi pe Sila la Berea. Cknd au sosit, au intrat kn sinagoga Iudeilor.

  17:11 Iudeii acewtia aveau o inimq mai aleasq deckt cei din Tesalonic. Au primit Cuvkntul cu toatq rkvna, wi cercetau Scripturile kn fiecare zi, ca sq vadq dacq ce li se spunea, este awa.

  17:12 Mulyi dintre ei wi din femeile cu vazq ale Grecilor, wi mulyi bqrbayi au crezut.

  17:13 Dar Iudeii din Tesalonic, cknd au aflat cq Pavel vestea Cuvkntul lui Dumnezeu wi kn Berea, au venit acolo, ca sq turbure wi sq aykye noroadele.

  17:14 Atunci frayii au pornit kndatq pe Pavel spre mare; Sila wi Timotei au rqmas kn Berea.

  17:15 Cei ce knsoyeau pe Pavel, l-au dus pknq la Atena. Apoi s`au kntors, cu knsqrcinarea sq ducq lui Sila wi lui Timotei porunca sq vinq ckt mai curknd la el.

  17:16 Pe cknd ki awtepta Pavel kn Atena, i se kntqrkta duhul la vederea acestei cetqyi pline de idoli.

  17:17 Kn sinagogq stqtea deci de vorbq cu Iudeii wi cu oamenii temqtori de Dumnezeu, iar kn piayq stqtea de vorbq kn fiecare zi cu aceia pe cari -i kntklnea.

  17:18 Unii din filosofii epicurieni wi stoici au intrat kn vorbq cu el. Wi unii ziceau: ,,Ce vrea sq spunq palavragiul acesta?`` Alyii, cknd l-au auzit cq vestewte pe Isus wi knvierea, ziceau: ,,Pare cq vestewte niwte dumnezei strqini.``

  17:19 Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag, wi au zis: ,,Putem sq wtim care este aceastq knvqyqturq nouq, pe care o vestewti tu?

  17:20 Fiindcq tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar sq wtim ce vrea sq zicq aceasta.``

  17:21 Cqci toyi Atenienii wi strqinii, cari stqteau kn Atena, nu-wi petreceau vremea cu nimic altceva deckt sq spunq sau sq asculte ceva nou.

  17:22 Pavel a stat kn picioare kn mijlocul Areopagului, wi a zis: ,,Bqrbayi Atenieni! Kn toate privinyele vq gqsesc foarte religiowi.

  17:23 Cqci, pe cknd strqbqteam cetatea voastrq wi mq uitam de aproape la lucrurile la cari vq knchinayi voi, am descoperit chiar wi un altar, pe care este scris: ,Unui Dumnezeu necunoscut!` Ei bine, ceeace voi cinstiyi, fqrq sq cunoawteyi, aceea vq vestesc eu.

  17:24 Dumnezeu, care a fqcut lumea wi tot ce este kn ea, este Domnul cerului wi al pqmkntului, wi nu locuiewte kn temple fqcute de mkni.

  17:25 El nu este slujit de mkni omenewti, ca wi cknd ar avea trebuinyq de ceva, El, care dq tuturor viaya, suflarea wi toate lucrurile.

  17:26 El a fqcut ca toyi oamenii, iewiyi dintr`unul singur, sq locuiascq pe toatq faya pqmkntului; le -a awezat anumite vremi wi a pus anumite hotare locuinyei lor,

  17:27 ca ei sq caute pe Dumnezeu, wi sq se sileascq sq -L gqseascq bkjbqind, mqcar cq nu este departe de fiecare din noi.

  17:28 Cqci kn El avem viaya, miwcarea wi fiinya, dupq cum au zis wi unii din poeyii vowtri: ,Skntem din neamul lui...`

  17:29 Astfel dar, fiindcq skntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie sq credem cq Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu mewtewugirea wi iscusinya omului.

  17:30 Dumnezeu nu yine seama de vremurile de newtiinyq, wi poruncewte acum tuturor oamenilor de pretutindeni sq se pocqiascq;

  17:31 pentrucq a rknduit o zi, kn care va judeca lumea dupq dreptate, prin Omul, pe care L -a rknduit pentru aceasta wi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadq netqgqduitq prin faptul cq L -a knviat din moryi...``

  17:32 Cknd au auzit ei de knvierea moryilor, unii kwi bqteau joc, iar alyii au zis: ,,Asupra acestor lucruri te vom asculta altqdatq.``

  17:33 Astfel, Pavel a iewit din mijlocul lor.

  17:34 Totuw unii au trecut de partea lui, wi au crezut; kntre acewtia era Dionisie Areopagitul, o femeie numitq Damaris, wi alyii kmpreunq cu ei. Pavel la Corint.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск