Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Dar Saul sufla kncq ameninyarea wi uciderea kmpotriva ucenicilor Domnului. S`a dus la marele preot,

  9:2 wi i -a cerut scrisori cqtre sinagogile din Damasc, ca, dacq va gqsi pe unii umblknd pe Calea credinyei, atkt bqrbayi ckt wi femei, sq -i aducq legayi la Ierusalim.

  9:3 Pe drum, cknd s`a apropiat de Damasc, de odatq a stqlucit o luminq din cer kn jurul lui.

  9:4 El a cqzut la pqmknt, wi a auzit un glas, care -i zicea: ,,Saule, Saule, pentruce Mq prigonewti?``

  9:5 ,,Cine ewti Tu, Doamne?`` a rqspuns el. Wi Domnul a zis: ,,Eu sknt Isus, pe care -L prigonewti. ,,Yi-ar fi greu sq arunci knapoi cu piciorul kntr`un yepuw.``

  9:6 Tremurknd wi plin de fricq, el a zis: ,,Doamne, ce vrei sq fac?`` ,,Scoalq-te,`` i -a zis Domnul, ,,intrq kn cetate, wi yi se va spune ce trebuie sq faci.``

  9:7 Oamenii cari -l knsoyeau, au rqmas kncremeniyi; auzeau kn adevqr glasul, dar nu vedeau pe nimeni.

  9:8 Saul s`a sculat dela pqmknt; wi mqcar cq ochii ki erau deschiwi, nu vedea nimic. L-au luat de mkni, wi l-au dus kn Damasc.

  9:9 Trei zile n`a vqzut, wi n`a mkncat, nici n`a bqut nimic.

  9:10 Kn Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i -a zis kntr`o vedenie: ,,Anania!`` ,,Iatq-mq Doamne,`` a rqspuns el.

  9:11 Wi Domnul i -a zis: ,,Scoalq-te, du-te pe uliya care se cheamq ,Dreaptq,` wi cautq kn casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Cqci iatq, el se roagq;

  9:12 wi a vqzut kn vedenie pe un om, numit Anania, intrknd la el, wi punkndu-wi mknile peste el, ca sq-wi capete iarqw vederea.``

  9:13 ,,Doamne,`` a rqspuns Anania, ,,am auzit dela mulyi despre toate relele, pe cari le -a fqcut omul acesta sfinyilor Tqi kn Ierusalim;

  9:14 ba wi aici are puteri din partea preoyilor celor mai de seamq, ca sq lege pe toyi cari cheamq Numele Tqu.

  9:15 Dar Domnul i -a zis: ,,Du-te, cqci el este un vas, pe care l-am ales, ca sq ducq Numele Meu knaintea Nemurilor, knaintea kmpqrayilor, wi knaintea fiilor lui Israel;

  9:16 wi ki voi arqta tot ce trebuie sq sufere pentru Numele Meu.``

  9:17 Anania a plecat; wi, dupq ce a intrat kn casq, a pus mknile peste Saul, wi a zis: ,,Frate Saule, Domnul Isus, care yi S`a arqtat pe drumul pe care veneai, m`a trimes ca sq capeyi vederea, wi sq te umpli de Duhul Sfknt.``

  9:18 Chiar kn clipa aceea, au cqzut de pe ochii lui un fel de solzi; wi el wi -a cqpqtat iarqw vederea. Apoi s`a sculat, wi a fost botezat.

  9:19 Dupq ce a mkncat, a prins iarqw putere. Saul a rqmas ckteva zile cu ucenicii, cari erau kn Damasc.

  9:20 Wi kndatq a knceput sq propovqduiascq kn sinagogi cq Isus este Fiul lui Dumnezeu.

  9:21 Toyi ceice -l ascultau, rqmkneau uimiyi, wi ziceau: ,,Nu este el acela care fqcea prqpqd kn Ierusalim, printre ceice chemau Numele acesta? Wi n`a venit el aici ca sq -i ducq legayi knaintea preoyilor celor mai de seamq?``

  9:22 Totuw Saul se kntqrea din ce kn ce mai mult, wi fqcea de ruwine pe Iudeii, cari locuiau kn Damasc, dovedind cq Isus este Hristosul.

  9:23 Dupq cktva timp, Iudeii s`au sfqtuit sq -l omoare;

  9:24 wi uneltirea lor a ajuns la cunowtinya lui Saul. Poryile erau pqzite zi wi noapte, ca sq -l omoare.

  9:25 Dar kntr`o noapte, ucenicii l-au luat wi l-au coborkt prin zid, dkndu -l jos kntr`o cowniyq.

  9:26 Cknd a ajuns kn Ierusalim, Saul a cqutat sq se lipeascq de ucenici; dar toyi se temeau de el, cqci nu puteau sq creadq cq este ucenic.

  9:27 Atunci Barnaba l -a luat cu el, l -a dus la apostoli, wi le -a istorisit cum, pe drum, Saul vqzuse pe Domnul, care i -a vorbit, wi cum kn Damasc propovqduise cu kndrqznealq kn Numele lui Isus.

  9:28 De atunci se ducea wi venea kmpreunq cu ei kn Ierusalim,

  9:29 wi propovqduia cu kndrqznealq kn Numele Domnului. Vorbea wi se kntreba wi cu Evreii cari vorbeau grecewte, dar ei cqutau sq -l omoare.

  9:30 Cknd au aflat frayii de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea, wi l-au pornit la Tars. Vindecarea lui Enea.

  9:31 Biserica se bucura de pace kn toatq Iudea, Galilea wi Samaria, se kntqrea sufletewte, wi umbla kn frica Domnului; wi, cu ajutorul Duhului Sfknt, se knmulyea.

  9:32 Pe cknd cerceta Petru pe toyi sfinyii, s`a pogorkt wi la ceice locuiau kn Lida.

  9:33 Acolo a gqsit un om, anume Enea, care zqcea de opt ani olog kn pat.

  9:34 ,,Enea,`` i -a zis Petru, ,,Isus Hristos te vindecq; scoalq-te, wi fq-yi patul.`` Wi Enea s`a sculat kndatq.

  9:35 Toyi locuitorii din Lida wi din Sarona, l-au vqzut, wi s`au kntors la Domnul.

  9:36 Kn Iope, era o uceniyq numitq Tabita, nume, care kn tklmqcire se zice Dorca. Ea fqcea o mulyime de fapte bune wi milostenii.

  9:37 Kn vremea aceea, s`a kmbolnqvit, wi a murit. Dupqce au scqldat -o, au pus -o kntr`o odaie de sus.

  9:38 Fiindcq Lida este aproape de Iope, ucenicii, cknd au auzit cq Petru este acolo, au trimes doi oameni la el, sq -l roage: Nu pregeta sq vii pknq la noi.

  9:39 Petru s`a sculat, wi a plecat kmpreunq cu ei. Cknd a sosit, l-au dus kn odaia de sus. Toate vqduvele l-au knconjurat plkngknd, wi i-au arqtat hainele wi cqmqwile, pe cari le fqcea Dorca, pe cknd era cu ele.

  9:40 Petru a scos pe toatq lumea afarq, a kngenuncheat, wi s`a rugat; apoi, s`a kntors spre trup, wi a zis: ,,Tabita, scoalq-te!`` Ea a deschis ochii, wi, cknd a vqzut pe Petru, a stqtut kn capul oaselor.

  9:41 El i -a dat mkna, wi a ridicat -o kn sus. A chemat kndatq pe sfinyi wi pe vqduve, wi le -a pus -o knainte vie.

  9:42 Minunea aceasta a fost cunoscutq kn toatq cetatea Iope, wi mulyi au crezut kn Domnul.

  9:43 Petru a rqmas multe zile kn Iope la un tqbqcar, numit Simon.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск