Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Kn Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaw din ceata de ostawi numitq ,,Italiana``.

  10:2 Omul acesta era cucernic wi temqtor de Dumnezeu, kmpreunq cu toatq casa lui. El fqcea multe milostenii norodului, wi se ruga totdeauna lui Dumnezeu.

  10:3 Pela ceasul al nouqlea din zi, a vqzut lqmurit kntr`o vedenie pe un knger al lui Dumnezeu cq a intrat la el, wi i -a zis: ,,Cornelie!``

  10:4 Corneliu s`a uitat yintq la el, s`a knfricowat, wi a rqspuns: ,,Ce este, Doamne?`` Wi kngerul i -a zis: ,,Rugqciunile wi milosteniile tale s`au suit knaintea lui Dumnezeu, wi El Wi -a adus aminte de ele.

  10:5 Trimete acum niwte oameni la Iope, wi chiamq pe Simon, zis wi Petru.

  10:6 El gqzduiewte la un om, numit Simon tqbqcarul, a cqrui casq este lkngq mare: acela kyi va spune ce trebuie sq faci.``

  10:7 Cum a plecat kngerul, care vorbise cu el, Corneliu a chemat douq din slugile sale, wi un ostaw cucernic din aceia cari -i slujeau kn tot timpul;

  10:8 wi, dupqce le -a istorisit totul, i -a trimes la Iope.

  10:9 A doua zi, cknd erau pe drum wi se apropiau de cetate, Petru s`a suit sq se roage pe acoperiwul casei, pela ceasul al waselea.

  10:10 L -a ajuns foamea, wi a vrut sq mqnknce. Pe cknd ki pregqteau mkncarea, a cqzut kntr`o rqpire sufleteascq.

  10:11 A vqzut cerul deschis, wi un vas ca o fayq de masq mare, legatq cu cele patru colyuri, coborkndu-se wi slobozindu-se kn jos pe pqmknt.

  10:12 Kn ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare wi tkrktoare de pe pqmknt wi pqsqrile cerului.

  10:13 Wi un glas i -a zis: ,,Petre, scoalq-te, taie wi mqnkncq.``

  10:14 ,,Nicidecum, Doamne``, a rqspuns Petru. ,,Cqci niciodatq n`am mkncat ceva spurcat sau necurat.``

  10:15 Wi glasul i -a zis iarqw a doua oarq: ,,Ce a curqyit Dumnezeu, sq nu numewti spurcat.``

  10:16 Lucrul acesta s`a fqcut de trei ori, wi kndatq dupq aceea vasul a fost ridicat iarqw la cer.

  10:17 Pe cknd Petru nu wtia ce sq creadq despre knyelesul vedeniei, pe care o avusese, iatq cq, oamenii trimewi de Corneliu, kntrebknd de casa lui Simon, au stqtut la poartq,

  10:18 wi au kntrebat cu glas tare dacq Simon, zis wi Petru, gqzduiewte acolo.

  10:19 Wi pe cknd se gkndea Petru la vedenia aceea, Duhul i -a zis: ,,Iatq cq te cautq trei oameni;

  10:20 scoalq-te, pogoarq-te, wi du-te cu ei, fqrq wovqire, cqci Eu i-am trimes.``

  10:21 Petru deci s`a pogorkt, wi a zis oamenilor acelora: ,,Eu sknt acela, pe care -l cqutayi; ce pricinq vq aduce?``

  10:22 Ei au rqspuns: ,,Sutawul Corneliu, om drept wi temqtor de Dumnezeu wi vorbit de bine de tot neamul Iudeilor, a fost knwtiinyat de Dumnezeu, printr`un knger sfknt, sq te cheme kn casa lui, wi sq audq cuvintele, pe cari i le vei spune.``

  10:23 Petru deci i -a chemat knlquntru, wi i -a gqzduit.

  10:24 A doua zi, s`a sculat, wi a plecat cu ei. L-au knsoyit wi ckyiva frayi din Iope. Kn cealaltq zi au ajuns la Cezarea. Corneliu ki awtepta cu rudele wi prietenii de aproape, pe cari -i chemase.

  10:25 Cknd era sq intre Petru, Corneliu, care -i iewise knainte, s`a aruncat la picioarele lui, wi i s`a knchinat.

  10:26 Dar Petru l -a ridicat, wi a zis: ,,Scoalq-te, wi eu sknt om!``

  10:27 Wi vorbind cu el, a intrat kn casq, wi a gqsit adunayi pe mulyi.

  10:28 ,,Wtiyi``, le -a zis el, ,,cq nu este kngqduit de Lege unui Iudeu sq se knsoyeascq kmpreunq cu unul de alt neam, sau sq vinq la el; dar Dumnezeu mi -a arqtat sq nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat.

  10:29 Deaceea am venit fqrq ckrtire cknd m`ayi chemat; vq kntreb dar, cu ce gknd ayi trimes dupq mine?``

  10:30 Corneliu a rqspuns: ,,Acum patru zile, chiar kn clipa aceasta, mq rugam kn casa mea la ceasul al nouqlea; wi iatqcq a stqtut knaintea mea un om cu o hainq strqlucitoare,

  10:31 wi a zis: ,,Cornelie, rugqciunea ta a fost ascultatq, wi Dumnezeu Wi -a adus aminte de milosteniile tale.

  10:32 Trimete dar la Iope, wi cheamq pe Simon, zis wi Petru; el gqzduiewte kn casa lui Simon tqbqcarul, lkngq mare; cknd va veni el, kyi va vorbi.``

  10:33 Am trimes kndatq la tine, wi bine ai fqcut cq ai venit. Acum dar, toyi skntem aici knaintea lui Dumnezeu, ca sq ascultqm tot ce yi -a poruncit Domnul sq ne spui.``

  10:34 Atunci Petru a knceput sq vorbeascq, wi a zis: ,,Kn adevqr, vqd cq Dumnezeu nu este pqrtinitor,

  10:35 ci cq kn orice neam, cine se teme de El, wi lucreazq neprihqnire este primit de El.

  10:36 El a trimes Cuvkntul Squ fiilor lui Israel, wi le -a vestit Evanghelia pqcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor.

  10:37 Wtiyi vorba fqcutq prin toatq Iudea, kncepknd din Galilea, kn urma botezului propovqduit de Ioan;

  10:38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfknt wi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc kn loc, fqcea bine, wi vindeca pe toyi cei ce erau apqsayi de diavolul; cqci Dumnezeu era cu El.

  10:39 Noi skntem martori a tot ce a fqcut El kn yara Iudeilor wi kn Ierusalim. Ei L-au omorkt, atkrnkndu -L pe lemn.

  10:40 Dar Dumnezeu L -a knviat a treia zi, wi a kngqduit sq Se arate,

  10:41 nu la tot norodul, ci nouq, martorilor alewi mai dinainte de Dumnezeu, nouq, cari am mkncat wi am bqut kmpreunq cu El, dupq ce a knviat din moryi.

  10:42 Isus ne -a poruncit sq propovqduim norodului, wi sq mqrturisim cq El a fost rknduit de Dumnezeu Judecqtorul celor vii wi al celor moryi.

  10:43 Toyi proorocii mqrturisesc despre El cq oricine crede kn El, capqtq, prin Numele Lui, iertarea pqcatelor.``

  10:44 Pe cknd rostea Petru cuvintele acestea, S`a pogorkt Duhul Sfknt peste toyi cei ce ascultau Cuvkntul.

  10:45 Toyi credinciowii tqiayi kmprejur, cari veniserq cu Petru, au rqmas uimiyi cknd au vqzut cq darul Duhului Sfknt s`a vqrsat wi peste Neamuri.

  10:46 Cqci ki auzeau vorbind kn limbi wi mqrind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis:

  10:47 ,,Se poate opri apa ca sq nu fie botezayi acewtia, cari au primit Duhul Sfknt ca wi noi?``

  10:48 Wi a poruncit sq fie botezayi kn Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat sq mai rqmknq ckteva zile la ei.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск