Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DANIEL 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 ,,Nebucadneyar, kmpqratul, cqtre toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, cari locuiesc pe tot pqmkntul: Sq aveyi multq pace!

  4:2 Am gqsit cu cale sq fac cunoscut semnele wi minunile, pe cari le -a fqcut Dumnezeul cel Prea Knalt fayq de mine.

  4:3 Ckt de mari sknt semnele Lui wi ckt de puternice sknt minunile Lui! Kmpqrqyia Lui este o kmpqrqyie vecinicq, wi stqpknirea Lui dqinuiewte din neam kn neam!

  4:4 Eu, Nebucadneyar, trqiam liniwtit kn casa mea, wi fericit kn palatul meu.

  4:5 Am visat un vis, care m`a knspqimkntat; gkndurile de cari eram urmqrit kn patul meu wi vedeniile duhului meu mq umpleau de groazq.

  4:6 Am poruncit atunci sq aducq knaintea mea pe toyi knyelepyii Babilonului, ca sq-mi tklcuiascq visul.

  4:7 Kndatq au venit vrqjitorii, cititorii kn stele, Haldeii wi ghicitorii. Le-am spus visul, wi nu mi l-au putut tklcui.

  4:8 La urmq de tot, s`a knfqyiwat knaintea mea Daniel, numit Beltwayar, dupq numele dumnezeului meu, wi care are kn el duhul dumnezeilor celor sfinyi. I-am spus visul, wi am zis:

  4:9 -,,Beltwayare, cqpetenia vrqjitorilor, wtiu cq ai kn tine duhul dumnezeilor sfinyi, wi cq pentru tine nici o tainq nu este grea; deci tklcuiewte-mi vedeniile, pe cari le-am avut kn vis.

  4:10 Iatq vedeniile cari mi-au trecut prin cap, cknd eram kn pat. Mq uitam, wi iatq cq kn mijlocul pqmkntului era un copac foarte knalt.

  4:11 Copacul acesta s`a fqcut mare wi puternic, vkrful lui se knqlya pknq la ceruri, wi se vedea dela marginile kntregului pqmknt.

  4:12 Frunza lui era frumoasq, wi avea roade multe; kn el se gqsea hranq pentru toyi; fiarele ckmpului se adqposteau supt umbra lui, pqsqrile cerului kwi fqceau cuibul kn ramurile lui, wi orice fqpturq vie se hrqnea din el.

  4:13 Kn vedeniile cari-mi treceau prin cap, kn patul meu, mq uitam, wi iatq cq s`a pogorkt din ceruri un strqjer sfknt.

  4:14 El a strigat cu putere wi a vorbit awa: ,,Tqiayi copacul, wi rupeyi ramurile; scuturayi -i frunza wi risipiyi roadele; fugqriyi fiarele de supt el, wi pqsqrile din ramurile lui!

  4:15 Dar trunchiul cu rqdqcinile lui, lqsayi -l kn pqmknt, wi legayi -l cu lanyuri de fer wi de aramq, kn iarba de pe ckmp, ca sq fie udat de roua cerului, wi sq fie la un loc cu fiarele kn iarba pqmkntului.

  4:16 Inima lui de om i se va preface kntr`o inimq de fiarq, wi vor trece wapte vremuri peste el.

  4:17 Hotqrkrea aceasta a fost luatq kn sfatul strqjerilor, wi pusq la cale knaintea sfinyilor, ca sq wtie cei vii cq Cel Prea Knalt stqpknewte peste kmpqrqyia oamenilor, cq o dq cui ki place, wi knalyq pe ea pe cel mai de jos dintre oameni!``

  4:18 Iatq visul pe care l-am visat, eu, kmpqratul Nebucadneyar. Tu, Beltwayar, tklcuiewte -l, fiindcq toyi knyelepyii din kmpqrqyia mea nu pot sq mi -l tklcuiascq; tu knsq poyi, cqci ai kn tine duhul dumnezeilor sfinyi.``

  4:19 Atunci Daniel, numit Beltwayar, a rqmas uimit o clipq, wi gkndurile lui kl tulburau. Kmpqratul a luat din nou cuvkntul, wi a zis: ,,Beltwayare, sq nu te turbure visul wi tklcuirea!``. Wi Beltwayar a rqspuns: ,,Domnul meu, visul acesta sq fie pentru vrqjmawii tqi, wi tklcuirea lui pentru protivnicii tqi!

  4:20 Copacul pe care l-ai vqzut, care se fqcuse atkt de mare wi puternic, knckt i se knqlya vkrful pknq la ceruri wi se vedea dela toate capetele pqmkntului;

  4:21 copacul acesta, a cqrui frunzq era awa de frumoasq wi care avea roade atkt de multe wi kn care era hranq pentru toyi, supt care se adqposteau fiarele ckmpului, wi kn ramurile cqruia kwi fqceau-cuibul pqsqrile cerului,

  4:22 ewti tu, kmpqrate, care ai ajuns mare wi puternic, a cqrui mqrime a crescut wi s`a knqlyat pknq la ceruri, wi a cqrui stqpknire se kntinde pknq la marginile pqmkntului.

  4:23 Kmpqratul a vqzut pe un strqjer sfknt pogorkndu-se wi zicknd: ,,Tqiayi copacul, wi nimiciyi -l; dar trunchiul cu rqdqcinile lui lqsayi -l kn pqmknt, wi legayi -l cu lanyuri de fer wi de aramq, kn iarba de pe ckmp, ca sq fie udat de roua cerului, wi sq stea la un loc cu fiarele ckmpului, pknq vor trece wapte vremuri peste el``.

  4:24 Iatq tklcuirea acestui fapt, kmpqrate, iatq hotqrkrea Celui Prea Knalt, care se va kmplini asupra domnului meu kmpqratul.

  4:25 Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele ckmpului, wi kyi vor da sq mqnknci iarbq ca la boi; vei fi udat de roua cerului wi wapte vremi vor trece peste tine, pknq vei cunoawte cq Cel Prea Knalt stqpknewte peste kmpqrqyia oamenilor wi o dq cui vrea.

  4:26 Porunca sq lase trunchiul cu rqdqcinile copacului, knseamnq cq kmpqrqyia ta kyi va rqmknea yie kndatq ce vei recunoawte stqpknirea Celui ce este kn ceruri.

  4:27 Deaceea, kmpqrate, placq-yi sfatul meu! Pune capqt pqcatelor tale, wi trqiewte kn neprihqnire, rupe -o cu nelegiuirile tale, wi ai milq de cei nenorociyi, wi poate cq yi se va prelungi fericirea!

  4:28 Toate aceste lucruri s`au kmplinit asupra kmpqratului Nebucadneyar.

  4:29 Dupq douqsprezece luni, pe cknd se plimba pe acoperiwul palatului kmpqrqtesc din Babilon,

  4:30 kmpqratul a luat cuvkntul, wi a zis: ,,Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de wedere kmpqrqteascq, prin puterea bogqyiei mele wi spre slava mqreyiei mele?``

  4:31 Nu se sfkrwise kncq vorba aceasta a kmpqratului, wi un glas s`a pogorkt din cer wi a zis: ,,Aflq, kmpqrate Nebucadneyar, cq yi s`a luat kmpqrqyia!

  4:32 Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, wi vei locui la un loc cu fiarele ckmpului; kyi vor da sq mqnknci iarbq ca la boi, wi vor trece peste tine wapte vremi, pknq vei recunoawte cq Cel Prea Knalt stqpknewte peste kmpqrqyia oamenilor wi cq o dq cui vrea!`` -

  4:33 Chiar kn clipa aceea, s`a kmplinit cuvkntul acela asupra lui Nebucadneyar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mkncat iarbq ca boii, trupul i -a fost udat de roua cerului, pknq i -a crescut pqrul ca penele vulturului, wi unghiile ca ghiarele pqsqrilor.``

  4:34 Dupq trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneyar, am ridicat ochii spre cer, wi mi -a venit iarqw mintea la loc. Am binecuvkntat pe Cel Prea Knalt, am lqudat wi slqvit pe Cel ce trqiewte vecinic, Acela a cqrui stqpknire este vecinicq, wi a cqrui kmpqrqyie dqinuiewte din neam kn neam.

  4:35 Toyi locuitorii pqmkntului sknt o nimica knaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor wi cu locuitorii pqmkntului, wi nimeni nu poate sq stea kmpotriva mkniei Lui, nici sq -I zicq:,, Ce faci?``

  4:36 Kn vremea aceea, mi -a venit mintea knapoi; slava kmpqrqyiei mele, mqreyia wi strqlucirea mea mi s`au dat knapoi; sfetnicii wi mai marii mei din nou m`au cqutat; am fost pus iarqw peste kmpqrqyia mea, wi puterea mea a crescut.

  4:37 Acum, eu, Nebucadneyar, laud, knaly wi slqvesc pe Kmpqratul cerurilor, cqci toate lucrqrile Lui sknt adevqrate, toate cqile Lui sknt drepte, wi El poate sq smereascq pe ceice umblq cu mkndrie!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск