Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Kn aceeaw zi, Isus a iewit din casq, wi wedea lkngq mare.

  13:2 O mulyime de noroade s`au strkns la El, awa cq a trebuit sq Se suie sq wadq kntr`o corabie; iar tot norodul stqtea pe yqrm.

  13:3 El le -a vorbit despre multe lucruri kn pilde, wi le -a zis: ,,Iatq, sqmqnqtorul a iewit sq samene.

  13:4 Pe cknd sqmqna el, o parte din sqmknyq a cqzut lkngq drum, wi au venit pqsqrile wi au mkncat -o.

  13:5 O altq parte a cqzut pe locuri stkncoase, unde n`avea pqmknt mult: a rqsqrit kndatq, pentrucq n`a gqsit un pqmknt adknc.

  13:6 Dar, cknd a rqsqrit soarele, s`a pqlit; wi, pentrucq n`avea rqdqcini, s`a uscat.

  13:7 O altq parte a cqzut kntre spini: spinii au crescut, wi au knecat -o.

  13:8 O altq parte a cqzut kn pqmknt bun, wi a dat roadq: un grqunte a dat o sutq, altul waizeci, wi altul treizeci.

  13:9 Cine are urechi de auzit, sq audq.``

  13:10 Ucenicii s`au apropiat de El, wi I-au zis: ,,De ce le vorbewti kn pilde?``

  13:11 Isus le -a rqspuns: ,,Pentrucq vouq v`a fost dat sq cunoawteyi tainele Kmpqrqyiei cerurilor, iar lor nu le -a fost dat.

  13:12 Cqci celui ce are, i se va da, wi va avea de prisos; iar dela cel ce n`are, se va lua chiar wi ce are.

  13:13 De aceea le vorbesc kn pilde, pentrucq ei, mqcar cq vqd, nu vqd, wi mqcar cq aud, nu aud, nici nu knyeleg.

  13:14 Wi cu privire la ei se kmplinewte proorocia lui Isaia, care zice: ,Veyi auzi cu urechile voastre, wi nu veyi knyelege; veyi privi cu ochii vowtri, wi nu veyi vedea.

  13:15 Cqci inima acestui popor s`a kmpietrit; au ajuns tari de urechi, wi-au knchis ochii, ca nu cumva sq vadq cu ochii, sq audq cu urechile, sq knyeleagq cu inima, sq se kntoarcq la Dumnezeu, wi sq -i vindec.`

  13:16 Dar ferice de ochii vowtri cq vqd; wi de urechile voastre cq aud!

  13:17 Adevqrat vq spun cq, mulyi prooroci wi oameni neprihqniyi au dorit sq vadq lucrurile pe cari le vedeyi voi, wi nu le-au vqzut; wi sq audq lucrurile pe cari le auziyi voi, wi nu le-au auzit.

  13:18 Ascultayi dar ce knsemneazq pilda sqmqntorului.

  13:19 Cknd un om aude Cuvkntul privitor la Kmpqrqyie, wi nu -l knyelege, vine Cel rqu wi rqpewte ce a fost sqmqnat kn inima lui. Acesta este sqmknya cqzutq lkngq drum.

  13:20 Sqmknya cqzutq kn locuri stkncoase, este cel ce aude Cuvkntul, wi -l primewte kndatq cu bucurie;

  13:21 dar n`are rqdqcinq kn el, ci yine pknq la o vreme; wi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvkntului, se leapqdq kndatq de el.

  13:22 Sqmknya cqzutq kntre spini, este cel ce aude Cuvkntul; dar kngrijorqrile veacului acestuia wi knwelqciunea bogqyiilor kneacq acest Cuvknt, wi ajunge neroditor.

  13:23 Iar sqmknya cqzutq kn pqmknt bun, este cel ce aude Cuvkntul wi -l knyelege; el aduce roadq: un grqunte dq o sutq, altul waizeci, altul treizeci.``

  13:24 Isus le -a pus knainte o altq pildq, wi le -a zis: ,,Kmpqrqyia cerurilor se aseamqnq cu un om care a sqmqnat o sqmknyq bunq kn yarina lui.

  13:25 Dar, pe cknd dormeau oamenii, a venit vrqjmawul lui, a sqmqnat neghinq kntre grku, wi a plecat.

  13:26 Cknd au rqsqrit firele de grku wi au fqcut rod, a iewit la ivealq wi neghina.

  13:27 Robii stqpknului casei au venit, wi i-au zis: ,Doamne, n`ai sqmqnat sqmknyq bunq kn yarina ta? De unde are dar neghinq?`

  13:28 El le -a rqspuns: ,Un vrqjmaw a fqcut lucrul acesta.` Wi robii i-au zis: ,Vrei dar sq mergem s`o smulgem?`

  13:29 ,Nu`, le -a zis el, ,ca nu cumva, smulgknd neghina, sq smulgeyi wi grkul kmpreunq cu ea.

  13:30 Lqsayi-le sq creascq amkndouq kmpreunq pknq la seceriw; wi, la vremea seceriwului, voi spune secerqtorilor: ,Smulgeyi kntki neghina, wi legayi -o kn snopi, ca s`o ardem, iar grkul strkngeyi -l kn grknarul meu.`

  13:31 Isus le -a pus knainte o altq pildq, wi le -a zis: ,,Kmpqrqyia cerurilor se aseamqnq cu un grqunte de muwtar, pe care l -a luat un om wi l -a sqmqnat kn yarina sa.

  13:32 Grquntele acesta, kn adevqr, este cea mai micq dintre toate seminyele; dar, dupq ce a crescut, este mai mare deckt zarzavaturile wi se face un copac, awa cq pqsqrile cerului vin wi kwi fac cuiburi kn ramurile lui.``

  13:33 Le -a spus o altq pildq, wi anume: ,,Kmpqrqyia cerurilor se aseamqnq cu un aluat, pe care l -a luat o femeie wi l -a pus kn trei mqsuri de fqinq de grku, pknq s`a dospit toatq plqmqdeala.``

  13:34 Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri kn pilde; wi nu le vorbea de loc fqrq pildq,

  13:35 ca sq se kmplineascq ce fusese vestit prin proorocul, care zice: ,,Voi vorbi kn pilde, voi spune lucruri ascunse dela facerea lumii.``

  13:36 Atunci Isus a dat drumul noroadelor, wi a intrat kn casq. Ucenicii Lui s`au apropiat de El, wi I-au zis: ,,Tklcuiewte-ne pilda cu neghina din yarinq.``

  13:37 El le -a rqspuns: ,,Cel ce samqnq sqmknya bunq, este Fiul omului.

  13:38 Yarina, este lumea; sqmknya bunq sknt fiii Kmpqrqyiei; neghina, sknt fiii Celui rqu.

  13:39 Vrqjmawul, care a sqmqnat -o, este Diavolul; seceriwul, este sfkrwitul veacului; secerqtorii, sknt kngerii.

  13:40 Deci, cum se smulge neghina wi se arde kn foc, awa va fi wi la sfkrwitul veacului.

  13:41 Fiul omului va trimete pe kngerii Sqi, wi ei vor smulge din Kmpqrqyia Lui toate lucrurile, cari sknt pricinq de pqcqtuire wi pe ceice sqvkrwesc fqrqdelegea,

  13:42 wi -i vor arunca kn cuptorul aprins; acolo va fi plknsul wi scrkwnirea dinyilor

  13:43 Atunci cei neprihqniyi vor strqluci ca soarele kn Kmpqrqyia Tatqlui lor. Cine are urechi de auzit, sq audq.

  13:44 Kmpqrqyia cerurilor se mai aseamqnq cu o comoarq ascunsq kntr -o yarinq. Omul care o gqsewte, o ascunde; wi, de bucuria ei, se duce wi vinde tot ce are, wi cumpqrq yarina aceea.

  13:45 Kmpqrqyia cerurilor se mai aseamqnq cu un negustor care cautq mqrgqritare frumoase.

  13:46 Wi, cknd gqsewte un mqrgqritar de mare prey, se duce de vinde tot ce are, wi -l cumpqrq.

  13:47 Kmpqrqyia cerurilor se mai aseamqnq cu un nqvod aruncat kn mare, care prinde tot felul de pewti.

  13:48 Dupqce s`a umplut, pescarii kl scot la mal, wed jos, aleg kn vase ce este bun, wi aruncq afarq ce este rqu.

  13:49 Tot awa va fi wi la sfkrwitul veacului. Kngerii vor iewi, vor despqryi pe cei rqi din mijlocul celor buni,

  13:50 wi -i vor arunca kn cuptorul aprins; acolo va fi plknsul wi scrkwnirea dinyilor.``

  13:51 ,,Ayi knyeles voi toate aceste lucruri?`` i -a kntrebat Isus. -,,Da, Doamne``, I-au rqspuns ei.

  13:52 Wi El le -a zis: ,,De aceea orice cqrturar, care a knvqyat ce trebuie despre Kmpqrqyia cerurilor, se aseamqnq cu un gospodar, care scoate din vistieria lui lucruri noi wi lucruri vechi.``

  13:53 Dupq ce a isprqvit Isus pildele acestea, a plecat de acolo.

  13:54 A venit kn patria Sa, wi a knceput sq knveye pe oameni kn sinagogq; awa cq cei ce -L auzeau, se mirau wi ziceau: ,,De unde are El knyelepciunea wi minunile acestea?

  13:55 Oare nu este El fiul tkmplarului? Nu este Maria mama Lui? Wi Iacov, Iosif, Simon wi Iuda, nu sknt ei frayii Lui?

  13:56 Wi surorile Lui nu sknt toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?``

  13:57 Wi gqseau astfel kn El o pricinq de poticnire. Dar Isus le -a zis: ,,Nicqieri nu este preyuit un prooroc mai puyin deckt kn patria wi kn casa Lui.``

  13:58 Wi n`a fqcut multe minuni kn locul acela, din pricina necredinyei lor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск