Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Čîŕííŕ 18

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  18:1 Když to Ježíš řekl, vyšel se svými učedníky přes potok Kedron, kde byla zahrada, do které vešel on i jeho učedníci.

  18:2 To místo však znal i Jidáš, jeho zrádce, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky.

  18:3 Jidáš tedy vzal oddíl [vojáků] a služebníky od velekněží a farizeů a přišel tam s lucernami a s pochodněmi a se zbraněmi.

  18:4 Ježíš, který věděl všechno, co na něj mělo přijít, tedy vyšel a řekl jim: "Koho hledáte?"

  18:5 Odpověděli mu: "Ježíše Nazaretského." Ježíš jim řekl: "Já jsem [to]." A stál [tam] s nimi i Jidáš, jeho zrádce.

  18:6 A jak jim řekl: "Já jsem," ustoupili nazpět a padli na zem.

  18:7 Zeptal se jich tedy znovu: "Koho hledáte?" A oni řekli: "Ježíše Nazaretského."

  18:8 Ježíš odpověděl: "Řekl jsem vám, že [to] jsem já. Jestliže tedy hledáte mě, nechte tyto, ať odejdou."

  18:9 (Aby se naplnilo slovo, které řekl: "Z těch, které jsi mi dal, jsem neztratil nikoho.")

  18:10 Tehdy Šimon Petr, který měl meč, ho vytasil, zasáhl služebníka nejvyššího kněze a usekl mu pravé ucho. Ten služebník se jmenoval Malchus.

  18:11 Ježíš tedy řekl Petrovi: "Schovej svůj meč do pochvy. Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?"

  18:12 A tak oddíl s velitelem a s židovskými služebníky zajali Ježíše a svázali ho.

  18:13 A přivedli ho nejdříve k Annášovi; byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku nejvyšším knězem.

  18:14 (A Kaifáš byl ten, který Židům poradil, že je užitečné, aby jeden člověk zemřel za lid.)

  18:15 Petr a [ještě] jiný učedník ale šli za Ježíšem. Ten učedník byl známý nejvyššího kněze, a [tak] vešel s Ježíšem do veleknězova dvora.

  18:16 Ale Petr stál venku u dveří. Ten druhý učedník, který byl známý nejvyššího kněze, tedy vyšel, promluvil s vrátnou a uvedl Petra [dovnitř].

  18:17 Ta služebná u brány však Petrovi řekla: "Nejsi snad i ty z učedníků toho člověka?" On řekl: "Nejsem."

  18:18 A protože bylo chladno, stáli [tam] otroci a služebníci, kteří rozdělali oheň, a ohřívali se. A Petr [tam] byl s nimi; stál a ohříval se.

  18:19 Nejvyšší kněz se tedy Ježíše zeptal na jeho učedníky a na jeho učení.

  18:20 Ježíš mu odpověděl. "Já jsem mluvil ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámu, kde se Židé vždycky scházejí, a nic jsem nemluvil tajně.

  18:21 Proč se ptáš mě? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem k nim mluvil. Hle, ti vědí, co jsem říkal."

  18:22 A když to řekl, jeden ze služebníků, který tam stál, udeřil Ježíše holí se slovy: "Takhle odpovídáš nejvyššímu knězi?"

  18:23 Ježíš mu odpověděl: "Jestliže jsem mluvil zle, vydej svědectví o zlém, jestliže však dobře, proč mě biješ?"

  18:24 Annáš ho tedy poslal svázaného k nejvyššímu knězi Kaifášovi.

  18:25 Ale Šimon Petr stál a ohříval se. Řekli mu tedy: "Nejsi snad i ty z jeho učedníků? On [ho však] zapřel a řekl: "Nejsem."

  18:26 Jeden ze služebníků nejvyššího kněze, příbuzný toho, kterému Petr usekl ucho, řekl: "Copak jsem tě s ním neviděl v té zahradě?"

  18:27 Petr [ho] tedy znovu zapřel. A vtom zakokrhal kohout.

  18:28 A tak Ježíše vedli od Kaifáše do [vladařova] paláce; a bylo jitro. Sami však do paláce nevešli, aby se neposkvrnili, aby totiž mohli jíst beránka.

  18:29 Pilát k nim tedy vyšel a řekl: "Jaké obvinění vznášíte proti tomuto člověku?"

  18:30 Odpověděli mu: "Kdyby to nebyl zločinec, nevydali bychom ti ho."

  18:31 Pilát jim tedy řekl: "Vezměte si ho vy a suďte ho podle svého zákona." Židé mu tedy řekli: "My nemáme dovoleno nikoho zabít."

  18:32 (Aby se naplnilo Ježíšovo slovo, které řekl, když naznačoval, jakou smrtí má zemřít.)

  18:33 Pilát tedy znovu vešel do paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi ten židovský král?"

  18:34 Ježíš mu odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti [to] o mně řekli jiní?"

  18:35 Pilát odpověděl: "Jsem snad já Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Co jsi udělal?"

  18:36 Ježíš odpověděl: "Mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Teď ale mé království není odsud."

  18:37 Pilát mu tedy řekl: "Takže jsi král?" Ježíš odpověděl: "Ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."

  18:38 Pilát mu řekl: "Co je pravda?" A když to řekl, vyšel znovu k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu nenalézám.

  18:39 Je u vás zvykem, abych vám na Velikou noc propustil jednoho [vězně]. Chcete tedy, abych vám propustil toho židovského krále?"

  18:40 A všichni znovu vykřikli: "Ne jeho, ale Barabáše!" A ten Barabáš byl zločinec.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę