Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Čîŕííŕ 19

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  19:1 Tehdy Pilát vzal Ježíše a [nechal ho] zbičovat.

  19:2 Vojáci upletli korunu z trní a nasadili mu [ji] na hlavu. Potom mu oblékli purpurový plášť

  19:3 a říkali: "Buď zdráv, židovský králi!" A tloukli ho holemi.

  19:4 Pilát tedy znovu vyšel ven a řekl jim: "Hle, vyvedu vám ho ven, abyste poznali, že na něm nenacházím žádnou vinu."

  19:5 Ježíš tedy vyšel ven. Měl na sobě trnovou korunu a purpurový plášť. [Pilát] jim řekl: "Hleďte, člověk!"

  19:6 A jakmile ho velekněží a [jejich] služebníci uviděli, vykřikli: "Ukřižuj [ho], ukřižuj!" Pilát jim řekl: "Vezměte ho vy a ukřižujte, neboť já na něm [žádnou] vinu nenalézám."

  19:7 Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože se dělal Božím Synem."

  19:8 A když Pilát uslyšel ta slova, bál se [ještě] více.

  19:9 Vešel tedy znovu do paláce a řekl Ježíši: "Odkud jsi?" Ale Ježíš mu nedal odpověď.

  19:10 Pilát mu tedy řekl: "Nemluvíš se mnou? Nevíš snad, že mám moc tě ukřižovat a mám moc tě propustit?"

  19:11 Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti [to] nebylo dáno shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší hřích."

  19:12 Od té [chvíle] ho Pilát usiloval propustit. Ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel! Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři!"

  19:13 Když tedy Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a posadil se na soudné stolici, na místě zvaném Kamenná dlažba, hebrejsky Gabbatha

  19:14 (a byl [den] připravování [před] Velikou nocí, okolo šesté hodiny) a řekl Židům: "Hle, váš král."

  19:15 Oni však vykřikli: "Pryč [s ním], pryč! Ukřižuj ho!" Pilát jim řekl: "Mám ukřižovat vašeho krále?" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, jen císaře!"

  19:16 A tak jim ho vydal k ukřižování. Vzali tedy Ježíše a odvedli [ho].

  19:17 Nesl svůj kříž a vyšel na místo jménem Lebka, hebrejsky nazývané Golgota.

  19:18 Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed.

  19:19 Pilát však také napsal nápis a dal [ho] na kříž. Bylo [tam] napsáno: "JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL."

  19:20 A ten nápis četli mnozí z Židů, neboť to místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. A bylo [to] napsáno hebrejsky, řecky a latinsky.

  19:21 Židovští velekněží tedy řekli Pilátovi: "Nepiš 'Židovský král', ale 'on řekl: Jsem židovský král.' "

  19:22 Pilát odpověděl: "Napsal jsem, co jsem napsal."

  19:23 Když potom vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a udělali [z nich] čtyři díly, každému vojákovi díl. [Vzali mu] i košili a ta košile byla nesešívaná, odshora utkaná vcelku.

  19:24 Řekli si tedy mezi sebou: "Netrhejme ji, ale losujme o ni, čí bude," aby se naplnilo Písmo, které říká: "Rozdělili si mé šaty mezi sebou a o mé roucho házeli los." A tak to ti vojáci udělali.

  19:25 U Ježíšova kříže však stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna.

  19:26 Když tedy Ježíš spatřil matku a učedníka, kterého miloval, jak [tam] stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj syn."

  19:27 Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A od té chvíle ji ten učedník přijal k sobě.

  19:28 Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním."

  19:29 A stála [tam] nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, dali [ji] na [větev] yzopu a podali k jeho ústům.

  19:30 A když Ježíš okusil ten ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha [Otci].

  19:31 A protože byl [den] připravování, požádali Židé Piláta, aby [odsouzeným] byly zlámány nohy a byli sňati, aby těla nezůstala na kříži do soboty (tu sobotu byl totiž velký den).

  19:32 A tak přišli vojáci a zlámali nohy prvnímu i druhému, který byl ukřižován s ním.

  19:33 Když ale přišli k Ježíši a uviděli, [že] je již mrtev, nelámali mu nohy,

  19:34 ale jeden z vojáků probodl jeho bok kopím a hned vyšla krev a voda.

  19:35 A ten, který [to] viděl, vydal svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že říká pravdu, abyste vy uvěřili.

  19:36 Neboť toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Jeho kost nebude zlomena."

  19:37 A opět jiné Písmo říká: "Pohlédnou na toho, kterého probodli."

  19:38 Potom tedy Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu před Židy) poprosil Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo. Pilát svolil, a tak přišel a sňal Ježíšovo tělo.

  19:39 A přišel i Nikodém (který předtím přišel k Ježíši v noci) a nesl směs myrhy a aloe, okolo sta liber.

  19:40 Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho do pláten s těmi vonnými věcmi, jak je u Židů zvykem pochovávat.

  19:41 A na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován.

  19:42 Tam tedy Ježíše pochovali kvůli židovskému [dni] připravování, protože ten hrob byl blízko.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę