Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 21

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  21:1 A když vzhlédl, spatřil bohaté, jak házejí své dary do pokladnice.

  21:2 Tehdy spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky,

  21:3 a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce.

  21:4 Všichni totiž dávali dary Bohu ze svého nadbytku, ale tato [žena] dala ze svého nedostatku všechno živobytí, které měla."

  21:5 A když někteří říkali o chrámu, jak je ozdoben pěkným kamením a obětními dary, řekl:

  21:6 "Přijdou dny, kdy [z] toho, na co se díváte, nebude ponechán kámen na kameni: [všechno] bude zbořeno."

  21:7 Zeptali se ho tedy: "Mistře, kdy to bude? A jaké [bude] znamení [času], kdy se to má stát?"

  21:8 On pak řekl: "Dejte pozor, abyste nebyli svedeni. Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: 'Já jsem [Kristus]' a 'Čas se přiblížil.' Nechoďte tedy za nimi.

  21:9 Kdybyste pak uslyšeli o válkách a nepokojích, neděste se; neboť se to musí nejdříve dít, ale konec nebude hned."

  21:10 Tehdy jim řekl: "Povstane národ proti národu a království proti království.

  21:11 Na [různých] místech budou veliká zemětřesení, hlady a mory a budou hrůzy a veliká znamení z nebe.

  21:12 Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou [vás] pronásledovat. Budou [vás] vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce.

  21:13 Ale [to] se vám obrátí ve svědectví.

  21:14 Proto uložte ve svých srdcích, abyste si předem nerozmýšleli, jak máte odpovídat,

  21:15 neboť já vám dám ústa i moudrost, proti které nebude moci mluvit ani obstát žádný [z] vašich protivníků.

  21:16 Budete však zrazováni i od rodičů a bratrů, [od] příbuzných i přátel a [některé] z vás vydají na smrt.

  21:17 A všichni vás budou kvůli mému jménu nenávidět,

  21:18 ale ani vlas z vaší hlavy se rozhodně neztratí.

  21:19 Svou vytrvalostí získejte své duše."

  21:20 "Když však spatříte Jeruzalém obležený vojskem, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení.

  21:21 Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor a ti uprostřed něj ať vyjdou a ti, kdo jsou na venkově, ať do něho nevcházejí.

  21:22 Neboť to budou dny pomsty, aby se naplnilo všechno, co je napsáno.

  21:23 Ale běda [bude] v těch dnech těhotným a těm, které kojí, protože na zemi bude veliká tíseň a hněv [proti] tomuto lidu.

  21:24 A budou padat ostřím meče a jako zajatci budou odvedeni mezi všechny národy a po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní."

  21:25 "Tehdy budou znamení na slunci a [na] měsíci a [na] hvězdách a na zemi úzkost národů nevědoucích kam se podět před řvaním moře a vlnobitím.

  21:26 Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na svět, neboť nebeské mocnosti budou otřeseny.

  21:27 A tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou.

  21:28 A až se toto začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení."

  21:29 Tehdy jim řekl podobenství: "Pohleďte na fíkovník i na všechny stromy.

  21:30 Když vidíte, jak už pučí, sami poznáváte, že léto už je blízko.

  21:31 Tak i vy, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že Boží království je blízko.

  21:32 Amen, říkám vám, že toto pokolení rozhodně nepomine, než se [toto] všechno stane.

  21:33 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou."

  21:34 "Ale dávejte na sebe pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o [tento] život a ten den by na vás přišel nečekaně.

  21:35 Neboť přijde jako past na všechny, kdo přebývají na povrchu celé země.

  21:36 Proto bděte a modlete se v každý čas, abyste byli hodni uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Synem člověka."

  21:37 A [tak] ve dne učíval v chrámu, ale v noci vycházel a zůstával na hoře zvané Olivetská.

  21:38 Za úsvitu pak k němu v chrámu přicházel všechen lid, aby ho poslouchal.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę