Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 20

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  20:1 Jednoho z těch dnů, když učil lid v chrámu a kázal evangelium, se pak stalo, že přišli velekněží a zákoníci se staršími

  20:2 a řekli mu: "Pověz nám, jakou mocí děláš tyto věci? A kdo ti tu moc dal?"

  20:3 On jim však odpověděl: "Já se vás také zeptám na jednu věc. Povězte mi:

  20:4 Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí?"

  20:5 Rozvažovali tedy [o tom] mezi sebou a říkali: "Kdybychom řekli, [že] z nebe, řekne [nám]: 'Proč jste mu tedy neuvěřili?'

  20:6 Ale když řekneme, [že] z lidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok."

  20:7 A [tak] odpověděli, že nevědí, odkud [byl].

  20:8 A Ježíš jim řekl: "Ani já vám [tedy] neřeknu, jakou mocí dělám tyto věci."

  20:9 Tehdy začal lidu vyprávět toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouhou dobu odcestoval.

  20:10 V příslušný čas pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali [díl] z úrody vinice. Ti vinaři ho však zbili a poslali pryč s prázdnou.

  20:11 Poslal tedy ještě jiného služebníka. Ale oni zbili a zohavili i toho a poslali [ho] pryč s prázdnou.

  20:12 Poslal tedy třetího, ale oni i toho zranili a vyhnali ven.

  20:13 Tehdy pán té vinice řekl: 'Co udělám? Pošlu svého milovaného syna. Snad když uvidí jeho, budou [ho] mít ve vážnosti.'

  20:14 Když ho ale vinaři uviděli, domlouvali se mezi sebou a říkali: 'Tohle je dědic. Pojďme, zabijme ho, aby to dědictví bylo naše.'

  20:15 Pak ho vyhodili z vinice ven a zabili. Co jim tedy udělá pán té vinice?

  20:16 Přijde a zahubí ty vinaře a vinici dá jiným." A když [to] uslyšeli, řekli: "To snad ne!"

  20:17 On na ně ale pohlédl a řekl: "Co tedy znamená to, co je napsáno: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, se stal hlavním [kamenem] klenby'?

  20:18 Každý, kdo padne na ten kámen, bude roztříštěn, a na koho by padl, toho rozdrtí na prach."

  20:19 Velekněží a zákoníci se ho v tu chvíli chtěli zmocnit, ale zalekli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství řekl o nich.

  20:20 Sledovali [ho] tedy a poslali špehy, kteří se vydávali za spravedlivé, aby ho chytili za slovo a potom vydali vrchnosti a moci vladaře.

  20:21 A [ti] se ho zeptali: "Mistře, víme, že správně mluvíš i učíš a nikomu nestraníš, ale pravdivě učíš Boží cestě.

  20:22 Je správné, abychom dávali císaři daň, nebo ne?"

  20:23 [Ježíš] ale poznal jejich chytráctví a řekl jim: "Proč mě pokoušíte?

  20:24 Ukažte mi denár. Čí má obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův."

  20:25 A on jim řekl: "Dejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu."

  20:26 A [tak] ho nemohli před lidmi chytit za slovo a v údivu nad jeho odpovědí zmlkli.

  20:27 Tehdy [k němu] přišli někteří ze saduceů (kteří popírají, že je vzkříšení) a zeptali se ho:

  20:28 "Mistře, Mojžíš nám napsal: 'Kdyby zemřel něčí bratr, který měl manželku, a zemřel by bezdětný, ať si tu ženu vezme jeho bratr a vzbudí svému bratru potomka.'

  20:29 Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný.

  20:30 A [tak] si tu ženu vzal druhý a [i] ten zemřel bezdětný.

  20:31 Potom si ji vzal třetí a stejně tak i [všech] sedm; nezanechali děti a zemřeli.

  20:32 Poslední ze všech pak zemřela i ta žena.

  20:33 Kterého z nich tedy bude manželkou při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku [všech] sedm!"

  20:34 Ježíš jim však odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají.

  20:35 Ale ti, kteří jsou hodni dosáhnout onoho věku a vzkříšení z mrtvých, se nebudou ženit ani vdávat.

  20:36 Nebudou už totiž ani moci zemřít, neboť jsou rovni andělům. A jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.

  20:37 A že mrtví vstávají, ukázal i Mojžíš u toho keře, když Pána nazývá Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba.

  20:38 Bůh není [Bohem] mrtvých, ale živých, neboť jemu jsou živi všichni."

  20:39 Někteří ze zákoníků tedy odpověděli: "Mistře, [to] jsi řekl dobře."

  20:40 A už se ho neodvažovali na nic ptát.

  20:41 Potom jim řekl: "Jak mohou říkat, že Kristus je Davidův syn?

  20:42 Sám David říká v knize Žalmů: 'Pán řekl mému Pánu: Seď po mé pravici,

  20:43 dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.'

  20:44 David ho tedy nazývá Pánem. Jak [to] potom může být jeho syn?"

  20:45 A když všechen lid naslouchal, řekl svým učedníkům:

  20:46 "Varujte se zákoníků, kteří se chtějí procházet ve [slavnostních] pláštích a mají rádi zdravení na tržištích a přední sedadla ve shromážděních a čestná místa při večeřích,

  20:47 kteří vyjídají domy vdov a předstírají dlouhé modlitby. Ti dostanou těžší rozsudek."

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę