Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 22

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  22:1 Blížil se tedy svátek nekvašených chlebů, zvaný Veliká noc.

  22:2 Velekněží a zákoníci tedy hledali [způsob], jak by ho zabili, neboť se báli lidu.

  22:3 Tehdy vstoupil Satan do Jidáše příjmením Iškariotského, který byl z počtu těch dvanácti.

  22:4 [Ten] odešel a smluvil se s velekněžími a s veliteli [chrámové stráže], jak by jim ho zradil.

  22:5 Ti se zaradovali a domluvili se [s ním], že mu dají peníze.

  22:6 Souhlasil tedy a začal hledat příležitost, aby jim ho zradil [někde] mimo zástup.

  22:7 Tehdy přišel den nekvašených chlebů, ve kterém měl být zabit beránek.

  22:8 Poslal tedy Petra a Jana se slovy: "Jděte a připravte nám Hod beránka, abychom pojedli."

  22:9 A oni mu řekli: "Kde chceš, ať [ho] připravíme?"

  22:10 Řekl jim tedy: "Hleďte, až vejdete do města, potká vás člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním do domu, do kterého vejde,

  22:11 a řekněte hospodáři toho domu: 'Mistr ti vzkazuje: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?'

  22:12 On vám pak ukáže velikou horní místnost prostřenou [k jídlu]. Tam připravte [večeři].

  22:13 Když tedy odešli, našli [všechno] tak, jak jim řekl, a připravili beránka.

  22:14 A když přišla ta chvíle, posadil se za stůl a dvanáct apoštolů s ním.

  22:15 Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět;

  22:16 neboť vám říkám, že už ho nebudu jíst, dokud nedojde naplnění v Božím království."

  22:17 A když vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte mezi sebou;

  22:18 neboť vám říkám, že už nebudu pít z plodu vinného kmene, dokud nepřijde Boží království."

  22:19 A když vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim [ho] se slovy: "To je mé tělo, které se dává za vás. To dělejte na mou památku."

  22:20 Tak [vzal] i kalich, když bylo po večeři, a řekl: "Tento kalich [je] ta nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás.

  22:21 Ale pohleďte, ruka mého zrádce [je] se mnou na stole.

  22:22 Syn člověka jde vskutku tak, jak je určeno, ale běda člověku, jímž je zrazován."

  22:23 A oni se začali mezi sebou dohadovat, kdo z nich že je ten, který se to chystá udělat.

  22:24 Tehdy také mezi nimi nastal spor, kdo z nich se zdá být největší.

  22:25 On jim však řekl: "Králové národů nad nimi panují a ti, kdo nad nimi užívají moci, jsou nazýváni dobrodinci.

  22:26 Ale vy [to] tak nedělejte. Naopak, kdo [je] mezi vámi největší, ať je jako nejmenší, a kdo [je] vůdce, jako ten, který slouží.

  22:27 Neboť kdo [je] větší - ten, který sedí, nebo ten, který slouží? Zdali ne ten, který sedí? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.

  22:28 Vy jste se mnou zůstali v mých zkouškách

  22:29 a já vám odkazuji království, jako [ho] můj Otec odkázal mně,

  22:30 abyste jedli a pili za mým stolem v mém království a seděli na trůnech a soudili dvanáct pokolení Izraele."

  22:31 Tehdy Pán řekl: "Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici.

  22:32 Já jsem ale za tebe prosil, aby tvá víra nepřestala. A ty, až se jednou obrátíš, posiluj své bratry."

  22:33 A on mu řekl: "Pane, s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt!"

  22:34 On však odpověděl: "Říkám ti, Petře, dnes se kohout neozve, dokud třikrát nezapřeš, že mě znáš."

  22:35 Tehdy jim řekl: "Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a [bez] obuvi, měli jste snad v něčem nedostatek?" A oni řekli: "V ničem."

  22:36 Řekl jim tedy: "Ale teď, kdo má měšec, ať si [ho] vezme, podobně i mošnu; a kdo nemá, ať prodá svůj plášť a koupí si meč.

  22:37 Říkám vám totiž, že se na mně musí splnit ještě toto Písmo: 'Byl započten mezi zločince.' Neboť to, co je napsáno o mně, se naplňuje."

  22:38 Oni tedy řekli: "Pane, pohleď, zde [jsou] dva meče. "A on jim řekl: "[To] stačí."

  22:39 Když pak vyšel [ven], šel podle [svého] zvyku na Olivetskou horu a šli za ním i jeho učedníci.

  22:40 A když přišel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste nevešli do pokušení."

  22:41 Sám se pak od nich vzdálil asi co by kamenem dohodil, poklekl na kolena a modlil se:

  22:42 "Otče, pokud chceš, odejmi ode mne tento kalich; ať se však nestane má vůle, ale tvá!"

  22:43 Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho.

  22:44 Modlil se tedy ve smrtelném zápase [ještě] horlivěji a jeho pot začal být jako krůpěje krve stékající na zem.

  22:45 Když potom vstal od modlitby a přišel k učedníkům, nalezl je spící zármutkem.

  22:46 Řekl jim: "Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení."

  22:47 A když ještě mluvil, hle, zástup a jeden ze dvanácti, jménem Jidáš, šel před nimi a přiblížil se k Ježíši, aby ho políbil.

  22:48 Ježíš mu však řekl: "Jidáši, polibkem zrazuješ Syna člověka?"

  22:49 Když tedy ti okolo něj uviděli, k čemu se schyluje, řekli mu: "Pane, máme se bít mečem?"

  22:50 Jeden z nich zasáhl otroka nejvyššího kněze a usekl mu pravé ucho.

  22:51 Ježíš však odpověděl: "Nechte už toho!" A dotkl se jeho ucha a uzdravil ho.

  22:52 Tehdy Ježíš řekl těm velekněžím a velitelům chrámové [stráže] a starším, kteří na něj přišli: "Vypravili jste se jako na zločince, s meči a holemi?

  22:53 Každý den jsem s vámi býval v chrámu a nevztáhli jste na mě ruce. Ale toto je vaše hodina a vláda temnoty."

  22:54 A když ho zajali, vedli [ho a] přivedli do domu nejvyššího kněze. Petr [ho] ale zpovzdálí následoval,

  22:55 a když uprostřed dvora zapálilioheň a společně se posadili, seděl Petr mezi nimi.

  22:56 Jedna služebná si ho všimla, jak sedí u ohně, upřeně se na něj podívala a řekla: "Tenhle byl také s ním."

  22:57 Ale on ho zapřel. Řekl: "Ženo, [já] ho neznám!"

  22:58 A když si ho po malé chvíli všiml jiný, řekl: "Ty jsi také [jeden] z nich." Petr však řekl: "Člověče, nejsem!"

  22:59 Když potom uplynula asi jedna hodina, začal někdo jiný tvrdit: "Opravdu, tenhle s ním byl také! Vždyť je také Galilejec!"

  22:60 Petr však řekl: "Člověče, nevím, o čem mluvíš!" A vtom, když ještě mluvil, zakokrhal kohout

  22:61 a Pán se obrátil a pohlédl na Petra. Tehdy se Petr rozpomenul na Pánovo slovo, jak mu řekl: "Dříve než se ozve kohout, třikrát mě zapřeš."

  22:62 A Petr vyšel ven a hořce se rozplakal.

  22:63 A ti muži, kteří hlídali Ježíše, se mu posmívali a tloukli [ho].

  22:64 Zahalili ho a bili ho do tváře a ptali se ho: "Prorokuj! Kdo tě udeřil?"

  22:65 A mluvili proti němu mnoho jiného a rouhali se.

  22:66 Jakmile pak nastal den, sešli se starší lidu, velekněží i zákoníci a odvedli ho do své velerady

  22:67 se slovy: "Jestliže jsi Kristus, řekni nám [to]!" Ale on jim odpověděl: "Kdybych vám [to] řekl, stejně neuvěříte.

  22:68 A kdybych se vás zeptal, stejně mi neodpovíte ani [mě] nepropustíte.

  22:69 Od nynějška bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci."

  22:70 Tehdy všichni řekli: "Takže ty jsi Boží Syn?" Ale on jim odpověděl: "Vy [to] říkáte, protože já jsem."

  22:71 Řekli tedy: "Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme [to] sami slyšeli z jeho úst!"

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę