Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - Ëóęč 22

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  22:1 Přibližoval se pak svátek přesnic, jenž slove velikanoc.

  22:2 I hledali přední kněží a zákoníci, kterak by jej vyhladili; ale obávali se lidu.

  22:3 Tedy ďábel vstoupil do Jidáše, kterýž sloul Iškariotský, jednoho z počtu dvanácti.

  22:4 A on odšed, mluvil s předními kněžími, a s úředníky nad chrámem, kterak by ho jim zradil.

  22:5 I zradovali se, a smluvili s ním, že mu chtí peníze dáti.

  22:6 A on také jim přiřekl. I hledal příhodného času, aby ho jim zradil bez zástupu.

  22:7 Tedy přišel den přesnic, v kterémžto zabit měl býti beránek.

  22:8 I poslal Ježíš Petra a Jana, řka: Jdouce, připravte nám beránka, abychom jedli.

  22:9 A oni řekli mu: Kde chceš, ať připravíme?

  22:10 On pak řekl k nim: Aj, když vcházeti budete do města, potkáť vás člověk, dčbán vody nesa. Jdětež za ním do domu, do kteréhož vejde.

  22:11 A díte hospodáři toho domu: Vzkazuje tobě Mistr: Kde jest síň, kdežto budu jísti beránka s učedlníky svými?

  22:12 A onť vám ukáže večeřadlo veliké podlážené. Tam připravte.

  22:13 I odšedše, nalezli, jakž jim pověděl, a připravili beránka.

  22:14 A když přišel čas večeře, posadil se za stůl, a dvanácte apoštolů s ním.

  22:15 I řekl jim: Žádostí žádal jsem tohoto beránka jísti s vámi, prve než bych trpěl.

  22:16 Nebo pravímť vám, žeť ho již více nebudu jísti, ažť se naplní v království Božím.

  22:17 A vzav kalich, a díky činiv, řekl: Vezměte jej a dělte mezi sebou.

  22:18 Neboť pravím vám, žeť nebudu píti z plodu vinného kořene, ažť království Boží přijde.

  22:19 A vzav chléb, díky činiv, lámal a dal jim, řka: To jest tělo mé, kteréž se za vás dává. To čiňte na mou památku.

  22:20 Takž také dal jim i kalich, když bylo po večeři, řka: Tento kalich jest nová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá.

  22:21 Ale aj, ruka zrádce mého se mnou jest za stolem.

  22:22 A Syn zajisté člověka jde, tak jakž jest uloženo o něm, ale běda člověku tomu, kterýž ho zrazuje.

  22:23 Tedy oni počali vyhledávati mezi sebou, kdo by z nich byl, kterýž by to měl učiniti.

  22:24 Stal se pak i svár mezi nimi, kdo by z nich zdál se býti větší.

  22:25 On pak řekl jim: Králové národů panují nad nimi, a kteříž moc mají nad nimi, dobrodincové slovou.

  22:26 Ale vy ne tak. Nýbrž kdož větší jest mezi vámi, budiž jako nejmenší, a kdož vůdce jest, budiž jako sloužící.

  22:27 Nebo kdo větší jest, ten-li, kterýž sedí, čili ten, kterýž slouží? Zdali ne ten, kterýž sedí? Ale já mezi vámi jsem jako ten, kterýž slouží.

  22:28 Vy pak jste ti, kteříž jste v mých pokušeních se mnou zůstali.

  22:29 A jáť vám způsobuji, jakož mi způsobil Otec můj, království,

  22:30 Abyste jedli a pili za stolem mým v království mém, a seděli na stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské.

  22:31 I řekl Pán: Šimone, Šimone, aj, satan vyprosil vás, aby vás tříbil jako pšenici.

  22:32 Ale jáť jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. A ty někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.

  22:33 A on řekl jemu: Pane, s tebou hotov jsem i do žaláře i na smrt jíti.

  22:34 On pak dí: Pravím tobě, Petře, nezazpíváť dnes kohout, až prve třikrát zapříš, že neznáš mne.

  22:35 I řekl jim: Když jsem vás posílal bez pytlíka, a bez mošny, a bez obuvi, zdali jste v čem nedostatek měli? A oni řekli: V ničemž.

  22:36 Tedy dí jim: Ale nyní, kdo má pytlík, vezmi jej, a též i mošnu; a kdož nemá, prodej sukni svou, a kup sobě meč.

  22:37 Nebo pravím vám, že se ještě to musí naplniti na mně, což psáno: A s nešlechetnými počten jest. Nebo ty věci, kteréž psány jsou o mně, konec berou.

  22:38 Oni pak řekli: Pane, aj, dva meče teď. A on řekl jim: Dostiť jest.

  22:39 A vyšed podle obyčeje svého, šel na horu Olivovou, a šli za ním i učedlníci jeho.

  22:40 A když přišel na místo, řekl jim: Modlte se, abyste nevešli v pokušení.

  22:41 A sám vzdáliv se od nich, jako by mohl kamenem dohoditi, a poklek na kolena, modlil se,

  22:42 Řka: Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se.

  22:43 I ukázal se jemu anděl s nebe, posiluje ho.

  22:44 A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi.

  22:45 A vstav od modlitby, a přišed k učedlníkům, nalezl je, ani spí zámutkem.

  22:46 I řekl jim: Co spíte? Vstaňte a modlte se, abyste nevešli v pokušení.

  22:47 A když on ještě mluvil, aj, zástup, a ten, kterýž sloul Jidáš, jeden ze dvanácti, šel napřed, a přiblížil se k Ježíšovi, aby jej políbil.

  22:48 Ježíš pak řekl jemu: Jidáši, políbením Syna člověka zrazuješ?

  22:49 A vidouce ti, kteříž při něm byli, k čemu se chýlí, řekli jemu: Pane, budeme-liž bíti mečem?

  22:50 I udeřil jeden z nich služebníka nejvyššího kněze, a uťal ucho jeho pravé.

  22:51 A Ježíš odpověděv, řekl: Nechtež až potud. A dotkna se ucha jeho, uzdravil jej.

  22:52 I dí Ježíš těm, kteříž přišli k němu, předním kněžím a úředníkům chrámu a starším: Jako na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi?

  22:53 Ješto na každý den býval jsem s vámi v chrámě, a nevztáhli jste rukou na mne. Ale totoť jest ta vaše hodina a moc temnosti.

  22:54 A oni javše jej, vedli ho, a uvedli do domu nejvyššího kněze. Petr pak šel za ním zdaleka.

  22:55 A když zanítili oheň uprostřed síně a posadili se vůkol, sedl Petr mezi ně.

  22:56 A uzřevši ho jedna děvečka, an sedí u ohně, a pilně naň pohleděvši, řekla: I tento byl s ním.

  22:57 A on zapřel ho, řka: Ženo, neznám ho.

  22:58 A po malé chvíli jiný, vida jej, řekl: I ty z nich jsi. Petr pak řekl: Ó člověče, nejsem.

  22:59 A potom asi po jedné hodině jiný potvrzoval, řka: V pravdě i tento s ním byl, neb i Galilejský jest.

  22:60 I řekl Petr: Člověče, nevím, co pravíš. A hned, když on ještě mluvil, kohout zazpíval.

  22:61 I obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně, kterak jemu byl řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš.

  22:62 I vyšed ven Petr, plakal hořce.

  22:63 Muži pak ti, kteříž drželi Ježíše, posmívali se jemu, tepouce ho.

  22:64 A zakrývajíce ho, bili jej v tvář, a tázali se ho, řkouce: Prorokuj, kdo jest, kterýž tebe udeřil?

  22:65 A jiného mnoho, rouhajíce se, mluvili proti němu.

  22:66 A když byl den, sešli se starší lidu a přední kněží a zákoníci, a vedli ho do rady své,

  22:67 Řkouce: Jsi-li ty Kristus? Pověz nám! I dí jim: Povím-li vám, nikoli neuvěříte.

  22:68 A pakli se vás co otíži, neodpovíte mi, ani propustíte.

  22:69 Ale od této chvíle Syn člověka sedne na pravici moci Boží.

  22:70 I řekli všickni: Tedy jsi ty Syn Boží? On pak řekl jim: Vy pravíte, že já jsem.

  22:71 A oni řekli: Což ještě potřebujeme svědectví? Však jsme sami slyšeli z úst jeho.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę