Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LUKE 22

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  22:1 Praznicul azimilor, numit Pawtele, se apropia.

  22:2 Preoyii cei mai de seamq wi cqrturarii cqutau un mijloc cum sq omoare pe Isus; cqci se temeau de norod.

  22:3 Dar Satana a intrat kn Iuda, zis wi Iscarioteanul, care era din numqrul celor doisprezece.

  22:4 Iuda s`a dus sq se knyeleagq cu preoyii cei mai de seamq wi cu cqpeteniile strqjerilor Templului cum sq -L dea kn mknile lor.

  22:5 Ei s`au bucurat, wi au cqzut la knvoialq sq -i dea bani.

  22:6 Dupq ce le -a fqgqduit cq li -L va da kn mkni, Iuda cquta un prilej nimerit sq dea pe Isus kn mknile lor, fqrq wtirea norodului.

  22:7 Ziua praznicului Azimilor, kn care trebuiau jertfite Pawtele, a venit.

  22:8 Wi Isus a trimes pe Petru wi pe Ioan, wi le -a zis: ,,Duceyi-vq de pregqtiyi-ne Pawtele, ca sq mkncqm.``

  22:9 ,,Unde voiewti sq pregqtim?`` L-au kntrebat ei.

  22:10 El le -a rqspuns: ,,Iatq, cknd veyi intra kn cetate, vq va iewi knainte un om, ducknd un ulcior cu apq; mergeyi dupq el kn casa kn care va intra,

  22:11 wi spuneyi stqpknului casei: ,Knvqyqtorul kyi zice: Unde este odaia pentru oaspeyi, kn care sq mqnknc Pawtele cu ucenicii Mei?`

  22:12 Wi are sq vq arate o odae mare de sus, awternutq gata: acolo sq pregqtiyi Pawtele.``

  22:13 Ei au plecat, wi au gqsit awa cum le spusese El. Wi au pregqtit Pawtele.

  22:14 Cknd a sosit ceasul, Isus a wezut la masq cu cei doisprezece apostoli.

  22:15 El le -a zis: ,,Am dorit mult sq mqnknc Pawtele acestea cu voi knainte de patima Mea;

  22:16 cqci vq spun, cq de acum kncolo, nu le voi mai mknca, pknq la kmplinirea lor kn Kmpqrqyia lui Dumnezeu.``

  22:17 Wi a luat un pahar, a mulyqmit lui Dumnezeu, wi a zis: ,,Luayi paharul acesta, wi kmpqryiyi -l kntre voi;

  22:18 pentrucq vq spun cq nu voi mai bea de acum kncolo din rodul viyei, pqnq cknd va veni Kmpqrqyia lui Dumnezeu.``

  22:19 Apoi a luat pkne; wi, dupq ce a mulyqmit lui Dumnezeu, a frknt -o, wi le -a dat -o zicknd: ,,Acesta este trupul Meu, care se dq pentru voi; sq faceyi lucrul acesta spre pomenirea Mea.``

  22:20 Tot astfel, dupqce au mkncat, a luat paharul, wi li l -a dat, zicknd: ,,Acest pahar este legqmkntul cel nou, fqcut kn skngele Meu, care se varsq pentru voi.``

  22:21 ,,Dar iatq cq mkna vknzqtorului Meu este cu Mine la masa aceasta.

  22:22 Negrewit, Fiul omului Se duce, dupq cum este rknduit. Dar vai de omul acela prin care este vkndut El!``

  22:23 Wi au knceput sq se kntrebe unii pe alyii cine din ei sq fie acela care va face lucrul acesta.

  22:24 Kntre apostoli s`a iscat wi o ceartq, ca sq wtie care din ei avea sq fie socotit ca cel mai mare?

  22:25 Isus le -a zis: ,,Kmpqrayii Neamurilor domnesc peste ele; wi celorce le stqpknesc, li se dq numele de binefqcqtori.

  22:26 Voi sq nu fiyi awa. Ci cel mai mare dintre voi, sq fie ca cel mai mic; wi celce ckrmuiewte, ca celce slujewte.

  22:27 Cqci care este mai mare: cine stq la masq, sau cine slujewte la masq? Nu cine stq la masq? Wi Eu totuw, sknt kn mijlocul vostru ca celce slujewte la masq.

  22:28 Voi sknteyi aceia, cari ayi rqmas necontenit cu Mine kn kncercqrile Mele.

  22:29 De aceea vq pregqtesc Kmpqrqyia, dupq cum Tatql Meu Mi -a pregqtit -o Mie,

  22:30 ca sq mkncayi wi sq beyi la masa Mea kn Kmpqrqyia Mea, wi sq wedeyi pe scaune de domnie, ca sq judecayi pe cele douqsprezece seminyii ale lui Israel.``

  22:31 Domnul a zis: ,,Simone, Simone, Satana v`a cerut sq vq cearnq ca grkul.

  22:32 Dar Eu M`am rugat pentru tine, ca sq nu se piardq credinya ta; wi dupqce te vei kntoarce la Dumnezeu, sq kntqrewti pe frayii tqi.``

  22:33 ,,Doamne``, I -a zis Petru, ,,cu Tine sknt gata sq merg chiar wi kn temniyq wi la moarte.``

  22:34 Wi Isus i -a zis: ,,Petre, kyi spun cq nu va cknta astqzi cocowul, pknq te vei lepqda de trei ori cq nu Mq cunowti.``

  22:35 Apoi le -a mai zis: ,,Cknd v`am trimes fqrq pungq, fqrq traistq, wi fqrq kncqlyqminte, ayi dus voi lipsq de ceva? ,,De nimic``, I-au rqspuns ei.

  22:36 Wi El le -a zis: ,,Acum, dimpotrivq, cine are o pungq, s`o ia; cine are o traistq, deasemenea s`o ia; wi cine n`are sabie, sq-wi vkndq haina, wi sq-wi cumpere o sabie.

  22:37 Cqci vq spun cq trebuie sq se kmplineascq cu Mine aceste cuvinte scrise: ,El a fost pus kn numqrul celor fqrqdelege.` Wi lucrurile privitoare la Mine, sknt gata sq se kmplineascq.``

  22:38 ,,Doamne``, I-au zis ei, ,,iatq aici douq sqbii.`` Wi El le -a zis: ,,Destul!``

  22:39 Dupq ce a iewit afarq, S`a dus, ca de obicei, kn muntele Mqslinilor. Ucenicii Lui au mers dupq El.

  22:40 Cknd a ajuns la locul acela, le -a zis: ,,Rugayi-vq, ca sq nu cqdeyi kn ispitq.``

  22:41 Apoi S`a depqrtat de ei ca la o aruncqturq de piatrq, a kngenuncheat, wi a knceput sq Se roage,

  22:42 zicknd: ,,Tatq, dacq voiewti, depqrteazq paharul acesta dela Mine! Totuw, facq-se nu voia Mea, ci a Ta.``

  22:43 Atunci I s`a arqtat un knger din cer, ca sq -L kntqreascq.

  22:44 A ajuns kntr`un chin ca de moarte, wi a knceput sq Se roage wi mai fierbinte; wi sudoarea I se fqcuse ca niwte picqturi mari de sknge, cari cqdeau pe pqmknt.

  22:45 Dupq ce S`a rugat, S`a sculat, wi a venit la ucenici; i -a gqsit adormiyi de kntristare,

  22:46 wi le -a zis: ,,Pentruce dormiyi? Sculayi-vq wi rugayi-vq, ca sq nu cqdeyi kn ispitq.``

  22:47 Pe cknd grqia El kncq, iatq cq a venit o gloatq. Wi cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea kn fruntea lor. El s`a apropiat de Isus, ca sq -L sqrute.

  22:48 Wi Isus i -a zis: ,,Iudo, cu o sqrutare vinzi tu pe Fiul omului?``

  22:49 Ceice erau cu Isus, au vqzut ce avea sq se kntkmple, wi au zis: ,,Doamne, sq lovim cu sabia?``

  22:50 Wi unul din ei a lovit pe robul marelui preot, wi i -a tqiat urechea dreaptq.

  22:51 Dar Isus a luat cuvkntul, wi a zis: ,,Lqsayi -i! Pknq aici!`` Wi S`a atins de urechea omului aceluia, wi l -a vindecat.

  22:52 Isus a zis apoi preoyilor celor mai de seamq, cqpeteniilor strqjerilor Templului wi bqtrknilor, cari veniserq kmpotriva Lui: ,,Ayi iewit dupq Mine ca dupq un tklhar, cu sqbii wi cu ciomege?

  22:53 Kn toate zilele eram cu voi kn Templu, wi n`ayi pus mkna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru wi puterea kntunerecului.``

  22:54 Dupqce au pus mkna pe Isus, L-au dus wi L-au bqgat kn casa marelui preot. Petru mergea dupq El de departe.

  22:55 Au aprins un foc kn mijlocul curyii wi au wezut jos. Petru s`a awezat wi el printre ei.

  22:56 O slujnicq l -a vqzut cum wedea la para focului, s`a uitat yintq la el, wi a zis: ,,Wi omul acesta era cu El.``

  22:57 Dar Petru s`a lepqdat, wi a zis: ,,Femeie, nu -L cunosc.``

  22:58 Peste puyin, l -a vqzut un altul wi a zis: ,,Wi tu ewti unul din oamenii aceia.`` Iar Petru a zis: ,,Omule, nu sknt dintre ei.``

  22:59 Cam dupq un ceas, un altul kntqrea acelaw lucru, wi zicea: ,,Nu mai kncape kndoialq cq wi omul acesta era cu El, cqci este Galilean.``

  22:60 Petru a rqspuns: ,,Omule, nu wtiu ce zici.`` Chiar kn clipa aceea, pe cknd vorbea el kncq, a ckntat cocowul.

  22:61 Domnul S`a kntors, wi S`a uitat yintq la Petru. Wi Petru wi -a adus aminte de vorba pe care i -o spusese Domnul: ,,Knainte ca sq cknte cocowul te vei lepqda de Mine de trei ori.``

  22:62 Wi a iewit afarq, wi a plkns cu amar.

  22:63 Oamenii, cari pqzeau pe Isus, Kl batjocoreau wi -L bqteau.

  22:64 L-au legat la ochi, Kl loveau peste fayq, wi -L kntrebau, zicknd: ,,Proorocewte, cine Te -a lovit?``

  22:65 Wi rosteau kmpotriva Lui multe alte batjocori.

  22:66 Cknd s`a fqcut ziuq, bqtrknii norodului, preoyii cei mai de seamq wi cqrturarii s`au adunat kmpreunq, wi au adus pe Isus kn Soborul lor. Ei I-au zis:

  22:67 ,,Dacq ewti Tu Hristosul, spune-ne!`` Isus le -a rqspuns: ,,Dacq vq voi spune, nu veyi crede;

  22:68 wi dacq vq voi kntreba, nu-Mi veyi rqspunde, nici nu-Mi veyi da drumul.

  22:69 Deacum kncolo, Fiul omului va wedea la dreapta puterii lui Dumnezeu.``

  22:70 Toyi au zis: ,,Ewti Tu dar Fiul lui Dumnezeu?`` Wi El le -a rqspuns: ,,Awa cum o spuneyi; da, sknt.``

  22:71 Atunci ei au zis: ,,Ce nevoie mai avem de mqrturie? Noi knwine am auzit -o din gura Lui.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск