Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 23

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  23:1 Tehdy jich celé množství povstalo, odvedli ho k Pilátovi

  23:2 a začali ho obviňovat. Říkali: "Nalezli jsme tohoto [muže], jak rozvrací národ a brání dávat daně císaři a nazývá se Kristem králem.

  23:3 Pilát se ho tedy zeptal: "Ty jsi ten židovský král?" Ale on mu odpověděl: "Ty [to] říkáš."

  23:4 Pilát tedy řekl velekněžím a zástupům: "Žádnou vinu na tomto člověku nenacházím."

  23:5 Ale oni [tím] více naléhali a říkali: "Bouří lid! Učí po celém Judsku počínaje od Galileje až sem!"

  23:6 Když tedy Pilát uslyšel o Galileji, zeptal se, zda je ten člověk Galilejec.

  23:7 A když se dozvěděl, že je z Herodova panství, poslal ho k Herodovi, který v těch dnech byl také v Jeruzalémě.

  23:8 A když Herodes spatřil Ježíše, velice se zaradoval. Dávno ho totiž toužil vidět, protože o něm hodně slyšel, a doufal, že uvidí nějaký zázrak, který [Ježíš] udělá.

  23:9 Vyptával se ho tedy mnohými slovy, ale on mu nic neodpověděl.

  23:10 Stáli tam však velekněží a zákoníci a usilovně ho obviňovali.

  23:11 A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl, a když se [mu dost] naposmíval, oblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpět k Pilátovi.

  23:12 A toho dne se Pilát a Herodes spřátelili; předtím totiž byli spolu v nepřátelství.

  23:13 Tehdy Pilát svolal velekněze a přední [muže] i lid

  23:14 a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu; a hle, já jsem [ho] před vámi vyslechl a nenašel jsem na tom člověku žádnou vinu [v tom], z čeho ho obviňujete.

  23:15 Dokonce ani Herodes [ne], neboť jsem vás poslal k němu. Pohleďte, nespáchal nic, za co by si zasloužil smrt!

  23:16 Proto ho napomenu a propustím."

  23:17 (Ve svátek jim totiž musel propouštět jednoho [vězně].)

  23:18 Ale všichni společně vykřikli: "Odstraň tohoto a propusť nám Barabáše!"

  23:19 (Ten byl vsazen do vězení za nějakou vzpouru, která vznikla ve městě, a [za] vraždu.)

  23:20 Pilát [k nim] tedy znovu promluvil, protože chtěl propustit Ježíše.

  23:21 Ale oni křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!"

  23:22 On jim tedy řekl potřetí: "Ale co tento [muž] udělal zlého? Nenašel jsem na něm žádnou smrtelnou vinu. Proto ho napomenu a propustím!"

  23:23 Ale oni naléhali velikým křikem a dožadovali se, aby byl ukřižován. A jejich hlasy i [hlasy] velekněží sílily.

  23:24 Pilát tedy rozhodl, aby se stalo [podle] jejich žádosti,

  23:25 a propustil jim toho, který byl vsazen do vězení za vzpouru a vraždu, o něhož žádali, ale Ježíše vydal jejich vůli.

  23:26 A když ho odváděli, chytili nějakého Šimona Kyrénského, který šel z pole, a naložili mu kříž, aby [ho] nesl za Ježíšem.

  23:27 Šlo za ním veliké množství lidu i ženy, které nad ním plakaly a naříkaly.

  23:28 Ježíš se k nim obrátil a řekl: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou a nad svými dětmi.

  23:29 Neboť hle, přicházejí dny, kdy řeknou: 'Blaze neplodným a lůnům, která nerodila, a prsům, které nekojily!'

  23:30 Tehdy začnou říkat horám: 'Padněte na nás!' A kopcům: 'Přikryjte nás!'

  23:31 Když se totiž toto děje zelenému stromu, co se stane se suchým?"

  23:32 A k popravě s ním byli vedeni ještě dva jiní, zločinci.

  23:33 Když pak přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici.

  23:34 Tehdy Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" A když si dělili jeho šaty, házeli [o ně] los.

  23:35 Lidé [tam] stáli a dívali se; a s nimi se [mu] vysmívali také přední [muži], kteří říkali: "Jiné spasil, [tak] ať spasí sám sebe, jestliže je to Kristus, ten Boží Vyvolený!"

  23:36 A vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet

  23:37 a říkali: "Jestli jsi ten židovský král, zachraň sám sebe!"

  23:38 Byl nad ním také nápis, napsaný řeckými, latinskými a hebrejskými písmeny: "TOTO JE ŽIDOVSKÝ KRÁL."

  23:39 A jeden z těch zločinců, kteří viseli [s ním], mu spílal a říkal: "Jestliže jsi Kristus, zachraň sám sebe i nás!"

  23:40 Ale ten druhý mu odpověděl a káral ho slovy: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi ve stejném odsouzení!

  23:41 A my jistě [trpíme] spravedlivě, protože dostáváme, co si za své skutky zasloužíme, ale tenhle nic zlého neudělal."

  23:42 Tehdy řekl Ježíši: "Pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš ve svém království."

  23:43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji."

  23:44 A bylo okolo šesté hodiny. Tehdy nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny.

  23:45 A slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla uprostřed.

  23:46 Tehdy Ježíš hlasitě vykřikl: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha." A když to řekl, vydechl [naposled].

  23:47 Když tedy setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu se slovy: "Tento člověk byl jistě spravedlivý!"

  23:48 A všechny zástupy, které se sešly k té podívané, se při pohledu na to, co se stalo, bily do prsou a vracely se zpět.

  23:49 Ale všichni jeho známí, i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli opodál a viděli to.

  23:50 A hle, muž jménem Josef, člen rady (dobrý a spravedlivý muž,

  23:51 který nesouhlasil s radou a jejím činem), z judského města Arimatie, jenž sám také očekával Boží království,

  23:52 ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo.

  23:53 Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, ve které ještě nebyl nikdo pochován.

  23:54 (A byl den připravování a začínala sobota.)

  23:55 Přidaly se také ženy, které s ním přišly z Galileje, a podívaly se na hrob a [na to,] jak bylo pochováno jeho tělo.

  23:56 Když se pak vrátily, připravily vonné [látky a] masti, ale v sobotu podle přikázání zachovaly klid.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę