Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 24

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  24:1 Prvního [dne] týdne pak šly spolu s některými [jinými] brzy ráno k hrobu a nesly vonné [masti], které připravily.

  24:2 Nalezly však kámen odvalený od hrobu,

  24:3 a když vešly [dovnitř], nenašly tělo Pána Ježíše.

  24:4 A když nad tím byly bezradné, hle, stalo se, že se k nim postavili dva muži v zářícím rouchu.

  24:5 Ale když se ulekly a sklonily tváře k zemi, řekli jim: "Proč hledáte živého mezi mrtvými?

  24:6 Není tu, ale vstal! Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji.

  24:7 Řekl: 'Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován a třetího dne vstát [z mrtvých].'"

  24:8 Tehdy si vzpomněly na jeho slova,

  24:9 a když se vrátily od hrobu, oznámily to všechno těm jedenácti i všem ostatním.

  24:10 A ty, které to řekly apoštolům, byly Marie Magdaléna a Johana a Marie Jakubova a ostatní, které byly s nimi.

  24:11 Oni ale měli jejich slova za tlachání a nevěřili jim.

  24:12 Petr však vstal a běžel k hrobu, a když se naklonil [dovnitř], spatřil plátna, ležící sama. Odešel tedy a sám pro sebe se divil, co se stalo.

  24:13 A hle, dva z nich šli toho dne do vesnice jménem Emauzy, která byla vzdálená šedesát honů od Jeruzaléma,

  24:14 a hovořili spolu o tom všem, co se přihodilo.

  24:15 A když [takto] hovořili a uvažovali, stalo se, že sám Ježíš se přiblížil a šel s nimi.

  24:16 Ale jejich oči byly drženy, aby ho nepoznali.

  24:17 Řekl jim tedy: "Co [je] to za věci, o kterých spolu cestou rozmlouváte a jste smutní?"

  24:18 Jeden [z nich], jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty [jsi] jediný cizinec v Jeruzalémě, že ses nedozvěděl o tom, co se tam v těchto dnech stalo?"

  24:19 A [on] jim řekl: "O čem?" Řekli mu tedy: "O Ježíši Nazaretském, který byl prorok, muž mocný ve skutku i slovu před Bohem i [přede] vším lidem;

  24:20 jak ho velekněží a naši představení vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho.

  24:21 My jsme však doufali, že [to] je on, kdo má vykoupit Izrael. A k tomu všemu je to dnes už třetí den, co se to stalo.

  24:22 Ale i některé z našich žen nás ohromily. Byly ráno u hrobu,

  24:23 a když nenašly jeho tělo, přišly a říkaly, že měly dokonce vidění andělů, kteří řekli, že žije.

  24:24 Někteří z našich tedy šli ke hrobu a našli [všechno] tak, jak řekly ženy, ale jeho neviděli."

  24:25 On jim tedy řekl: "nechápaví a srdcem pomalí věřit všemu tomu, co mluvili proroci!

  24:26 Copak Kristus nemusel vytrpět tyto věci a vejít do své slávy?"

  24:27 A počínaje od Mojžíše a všech proroků vykládal jim ve všech Písmech, co [bylo] o něm.

  24:28 Tehdy se přiblížili k vesnici, do které šli, a on naznačil, že půjde dál.

  24:29 [Oni] však na něj naléhali: "Zůstaň s námi, vždyť se už připozdívá a den se nachýlil." A tak šel dovnitř, aby s nimi zůstal.

  24:30 A když s nimi byl za stolem, stalo se, [že] vzal chléb, požehnal, rozlomil [ho] a podával jim.

  24:31 Tehdy se jejich oči otevřely a poznali ho, ale on zmizel jejich očím.

  24:32 Tehdy řekli jeden druhému: "Copak v nás naše srdce nehořelo, když k nám mluvil po cestě a otvíral nám Písma?"

  24:33 V tu chvíli tedy vstali a vrátili se do Jeruzaléma a našli shromážděných těch jedenáct i ty, kteří byli s nimi,

  24:34 jak říkají: "Pán byl opravdu vzkříšen a ukázal se Šimonovi!"

  24:35 A oni vyprávěli, co [se stalo] na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba.

  24:36 A když o tom mluvili, postavil se uprostřed nich sám Ježíš a řekl jim: "Pokoj vám."

  24:37 Ale [oni] se vyděsili a ve strachu se domnívali, že vidí ducha.

  24:38 Řekl jim tedy: "Proč jste rozrušeni? A proč ve vašich srdcích povstávají pochybnosti?

  24:39 Pohleďte na mé ruce a mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mě a podívejte se: duch přece nemá maso a kosti, jako vidíte, [že] já mám."

  24:40 A když to řekl, ukázal jim ruce i nohy.

  24:41 Když ale ještě pro radost nemohli uvěřit a divili se, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?"

  24:42 Podali mu tedy kus pečené ryby a plást medu.

  24:43 A on si vzal a pojedl před nimi.

  24:44 Tehdy jim řekl: "Toto [jsou] slova, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, [v] Prorocích a [v] Žalmech."

  24:45 Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmům,

  24:46 a řekl jim: "Tak je [to] napsáno a tak musel Kristus trpět a třetího dne vstát z mrtvých

  24:47 a v jeho jménu [musí] být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům počínaje od Jeruzaléma.

  24:48 A vy jste toho svědkové.

  24:49 A hle, já na vás pošlu zaslíbení svého Otce. Vy však zůstaňte ve městě Jeruzalémě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry."

  24:50 Potom je odvedl ven, až k Betanii. [Tam] zvedl ruce a požehnal jim.

  24:51 A zatímco jim žehnal, stalo se, [že] se od nich vzdaloval a byl nesen vzhůru do nebe.

  24:52 A když se mu poklonili, vrátili se s velikou radostí do Jeruzaléma

  24:53 a byli stále v chrámu, [kde] chválili a oslavovali Boha. Amen.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę