Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LUKE 24

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  24:1 Kn ziua kntki a sqptqmknii, femeile acestea, wi altele kmpreunq cu ele, au venit la mormknt dis de dimineayq, wi au adus miresmele, pe cari le pregqtiserq.

  24:2 Au gqsit piatra rqsturnatq de pe mormknt,

  24:3 au intrat knlquntru, wi n`au gqsit trupul Domnului Isus.

  24:4 Fiindcq nu wtiau ce sq creadq, iatq cq li s`au arqtat doi bqrbayi, kmbrqcayi kn haine strqlucitoare.

  24:5 Kngrozite, femeile wi-au plecat feyele la pqmknt. Dar ei le-au zis: ,,Pentruce cqutayi kntre cei moryi pe Cel ce este viu?

  24:6 Nu este aici, ci a knviat. Aduceyi-vq aminte ce v`a spus pe cknd era kncq kn Galilea,

  24:7 cknd zicea cq Fiul omului trebuie sq fie dat kn mknile pqcqtowilor, sq fie rqstignit, wi a treia zi sq knvieze.``

  24:8 Wi ele wi-au adus aminte de cuvintele lui Isus.

  24:9 La kntoarcerea lor dela mormknt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece wi tuturor celorlalyi.

  24:10 Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor, erau: Maria Magdalina, Ioana, Maria, mama lui Iacov, wi celelalte, cari erau kmpreunq cu ele.

  24:11 Cuvintele acestea li se pqreau apostolilor basme, wi nu le credeau.

  24:12 Dar Petru s`a sculat, wi a dat fuga la mormknt. S`a plecat, wi s`a uitat knlquntru, dar n`a vqzut deckt fqwiile de pknzq, cari stqteau pe pqmknt; apoi a plecat acasq, mirat de cele kntkmplate.

  24:13 Kn aceeaw zi, iatq, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depqrtare de waizeci de stadii de Ierusalim;

  24:14 wi vorbeau kntre ei despre tot ce se kntkmplase.

  24:15 Pe cknd vorbeau ei wi se kntrebau, Isus S`a apropiat, wi mergea pe drum kmpreunq cu ei.

  24:16 Dar ochii lor erau kmpiedicayi sq -L cunoascq.

  24:17 El le -a zis: ,,Ce vorbe sknt acestea pe cari le schimbayi kntre voi pe drum?`` Wi ei s`au oprit, uitkndu-se triwti.

  24:18 Drept rqspuns, unul din ei, numit Cleopa, I -a zis: ,,Tu ewti singurul strqin aici kn Ierusalim, de nu wtii ce s`a kntkmplat kn el zilele acestea?`` -

  24:19 ,,Ce?`` le -a zis El. -Wi ei I-au rqspuns: ,,Ce s`a kntkmplat cu Isus din Nazaret, care era un prooroc puternic kn fapte wi kn cuvinte, knaintea lui Dumnezeu wi knaintea kntregului norod.

  24:20 Cum preoyii cei mai de seamq wi mai marii nowtri L-au dat sq fie oskndit la moarte, wi L-au rqstignit?``

  24:21 Noi trqgeam nqdejde cq El este Acela, care va izbqvi pe Israel; dar cu toate acestea, iatq cq astqzi este a treia zi decknd s`au kntkmplat aceste lucruri.

  24:22 Ba kncq niwte femei de ale noastre ne-au pus kn uimire: ele s`au dus disdedimineayq la mormknt,

  24:23 nu I-au gqsit trupul, wi au venit wi au spus cq ar fi vqzut wi o vedenie de kngeri, cari ziceau cq El este viu.

  24:24 Unii din cei ce erau cu noi, s`au dus la mormknt, wi au gqsit awa cum spuseserq femeile, dar pe El nu L-au vqzut.``

  24:25 Atunci Isus le -a zis: ,,O, nepricepuyilor wi zqbavnici cu inima, cknd este vorba sq credeyi tot ce au spus proorocii!

  24:26 Nu trebuia sq sufere Hristosul aceste lucruri, wi sq intre kn slava Sa?``

  24:27 Wi a knceput dela Moise, wi dela toyi proorocii, wi le -a tklcuit, kn toate Scripturile, ce era cu privire la El.

  24:28 Cknd s`au apropiat de satul la care mergeau, El S`a fqcut cq vrea sq meargq mai departe.

  24:29 Dar ei au stqruit de El, wi au zis: ,,Rqmki cu noi, cqci este spre searq, wi ziua aproape a trecut.`` Wi a intrat sq rqmknq cu ei.

  24:30 Pe cknd wedea la masq cu ei, a luat pknea; wi, dupq ce a rostit binecuvkntarea, a frknt -o, wi le -a dat -o.

  24:31 Atunci li s`au deschis ochii, wi L-au cunoscut; dar El S`a fqcut nevqzut dinaintea lor.

  24:32 Wi au zis unul cqtre altul: ,,Nu ne ardea inima kn noi, cknd ne vorbea pe drum, wi ne deschidea Scripturile?``

  24:33 S`au sculat chiar kn ceasul acela, s`au kntors kn Ierusalim, wi au gqsit pe cei unsprezece wi pe cei ce erau cu ei, adunayi la un loc,

  24:34 wi zicknd: ,,A knviat Domnul cu adevqrat, wi S`a arqtat lui Simon.``

  24:35 Wi au istorisit ce li se kntkmplase pe drum, wi cum L-au cunoscut la frkngerea pknii.

  24:36 Pe cknd vorbeau ei astfel, knsuw Isus a stqtut kn mijlocul lor, wi le -a zis: ,,Pace vouq!``

  24:37 Plini de fricq wi de spaimq, ei credeau cq vqd un duh.

  24:38 Dar El le -a zis: ,,Pentru ce sknteyi turburayi? Wi dece vi se ridicq astfel de gknduri kn inimq?

  24:39 Uitayi-vq la mknile wi picioarele Mele, Eu sknt; pipqiyi-Mq wi vedeyi: un duh n`are nici carne, nici oase, cum vedeyi cq am Eu.``

  24:40 (Wi dupq ce a zis aceste vorbe, le -a arqtat mknile wi picioarele Sale.)

  24:41 Fiindcq ei, de bucurie, kncq nu credeau, wi se mirau, El le -a zis: ,,Aveyi aici ceva de mkncare?``

  24:42 I-au dat o bucatq de pewte fript wi un fagur de miere.

  24:43 El le -a luat, wi a mkncat knaintea lor.

  24:44 Apoi le -a zis: ,,Iatq ce vq spuneam cknd kncq eram cu voi, cq trebuie sq se kmplineascq tot ce este scris despre Mine kn Legea lui Moise, kn Prooroci wi kn Psalmi.``

  24:45 Atunci le -a deschis mintea, ca sq knyeleagq Scripturile.

  24:46 Wi le -a zis: ,,Awa este scris, wi awa trebuia sq pqtimeascq Hristos, wi sq knvieze a treia zi dintre cei moryi.

  24:47 Wi sq se propovqduiascq tuturor neamurilor, kn Numele Lui, pocqinya wi iertarea pqcatelor, kncepknd din Ierusalim.

  24:48 Voi sknteyi martori ai acestor lucruri.

  24:49 Wi iatq cq voi trimete peste voi fqgqduinya Tatqlui Meu; dar rqmkneyi kn cetate pknq veyi fi kmbrqcayi cu putere de sus.``

  24:50 El i -a dus afarq pknq spre Betania. Wi -a ridicat mknile, wi i -a binecuvkntat.

  24:51 Pe cknd ki binecuvknta, S`a despqryit de ei, wi a fost knqlyat la cer.

  24:52 Dupqce I s`au knchinat, ei s`au kntors kn Ierusalim cu o mare bucurie.

  24:53 Wi tot timpul stqteau kn Templu, wi lqudau wi binecuvkntau pe Dumnezeu. Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск