Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 8

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  8:1 Potom se stalo, že procházel jednotlivá města a vesnice. Kázal a ohlašoval Boží království a dvanáct [apoštolů] s ním;

  8:2 také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů,

  8:3 Johana, manželka Herodova úředníka Chuzy, a Zuzana a mnoho jiných, které mu sloužily ze svého majetku.

  8:4 Když se pak začal scházet veliký zástup a [lidé] se k němu hrnuli z města za městem, promluvil [k nim] v podobenství:

  8:5 "Vyšel rozsévač, aby rozsíval své zrno. A jak rozsíval, jedno padlo podél cesty a bylo pošlapáno a nebeští ptáci je sezobali.

  8:6 Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu.

  8:7 Jiné zase padlo mezi trní a to trní vyrostlo s ním a udusilo je.

  8:8 Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu." Když to řekl, volal: "Kdo má uši k slyšení, ať slyší!"

  8:9 Jeho učedníci se ho tedy ptali: "Co je to za podobenství?"

  8:10 On řekl: "Vám je dáno poznat tajemství Božího království, ale ostatním [jen] v podobenstvích, aby 'hledíce neviděli a slyšíce nerozuměli'."

  8:11 "To podobenství tedy znamená: Zrno je Boží slovo

  8:12 a ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, [ale] potom přichází ďábel a bere to slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni.

  8:13 Ti na skále [jsou] ti, kteří když slyší slovo, s radostí [je] přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří na čas, ale v době pokušení odpadají.

  8:14 To, které padlo mezi trní, jsou pak ti, kteří slyšeli, ale jak jdou za starostmi a bohatstvím a rozkošemi tohoto života, bývají udušeni a nepřinášejí užitek.

  8:15 Ale to v dobré zemi jsou ti, kteří když slyší slovo, udržují je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek."

  8:16 "Nikdo, když rozsvítí lampu, nepřikrývá ji nádobou a nestaví ji pod postel, ale staví [ji] na stojan, aby ti, kteří vcházejí, viděli světlo.

  8:17 Není totiž [nic] tajného, co nebude zjeveno, ani [nic] skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevo.

  8:18 Proto dávejte pozor [na to], jak posloucháte. Tomu, kdo má, totiž bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že má."

  8:19 Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat.

  8:20 Oznámili mu tedy: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět."

  8:21 On jim však odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je."

  8:22 Jednoho z těch dnů se pak stalo, [že] nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavme se přes jezero." A [tak] vypluli.

  8:23 A když se plavili, usnul. Tehdy se na jezero snesla větrná bouře a [loď] se naplňovala, takže byli v nebezpečí.

  8:24 Přistoupili tedy a vzbudili ho se slovy: "Mistře, mistře, hyneme!" On však vstal, napomenul vítr a vzedmutí vod, a [tak] přestaly a nastal klid.

  8:25 Tehdy jim řekl: "Kde je vaše víra?" A [oni] se strachem a úžasem říkali jeden druhému: "Kdo to tedy je, že přikazuje i větru a vodám a poslouchají ho?"

  8:26 Tehdy se přeplavili do kraje Gadarenců, který je naproti Galileji.

  8:27 A když vystoupil na zem, setkal se s ním jeden muž z toho města, který měl už dlouhou dobu démony. Nenosil [žádné] šaty ani nebydlel v domě, ale v hrobkách.

  8:28 Když pak spatřil Ježíše, vykřikl, padl před ním a hlasitě zvolal: "Co je ti do mě, Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Prosím tě, abys mě netrýznil!"

  8:29 ([Ježíš] totiž přikazoval tomu nečistému duchu, aby z toho člověka vyšel. Mnohokrát se ho totiž zmocňoval, takže [musel] být spoutáván řetězy a hlídán v okovech, ale [on] ta pouta trhal a býval démonem hnán na poušť.)

  8:30 Ježíš se ho tedy zeptal: "Jak se jmenuješ?" a on řekl: "Legie," neboť do něj vstoupilo mnoho démonů.

  8:31 A [ti] ho prosili, aby jim nepřikazoval odejít do propasti.

  8:32 Tehdy tam bylo veliké stádo vepřů pasoucích se na hoře, a [tak] ho prosili, aby jim dovolil vejít do nich. A on jim [to] dovolil.

  8:33 Démoni tedy vyšli z toho člověka a vstoupili do vepřů a to stádo se rozběhlo ze srázu do jezera a utopilo se.

  8:34 Když pak ti, kdo [je] pásli, uviděli, co se stalo, utekli a cestou [to] vyprávěli ve městě i na venkově.

  8:35 [Lidé] tedy vyšli, aby viděli, co se stalo. Když přišli k Ježíši a nalezli toho člověka, ze kterého vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach.

  8:36 Ti, kteří to viděli, jim pak vyprávěli, jak byl ten, který měl démony, zachráněn.

  8:37 Všichni ti lidé z gadarenského kraje ho tedy prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi a vrátil se [zpět].

  8:38 Ten muž, ze kterého vyšli démoni, ho ale prosil, aby [mohl] být s ním. Ježíš ho však propustil se slovy:

  8:39 "Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci pro tebe udělal Bůh." On tedy odešel a rozhlašoval po celém městě, jak veliké věci pro něj Ježíš udělal.

  8:40 Když se pak Ježíš vrátil, stalo se, že ho přivítal zástup [lidí], neboť ho všichni očekávali.

  8:41 A vtom přišel muž jménem Jairus a ten byl představený synagogy. Padl Ježíši k nohám a prosil ho, aby vešel do jeho domu,

  8:42 neboť měl jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. A tak šel a tiskly ho davy.

  8:43 A [jedna] žena, která už dvanáct let trpěla krvácením a vynaložila všechno své živobytí na lékaře a žádný ji nemohl uzdravit,

  8:44 přistoupila zezadu, dotkla se cípu jeho roucha a její krvácení ihned přestalo.

  8:45 Ježíš tedy řekl: "Kdo se mě dotkl?" A když [to] všichni popírali, řekl Petr a ti, kdo byli s ním: "Mistře, davy se na tebe tisknou a tlačí a [ty] říkáš: 'Kdo se mě dotkl?'"

  8:46 Ježíš ale řekl: "Někdo se mě dotkl, neboť jsem poznal, že ze mě vyšla moc."

  8:47 A když ta žena poznala, že se neutajila, s rozechvěním přistoupila, padla před ním [na zem a] přede všemi lidmi mu pověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena.

  8:48 A on jí řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji."

  8:49 A když ještě mluvil, přišel někdo z [domu] představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Neobtěžuj mistra."

  8:50 Když [to] však Ježíš uslyšel, odpověděl mu: "Neboj se, jenom věř a bude zachráněna."

  8:51 Když pak vešel do toho domu, nenechal se sebou vejít nikoho kromě Petra, Jakuba a Jana a otce a matky té dívky.

  8:52 Všichni nad ní plakali a kvíleli, ale on řekl: "Neplačte. Neumřela, ale spí."

  8:53 A [tak] se mu vysmívali, neboť věděli, že umřela.

  8:54 Ale on všechny vyhnal, vzal ji za ruku a zvolal: "Dívenko, vstaň!"

  8:55 Tehdy se její duch navrátil a [ona] hned vstala. Nařídil tedy, ať jí dají najíst.

  8:56 A její rodiče užasli. On jim však přikázal, aby nikomu neříkali, co se stalo.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę