Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕđę 10

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  10:1 Potom vstal, [odešel] odtud a krajinou za Jordánem přišel do judského kraje. [Tam] se k němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil.

  10:2 Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž propustit manželku?"

  10:3 On jim však odpověděl: "Co vám přikázal Mojžíš?"

  10:4 Oni řekli: "Mojžíš [nám] dovolil napsat potvrzení o rozvodu a [tak ji] propustit."

  10:5 Ježíš jim tedy odpověděl: "To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce.

  10:6 Ale od počátku stvoření je Bůh 'učinil muže a ženu'.

  10:7 'Proto člověk opustí svého otce i matku a přilne ke své manželce.

  10:8 A ti dva budou jedno tělo,' takže už nejsou dva, ale jedno tělo.

  10:9 Co tedy Bůh spojil, ať člověk nerozděluje."

  10:10 [Když] potom [byli] v domě, učedníci se ho na tu věc vyptávali znovu.

  10:11 Řekl jim tedy: "Kdokoli by propustil svou manželku a vzal si jinou, cizoloží proti ní.

  10:12 A jestliže by žena propustila svého muže a vdala se za jiného, cizoloží."

  10:13 Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci přísně napomínali ty, kteří [je] přinášeli.

  10:14 Když [to] ale uviděl Ježíš, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, protože takovým patří Boží království.

  10:15 Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něho nevejde."

  10:16 Tehdy je bral do náručí, pokládal na ně ruce a žehnal jim.

  10:17 Když potom vycházel na cestu, přiběhl jeden [muž,] poklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?"

  10:18 Ježíš mu však řekl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo [není] dobrý, jen jediný - Bůh.

  10:19 Přikázání znáš: 'Abys nezcizoložil, nezabil, neukradl, nevydal falešné svědectví, nepodvedl; cti svého otce i matku.'"

  10:20 On mu odpověděl: "Mistře, to všechno jsem dodržoval odmalička."

  10:21 A když se na něho Ježíš podíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Jedno ti schází - jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. A pojď, vezmi kříž a následuj mne."

  10:22 Ale on se z těch slov zarmoutil a smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku.

  10:23 A když se Ježíš rozhlédl, řekl svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!"

  10:24 Učedníci však nad těmi jeho slovy užasli. Ježíš jim tedy znovu odpověděl: "Synové, jak těžké je pro ty, kdo spoléhají na bohatství, vejít do Božího království.

  10:25 Je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby boháč vešel do Božího království."

  10:26 Oni si tedy mezi sebou v nesmírném úžasu řekli: "Kdo tedy může být spasen?"

  10:27 Ježíš se na ně podíval a řekl: "U lidí [je to] nemožné, ale ne u Boha, protože u Boha je možné všechno."

  10:28 Petr mu tedy začal říkat: "Pohleď, my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou."

  10:29 Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, [že] není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu

  10:30 a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život.

  10:31 Mnozí první však budou poslední a poslední první."

  10:32 Tehdy byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma a Ježíš šel napřed. Byli ohromeni, a jak šli za ním, báli se. Vzal tedy těch dvanáct znovu [k sobě a] začal jim říkat, co se mu má stát:

  10:33 "Hle, jdeme do Jeruzaléma a [tam] bude Syn člověka vydán velekněžím a zákoníkům. Odsoudí ho k smrti, vydají ho pohanům,

  10:34 budou se mu vysmívat, zbičují ho, poplivou ho a zabijí, ale třetího dne vstane [z mrtvých]."

  10:35 Tehdy k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan se slovy: "Mistře, chceme, abys pro nás udělal, o cokoli tě poprosíme."

  10:36 Řekl jim tedy: "Co chcete, abych pro vás udělal?"

  10:37 Oni mu řekli: "Dej nám, abychom mohli sedět ve tvé slávě jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici."

  10:38 Ale Ježíš jim řekl: "Vy nevíte, o co prosíte. Můžete pít kalich, který já piji, a být pokřtěni křtem, kterým se já křtím?"

  10:39 Oni mu řekli: "Můžeme." Ježíš jim však řekl: "Budete pít kalich, který já piji, a budete pokřtěni křtem, kterým se já křtím;

  10:40 avšak dát [vám] sedět po mé pravici nebo levici, to není má věc, ale [patří] těm, pro které je [to] připraveno."

  10:41 A když to uslyšelo [ostatních] deset, začali se na Jakuba a Jana hněvat.

  10:42 Ježíš je však zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že ti, kterým se líbí vládnout nad národy, nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc.

  10:43 Tak to ale mezi vámi nebude. Kdokoli by mezi vámi chtěl být veliký, bude vaším služebníkem,

  10:44 a kdokoli by mezi vámi chtěl být první, bude otrokem všech.

  10:45 Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé."

  10:46 Potom přišli do Jericha. A když se svými učedníky a s velikým zástupem [lidí] vycházel z Jericha, seděl u cesty slepý Bartimeus, Timeův syn, a žebral.

  10:47 Když uslyšel, že je [to] Ježíš Nazaretský, začal křičet a říkat: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"

  10:48 Mnozí ho přísně napomínali, aby mlčel, ale on křičel ještě více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"

  10:49 Ježíš se tedy zastavil a řekl, ať ho zavolají. A když toho slepce volali, říkali mu: "Buď dobré mysli! Vstávej, volá tě!"

  10:50 Odhodil tedy svůj plášť, vstal a přišel k Ježíši.

  10:51 Ježíš mu odpověděl: "Co chceš, abych pro tebe udělal?" Ten slepec mu řekl: "Rabboni, ať vidím!"

  10:52 Tehdy mu Ježíš řekl: "Jdi, tvá víra tě uzdravila." A on ihned prohlédl a následoval Ježíše na cestě.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę