Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕđę 11

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  11:1 Když se pak přiblížili k Jeruzalému - k Betfagé a Betanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků

  11:2 a řekl jim: "Jděte do té vesnice naproti vám, a hned jak do ní vejdete, najdete přivázané oslátko, na kterém [ještě] nikdo z lidí neseděl. Odvažte ho a přiveďte.

  11:3 A kdyby vám někdo řekl: 'Co to děláte?' řekněte: 'Pán ho potřebuje,' a hned ho zase pošle sem."

  11:4 A tak odešli a našli oslátko přivázané venku u dveří [domu] na nároží a odvázali ho.

  11:5 Tehdy jim někteří z kolem stojících řekli: "Co děláte, [že] odvazujete to oslátko?"

  11:6 Oni jim však řekli, jak jim přikázal Ježíš, a tak je nechali.

  11:7 Potom to oslátko přivedli k Ježíši, hodili na ně své pláště a on si na ně sedl.

  11:8 Mnozí rozprostřeli své pláště na cestě a jiní sekali ratolesti ze stromů a stlali [je] na cestu.

  11:9 A ti, kteří šli napřed, i ti, kdo šli za [ním], volali: "Hosana! Požehnaný, který přichází v Pánově jménu!

  11:10 Požehnané [je] království našeho otce Davida, přicházející v Pánově jménu! Hosana na výsostech!"

  11:11 [Tak] tedy Ježíš vstoupil do Jeruzaléma i do chrámu. Když si všechno prohlédl, byl už večer, a [tak] vyšel se dvanácti do Betanie.

  11:12 Když potom druhého dne vycházeli z Betanie, dostal [Ježíš] hlad.

  11:13 A když zdálky uviděl fíkovník, jak má listí, šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. A když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků.

  11:14 Ježíš mu tedy řekl: "Ať z tebe navěky už nikdo nejí ovoce!" A jeho učedníci [to] slyšeli.

  11:15 A [tak] přišli do Jeruzaléma. Když pak Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámu prodávali i kupovali, a zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic.

  11:16 A nikomu nedovoloval [ani] přenášet zboží skrze chrám.

  11:17 Vyučoval [je a] říkal jim: "Není snad napsáno, že 'Můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy'? Vy jste z něj ale udělali 'doupě lupičů'!"

  11:18 Když [to] však uslyšeli zákoníci a velekněží, hledali [způsob,] jak by ho zahubili, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením.

  11:19 A když nastal večer, vyšel ven z města.

  11:20 Když potom šli za svítání kolem toho fíkovníku, uviděli, že uschl od kořenů.

  11:21 Petr se tedy rozpomněl a řekl mu: "Mistře, podívej se, ten fíkovník, který jsi proklel, uschl!"

  11:22 Ježíš jim odpověděl: "Mějte Boží víru.

  11:23 Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: 'Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, bude mít, cokoli řekl.

  11:24 Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete [to] mít.

  11:25 A když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud máte něco proti někomu, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.

  11:26 Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, který je v nebesích, neodpustí vaše prohřešky [vám]."

  11:27 Potom znovu přišli do Jeruzaléma, a když se procházel v chrámu, přistoupili k němu velekněží, zákoníci a starší [lidu].

  11:28 Řekli mu: "Jakou mocí děláš tyto věci? A kdo ti tu moc dal, že je děláš?"

  11:29 Ježíš jim však odpověděl: "Já se vás také zeptám na jednu věc. Odpovězte mi a [potom] vám řeknu, jakou mocí dělám tyto věci.

  11:30 Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi."

  11:31 Uvažovali tedy mezi sebou a říkali: "Kdybychom řekli, [že] z nebe, řekne [nám]: 'Proč jste mu tedy neuvěřili?'

  11:32 Když ale řekneme, [že] z lidí..." (báli se totiž lidu, protože všichni měli zato, že Jan byl opravdový prorok).

  11:33 Odpověděli tedy Ježíši a řekli: "Nevíme." Ježíš jim odpověděl: "Ani já vám [tedy] neřeknu, jakou mocí dělám tyto věci."

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę