Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 8

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  8:1 V tch dnech [tam] bylo velmi velik mnostv lid, a kdy u nemli nic k jdlu, Je svolal sv uednky a ekl jim:

  8:2 "Je mi lto toho zstupu. Vdy zstvaj se mnou u ti dny a nemaj co jst.

  8:3 Pokud je propustm hladov, cestou se vyerpaj; a nkte z nich pili zdaleka."

  8:4 Jeho uednci mu odpovdli: "Jak bude nkdo moci zde na pouti nasytit tyto [lidi] chlebem?"

  8:5 Zeptal se jich tedy: "Kolik mte chleb?" A oni ekli: "Sedm."

  8:6 Pikzal tedy zstupu, aby se posadili na zem. Potom vzal tch sedm chleb, vzdal dky, nalmal a dval svm uednkm, aby [je] pedkldali, a oni [je] pedloili zstupu.

  8:7 Mli tak trochu rybiek. [Je] je poehnal a ekl, a pedkldaj i je.

  8:8 A tak se najedli a byli nasyceni a nasbrali sedm ko nalmanch kousk, kter zbyly.

  8:9 Tch, kte jedli, pak bylo okolo ty tisc. [Je] je potom propustil,

  8:10 ihned nastoupil se svmi uednky na lo a pijel do dalmanutskho kraje.

  8:11 Tehdy pili farizeov a zaali se s nm hdat a pokouet ho tm, e od nho chtli znamen z nebe.

  8:12 [Je] si v duchu hluboce povzdychl a ekl: "Pro toto pokolen vyhledv znamen? Amen, km vm, e tomuto pokolen [dn] znamen dno nebude!"

  8:13 A kdy je opustil, nastoupil zase do lodi a odplul na druhou stranu.

  8:14 Zapomnli vak vzt chlb a nemli s sebou na lodi [vc] ne jeden bochnk.

  8:15 Tehdy jim pikazoval: "Dvejte pozor a varujte se kvasu farize a kvasu Heroda."

  8:16 Dohadovali se tedy mezi sebou a kali: "Nemme [dn] chlb."

  8:17 Je [to] ale vdl a ekl jim: "Pro se dohadujete, e nemte chlb? Jet nechpete a nerozumte? Jet mte ztvrdl srdce?

  8:18 Mte oi, a nevidte? Mte ui, a neslyte? [U] si nevzpomnte?

  8:19 Kdy jsem nalmal pt chleb mezi pt tisc [mu], kolik plnch ko nalmanch kousk jste nasbrali?" ekli mu: "Dvanct."

  8:20 "A co tch sedm chleb mezi tyi tisce? Kolik plnch ko nalmanch kousk jste sebrali?" A oni ekli: "Sedm."

  8:21 ekl jim: "Jak to, e [jet] nerozumte?"

  8:22 Potom pili do Betsaidy a [tam] k nmu pivedli slepce a prosili ho, aby se ho dotkl.

  8:23 Chytil tedy toho slepce za ruku a vyvedl ho ven za vesnici. Plivl mu na oi, vloil na nj ruce a ptal se ho: "Vid nco?"

  8:24 A [on] vzhldl a ekl: "Rozeznvm lidi, nebo vidm [nco] jako chodc stromy."

  8:25 Potom mu znovu vloil ruce na oi a nechal ho vzhldnout. Tehdy byl uzdraven, take vidl vechno jasn [i] na dlku.

  8:26 Poslal ho tedy dom se slovy: "Necho do t vesnice ani [to] nikomu z t vesnice nekej."

  8:27 Tehdy Je a jeho uednci vyli do vesnic [kolem] Cesareje Filipovy. Po cest se svch uednk ptal: "Za koho mne maj lid?"

  8:28 Oni odpovdli: "[Nkte] za Jana Ktitele, jin za Elie a jin za jednoho z prorok."

  8:29 Tehdy se jich zeptal: "A za koho mne mte vy?" Petr odpovdl a ekl mu: "Ty jsi Kristus!"

  8:30 A on je psn napomenul, aby [to] o nm nikomu nekali.

  8:31 Tehdy je zaal uit, e Syn lovka mus mnoho vytrpt a bt zavren starmi, veleknm i zkonky, bt zabit a po tech dnech vstt [z] mrtvch.

  8:32 Ta slova mluvil oteven, a [proto] ho Petr vzal stranou a zaal ho krat.

  8:33 Je se ale obrtil, podval se na sv uednky a pokral Petra slovy: "Jdi za mnou, Satane! Nemysl na Bo vci, ale na lidsk."

  8:34 Potom svolal zstup se svmi uednky a ekl jim: "Chce-li nkdo jt za mnou, a se zekne sm sebe, vezme svj k a nsleduje mne.

  8:35 Kdokoli by si toti chtl zachrnit dui, ztrat ji, ale kdokoli ztrat svou dui pro mne a pro evangelium, ten ji zachrn.

  8:36 Vdy co prospje lovku, kdyby zskal cel svt, ale ukodil sv dui?

  8:37 A co d lovk na opltku za svou dui?

  8:38 Kdo by se toti v tomto cizolonm a hnm pokolen stydl za mne a za m slova, za toho se bude stydt i Syn lovka, a pijde ve slv svho Otce se svatmi andly."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .