Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 10

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  10:1 Potom svolal svch dvanct uednk a dal jim moc nad neistmi duchy, aby je vymtali a aby uzdravovali kadou nemoc a kad neduh.

  10:2 Jmna dvancti apotol jsou pak tato: Nejprve imon zvan Petr a jeho bratr Ondej, [potom] Jakub Zebedev a jeho bratr Jan,

  10:3 Filip a Bartolomj, Tom a celnk Matou, Jakub Alfev a Lebeus pjmenm Tade

  10:4 imon Kananita a Jid Ikariotsk, ten, kter ho tak zradil.

  10:5 Tchto dvanct Je vyslal a pikzal jim: "Nechote na cestu pohan a nevstupujte do msta Samaritn,

  10:6 ale radji jdte ke ztracenm ovcm z Izraelova domu.

  10:7 Jdte a kate: Nebesk krlovstv se piblilo!

  10:8 Nemocn uzdravujte, malomocn oiujte, mrtv kiste, dmony vymtejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

  10:9 Neberte si zlato, stbro, ani penze do opask,

  10:10 ani monu na cestu, ani dv koile, ani obuv, ani hl, protoe dlnk je hoden svho pokrmu.

  10:11 A kdy vejdete do kterhokoli msta nebo vesnice, zeptejte se tam, kdo je [toho] hoden, a u nj zstate, dokud neodejdete.

  10:12 Kdy pak pichzte do domcnosti, pozdravte ji.

  10:13 A bude-li [toho] ten dm hoden, a v pokoj pijde na nj. Pokud vak nebude hoden, a se v pokoj navrt k vm.

  10:14 A kdokoli vs nepijme a nebude poslouchat vae slova, vyjdte z toho domu nebo msta a vyklepte [jeho] prach ze svch nohou.

  10:15 Amen, km vm, e v soudn den bude sodomsk a gomorsk zemi leheji ne tomu mstu."

  10:16 "Hle, poslm vs jako ovce mezi vlky, proto bute chyt jako hadi a bezelstn jako holubice.

  10:17 Dejte si vak pozor na lidi, protoe vs budou vydvat soudm a biovat vs ve svch shromdnch.

  10:18 Budete kvli mn vedeni i ped vldce a krle, na svdectv pro n a pro nrody.

  10:19 Ale kdy vs [jim] vydaj, nestarejte se, jak a co byste ekli, nebo to, co mte ci, vm bude dno v tu chvli.

  10:20 Nejste [to] toti vy, kdo mluv, ale Duch vaeho Otce, kter mluv ve vs.

  10:21 Bratr pak vyd bratra na smrt, i otec syna a dti povstanou proti rodim a zabij je.

  10:22 A vichni vs budou kvli mmu jmnu nenvidt, ale kdo vytrv a do konce, ten bude spasen.

  10:23 Kdyby vs tedy v tom mst pronsledovali, utete do jinho. Amen, km vm toti, e neprojdete izraelsk msta, ne pijde Syn lovka.

  10:24 Nen uednk nad mistra ani sluebnk nad svho pna.

  10:25 Pro uednka je dost [na tom], kdy bude jako jeho mistr a sluebnk jako jeho pn. Jestlie hospode nazvali Belzebulem, m spe jeho domc?"

  10:26 "Proto se jich nebojte, nebo nen nic skrytho, co nebude zjeveno, ani [nic] tajnho, co nebude poznno.

  10:27 Co vm km ve tm, mluvte na svtle, a co slyte [eptat] do ucha, kate na stechch.

  10:28 A nebojte se tch, kdo zabjej tlo, ale dui zabt nemohou, ale radji se bojte Toho, kter me dui i tlo zahubit v pekle.

  10:29 Copak se neprodvaj dva vrabci za hal? A ani jeden z nich nepadne na zem bez [vdom] vaeho Otce.

  10:30 Vm jsou ale spotny i vechny vlasy na hlav!

  10:31 Proto se nebojte. Jste dra ne mnoho vrabc."

  10:32 Kdokoli mne tedy vyzn ped lidmi, toho i j vyznm ped svm Otcem, kter je v nebesch.

  10:33 Kdo by mne ale ped lidmi zapel, toho i j zapu ped svm Otcem, kter je v nebesch.

  10:34 Nemyslete si, e jsem piel na zem pinst pokoj. Nepiel jsem pinst pokoj, ale me.

  10:35 Piel jsem, abych rozdlil lovka proti jeho otci, dceru proti jej matce a nevstu proti jej tchni.

  10:36 A neptel lovka [budou] ti z jeho vlastn rodiny.

  10:37 Kdo m rd otce nebo matku vce neli mne, nen m hoden, a kdo m rd syna nebo dceru vce neli mne, nen m hoden.

  10:38 A kdo nebere svj k a nensleduje mne, nen m hoden.

  10:39 Kdo nalezne svou dui, ten ji ztrat, a kdo ztrat svou dui kvli mn, ten ji nalezne."

  10:40 "Kdo vs pijm, [ten] pijm mne, a kdo pijm mne, pijm Toho, kter m poslal.

  10:41 Kdo pijm proroka jako proroka, dostane odplatu proroka, a kdo pijm spravedlivho jako spravedlivho, dostane odplatu spravedlivho.

  10:42 A kdokoli by dal jednomu z tchto malikch k pit jen pohr studen [vody], protoe je to [mj] uednk, km vm jist, e rozhodn neztrat svou odplatu."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .