Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕňôĺé 27

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  27:1 A když přišlo ráno, usnesli se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíši, že ho vydají na smrt.

  27:2 Svázali ho tedy, odvedli ho k vladaři, Pontskému Pilátovi, a vydali mu ho.

  27:3 Když tehdy Jidáš, jeho zrádce, uviděl, že [Ježíš] byl odsouzen, litoval [toho] a vrátil těch třicet stříbrných velekněžím a starším.

  27:4 Řekl [jim]: "Zhřešil jsem! Zradil jsem nevinnou krev!" Oni však odpověděli: "Co je nám do toho? Hleď si [toho] sám!"

  27:5 Zahodil tedy ty stříbrné v chrámu a šel pryč. A když odešel, oběsil se.

  27:6 Velekněží pak vzali ty stříbrné a řekli: "Nelze je dát do pokladny, protože je [to] mzda za krev."

  27:7 A když se poradili, koupili za ně hrnčířovo pole k pohřbívání cizinců.

  27:8 Proto se to pole až dodnes nazývá Pole krve.

  27:9 Tehdy se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka: "Vzali třicet stříbrných, cenu za toho ceněného, kterého [takto] ocenili synové Izraele,

  27:10 a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Pán."

  27:11 Ježíš pak stanul před vladařem. Vladař se ho zeptal: "Ty jsi ten židovský král?" Ale Ježíš mu odpověděl: "Ty [to] říkáš."

  27:12 A když ho velekněží a starší obviňovali, nic neodpovídal.

  27:13 Pilát mu tedy řekl: "Neslyšíš, jaké věci to proti tobě svědčí?"

  27:14 [On] mu ale neodpověděl ani na jediné slovo, takže se vladař velmi divil.

  27:15 Vladař pak měl ve zvyku propouštět lidu ve svátek jednoho vězně, kterého chtěli.

  27:16 A tehdy měli významného vězně jménem Barabáš.

  27:17 Když se tedy [lidé] sešli, Pilát jim řekl: "Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše nebo Ježíše zvaného Kristus?"

  27:18 Věděl totiž, že ho vydali ze závisti.

  27:19 A když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena vzkaz: "Neměj nic s tímto spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu ve snu mnoho vytrpěla."

  27:20 Velekněží a starší ale navedli zástupy, aby si vyžádali Barabáše a Ježíše aby dali zahubit.

  27:21 Vladař jim tedy odpověděl: "Kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil?" A oni řekli: "Barabáše!"

  27:22 Pilát jim řekl: "Co tedy mám udělat s Ježíšem zvaným Kristus?" A všichni řekli: "Ať je ukřižován!"

  27:23 Vladař však řekl: "A co zlého udělal?" Ale oni křičeli [ještě] víc: "Ať je ukřižován!"

  27:24 A když Pilát viděl, že nic nezmůže, ale [že] je čím dál větší pozdvižení, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce se slovy: "Nejsem vinen krví tohoto spravedlivého. Hleďte si [toho] sami."

  27:25 A všechen lid odpověděl: "Jeho krev na nás a na naše děti!"

  27:26 Tehdy jim propustil Barabáše, ale Ježíše [nechal] zbičovat a vydal [ho] k ukřižování.

  27:27 Tehdy vzali vladařovi vojáci Ježíše do paláce a shromáždili k němu celou posádku.

  27:28 Svlékli ho a oblékli mu rudý plášť,

  27:29 a když upletli korunu z trní, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu. Říkali: "Buď zdráv, židovský králi!"

  27:30 Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy.

  27:31 Když se mu [dost] naposmívali, svlékli z něho ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli, aby byl ukřižován.

  27:32 A když vyšli, našli člověka z Kyrény, jménem Šimona. Toho přinutili, aby vzal jeho kříž.

  27:33 A tak přišli na místo zvané Golgota, což znamená Místo lebky.

  27:34 Dali mu napít octa smíšeného se žlučí. A když [jej] okusil, nechtěl pít.

  27:35 A když ho ukřižovali, rozdělili si jeho šaty házením losu, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka: "Rozdělili si mé šaty mezi sebou a o mé roucho házeli los."

  27:36 Pak seděli a hlídali ho tam.

  27:37 A nad jeho hlavu dali nápis jeho viny: "TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL".

  27:38 Tehdy byli spolu s ním ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici.

  27:39 Kolemjdoucí mu spílali, pokyvovali hlavami

  27:40 a říkali: "Ty, který boříš chrám a za tři dny ho stavíš, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, sestup z kříže!"

  27:41 Tak podobně se posmívali i velekněží se zákoníky a staršími a říkali:

  27:42 "Jiné spasil, [ale] sám sebe spasit nemůže! Jestli je král Izraele, ať teď sestoupí z kříže a uvěříme v něj!

  27:43 Spoléhal na Boha, tak ať ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: 'Jsem Boží Syn'!"

  27:44 A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním.

  27:45 Od šesté hodiny pak nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny.

  27:46 Kolem deváté hodiny pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama sabachtani?" to je: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"

  27:47 A když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Ten [člověk] volá Eliáše!"

  27:48 Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, a když ji naplnil octem, dal ji na větev a dával mu napít.

  27:49 Ale ostatní říkali: "Nech [ho], uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho zachránil!"

  27:50 Ježíš pak opět hlasitě vykřikl a vypustil ducha.

  27:51 A hle, chrámová opona se roztrhla na dva [kusy] odshora až dolů a země se otřásla a skály popraskaly.

  27:52 Otevřely se hroby a vstala mnohá těla zesnulých svatých,

  27:53 kteří po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha [lidem].

  27:54 Když pak setník a ti, kdo s ním hlídali Ježíše, uviděli zemětřesení a to, co se dělo, velmi se vyděsili a říkali: "To byl opravdu Boží Syn!"

  27:55 Bylo tam také mnoho žen přihlížejících zpovzdálí, které doprovázely Ježíše z Galileje a sloužily mu.

  27:56 Byla mezi nimi Marie Magdaléna a Marie, matka Jakuba a Jozese, a matka Zebedeových synů.

  27:57 A když nastal večer, přišel bohatý člověk z Arimatie, jménem Josef, který byl také Ježíšův učedník.

  27:58 Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát nařídil, aby tělo bylo vydáno.

  27:59 Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého plátna

  27:60 a pochoval ho do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Potom přivalil ke dveřím hrobu velký kámen a odešel.

  27:61 A byla tam Marie Magdaléna a druhá Marie, sedící naproti hrobu.

  27:62 Nazítří, po [dni] připravování, se pak velekněží a farizeové sešli k Pilátovi

  27:63 a řekli [mu]: "Pane, vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: 'Po třech dnech vstanu.'

  27:64 Proto nařiď, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: 'Byl vzkříšen z mrtvých!' Tak bude poslední blud horší než ten první!"

  27:65 Pilát jim řekl: "Máte stráž, jděte a hlídejte, jak umíte."

  27:66 A tak šli, a když zapečetili kámen, obsadili hrob strážnými.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę