Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 51

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  51:1 Awa vorbewte Domnul: ,,Iatq, ridic kmpotriva Babilonului, wi kmpotriva locuitorilor Haldeii, un vknt nimicitor.

  51:2 Trimet kmpotriva Babilonului niwte vknturqtori cari -l vor vkntura, wi -i vor goli yara. Vor veni din toate pqryile asupra lui, kn ziua nenorocirii.

  51:3 Sq se kntindq arcul kmpotriva celui ce kwi kntinde arcul, kmpotriva celui ce se mkndrewte kn platowa lui!`` ,,Nu cruyayi pe tinerii lui! Nimiciyi cu desqvkrwire toatq owtirea lui!

  51:4 Sq cadq uciwi kn yara Haldeilor, strqpunwi de lovituri pe uliyele Babilonului!

  51:5 Cqci Israelul wi Iuda nu sknt pqrqsiyi de Dumnezeul lor, de Domnul owtirilor, wi yara Haldeilor este plinq de nelegiuiri kmpotriva Sfkntului lui Israel.

  51:6 Fugiyi din Babilon, wi fiecare sq-wi scape viaya, ca nu cumva sq pieriyi kn pieirea lui! Cqci aceasta este o vreme de rqzbunare pentru Domnul! El ki va rqsplqti dupq faptele lui.

  51:7 Babilonul era kn mkna Domnului un potir de aur, care kmbqta tot pqmkntul; Neamurile au bqut din vinul lui; deaceea au fost neamurile ca kntr`o nebunie.

  51:8 Deodatq cade Babilonul wi este zdrobit! Vqitayi -l, aduceyi leac alinqtor pentru rana lui; poate cq se va vindeca!`` -

  51:9 ,,Am voit sq vindecqm Babilonul, dar nu s`a vindecat! Pqrqsiyi -l, wi haidem fiecare kn yara noastrq, cqci pedeapsa lui a ajuns pknq la ceruri, wi se knalyq pknq la nori.``

  51:10 ,,Domnul scoate la luminq dreptatea pricinii noastre: veniyi sq istorisim kn Sion lucrarea Domnului, Dumnezeului nostru.``

  51:11 ,,Ascuyiyi sqgeyile, prindeyi scuturile! Domnul a aykyat duhul kmpqrayilor Mediei, pentru cq vrea sq nimiceascq Babilonul; cqci aceasta este rqzbunarea Domnului, rqzbunarea pentru Templul Squ.

  51:12 Knqlyayi un steag kmpotriva zidurilor Babilonului! Kntqriyi -i strqjile, puneyi caraule, kntindeyi curse! Cqci Domnul a luat o hotqrkre, wi aduce la kndeplinire ce a rostit kmpotriva locuitorilor Babilonului.``

  51:13 ,,Tu, care locuiewti lkngq ape mari, wi care ai vistierii nemqrginite, yi -a venit sfkrwitul wi lqcomia ta a ajuns la capqt!``

  51:14 Domnul owtirilor a jurat pe Sine knsuw: ,,Da, te voi umplea de oameni ca de niwte lqcuste, wi vor scoate strigqte de rqzboi kmpotriva ta.``

  51:15 El a fqcut pqmkntul cu puterea Lui, a kntemeiat lumea cu knyelepciunea Lui, a kntins cerurile cu priceperea Lui.

  51:16 De glasul Lui, urlq apele kn ceruri; El ridicq norii dela marginile pqmkntului, dq nawtere la fulgere wi ploaie, wi scoate vkntul din cqmqrile lui.

  51:17 Atunci orice om se vede ckt este de prost cu wtiinya lui, orice argintar rqmkne ruwinat de chipurile lui cioplite; cqci idolii lui nu sknt deckt minciunq, wi n`au nicio suflare kn ei!

  51:18 Sknt o nimica toatq wi o lucrare de rks: cknd le vine pedeapsa, pier cu desqvkrwire!

  51:19 Dar Cel ce este partea lui Iacov nu este ca ei; cqci El a kntocmit totul, wi Israel este seminyia mowtenirii Lui: Domnul owtirilor, este Numele Lui.

  51:20 ,,Tu Mi-ai fost un ciocan wi o unealtq de rqzboi. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit kmpqrqyii prin tine.

  51:21 Prin tine am sfqrkmat pe cal wi pe cqlqreyul lui;

  51:22 prin tine am sfqrkmat carul wi pe cel ce wedea kn el. Prin tine am sfqrkmat pe bqrbat wi pe femeie; prin tine am sfqrkmat pe bqtrkn wi pe copil; prin tine am sfqrkmat pe tknqr wi pe fatq.

  51:23 Prin tine am sfqrkmat pe pqstor wi turma lui; prin tine am sfqrkmat pe plugar wi boii lui; prin tine am sfqrkmat pe ckrmuitori wi pe cqpeteniile lui.

  51:24 Dar acum, voi rqsplqti Babilonului wi tuturor locuitorilor Haldeii, tot rqul, pe care l-au fqcut Sionului, supt ochii vowtri, zice Domnul.``

  51:25 ,,Iatq, am necaz pe tine, munte nimicitor, zice Domnul, pe tine, care nimiceai tot pqmkntul! Kmi voi kntinde mkna peste tine, te voi prqvqli dela knqlyimea stkncilor, wi te voi preface kntr-un munte aprins.

  51:26 Nu se vor mai scoate din tine nici pietre din capul unghiului clqdirii, nici pietre pentru temelii; cqci vei fi o dqrkmqturq vecinicq, zice Domnul...

  51:27 ,Knqlyayi un steag pe pqmknt! Sunayi din trkmbiyq printre neamuri! Pregqtiyi neamurile kmpotriva lui, chemayi kmpotriva lui kmpqrqyiile Araratului, Miniului wi Awchenazului! Puneyi cqpetenii de oaste kmpotriva lui! Faceyi sq knainteze caii ca niwte lqcuste sbkrlite!

  51:28 Pregqtiyi kmpotriva lui pe neamuri, pe kmpqrayii Mediei, pe ckrmuitorii lui wi pe toate cqpeteniile lui, wi toatq yara supt stqpknirea lor!

  51:29 Se clatinq pqmkntul, se cutremurq; cqci planul Domnului kmpotriva Babilonului se kmplinewte; wi El va face din yara Babilonului un pustiu nelocuit.

  51:30 Vitejii Babilonului nu mai luptq, ci stau kn cetqyui; puterea le este sleitq, wi au ajuns ca niwte femei. Vrqjmawii pun foc locuinyelor lor wi le sfqrkmq zqvoarele!

  51:31 Se kntklnesc alergqtorii, se kncruciweazq solii, ca sq vesteascq kmpqratului Babilonului, cq cetatea lui este luatq din toate pqryile,

  51:32 cq trecqtorile sknt luate, bqlyile cu trestie sknt uscate de foc, wi oamenii de rqzboi kngroziyi.

  51:33 Cqci awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Fiica Babilonului este ca o arie pe vremea cknd este cqlcatq cu picioarele: kncq o clipq, wi va veni pentru ea vremea seceriwului.``

  51:34 ,,Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, m`a mkncat, m`a nimicit; m`a fqcut ca un vas gol; m`a knghiyit, ca un balaur, wi -a umplut pkntecele cu ce aveam mai scump, wi m`a izgonit.

  51:35 Sklnicia fqcutq fayq de mine wi fayq de carnea mea sfkwiatq sq se kntoarcq asupra Babilonului, zice locuitoarea Sionului. ,Skngele meu sq cadq asupra locuitorilor Haldeii!` zice Ierusalimul. -

  51:36 De aceea, awa vorbewte Domnul: ,Iatq, kyi voi apqra pricina, wi te voi rqzbuna! Voi seca marea Babilonului, wi -i voi usca izvorul.

  51:37 Babilonul va ajunge un morman de dqrkmqturi, o vizuinq de wacali, un pustiu wi o batjocurq, wi nu va mai avea locuitori.

  51:38 Vor rqcni kmpreunq ca niwte lei, vor yipa ca niwte pui de lei.

  51:39 Cknd vor fi kncqlziyi de vin, le voi da sq bea, wi -i voi kmbqta, ca sq se veseleascq, wi apoi sq adoarmq somnul cel de veci, ca sq nu se mai scoale, zice Domnul.``

  51:40 ,,Ki voi pogork ca pe niwte miei la tqiere, ca pe niwte berbeci wi niwte yapi.

  51:41 Cum s`a luat Wewacul! Cum a fost cucerit acela a cqrui slavq umplea tot pqmkntul! Cum a fost nimicit Babilonul din mijlocul neamurilor!

  51:42 Marea s`a knqlyat peste Babilon: Babilonul a fost acoperit de mulyimea valurilor sale.

  51:43 Cetqyile lui au ajuns un pustiu; un pqmknt fqrq apq wi pustiu, o yarq unde nimeni nu locuiewte wi pe unde niciun om nu trece.

  51:44 Voi pedepsi pe Bel kn Babilon, ki voi smulge din gurq ce a knghiyit, wi neamurile nu se vor mai kngrqmqdi kn el: chiar wi zidul Babilonului va cqdea!

  51:45 Iewiyi din mijlocul lui, poporul Meu, wi fiecare sq-wi scape viaya, scqpknd de mkni aprinsq a Domnului!

  51:46 Sq nu vi se turbure inima, wi nu vq spqimkntayi de zvonurile cari se rqspkndesc kn yarq; cqci anul acesta va veni un zvon, iar anul urmqtor un alt zvon; kn yarq va domni sklnicia, wi un stqpknitor se va ridica kmpotriva altui stqpknitor.

  51:47 De aceea, iatq, vin zile cknd voi pedepsi idolii Babilonului: atunci toatq yara lui va fi acoperitq de ruwine, wi toyi moryii lui vor cqdea kn mijlocul lui.

  51:48 Cerurile wi pqmkntul cu tot ce cuprind ele, vor striga de bucurie asupra Babilonului, cqci pustiitorii se vor arunca dela meazqnoapte asupra lui, zice Domnul.``

  51:49 ,,Chiar wi Babilonul va cqdea, o moryi ai lui Israel, cum a fqcut wi el sq cadq moryii din toatq yara.

  51:50 Cei cari ayi scqpat de sabie, plecayi, nu zqboviyi! Cei din pqmntul depqrtat, gkndiyi-vq la Domnul, wi Ierusalimul sq fie kn inimile voastre!`` -

  51:51 ,,Ne ruwinam, cknd auzeam ocara; ne ascundeam feyele de ruwine, cknd au venit niwte strqini kn sfkntul locaw al Casei Domnului.``

  51:52 ,,De aceea, iatq, vin zile, zice Domnul, cknd ki voi pedepsi idolii, wi kn toatq yara lui vor geme rqniyii.

  51:53 Chiar dacq Babilonul s`ar knqlya pknq la ceruri, chiar dacq ar face cu neputinyq de ajuns cetqyuile lui cele knalte, tot voi trimete pe pustiitori kmpotriva lui, zice Domnul``...

  51:54 Rqsunq strigqte din Babilon, wi un mare prqpqd kn yara Haldeilor.

  51:55 Cqci Domnul pustiewte Babilonul, wi face sq -i knceteze zarva cea mare. Valurile pustiitorilor urlq ca niwte ape mari, al cqror vuiet tulburat se aude.

  51:56 Da, pustiitorul se aruncq asupra lui, asupra Babilonului; vitejii Babilonului sknt prinwi, wi li se sfqrkmq arcurile. Cqci Domnul este un Dumnezeu care rqsplqtewte! El va da negrewit fiecqruia plata cuvenitq lui!

  51:57 ,,Wi anume, voi kmbqta pe voivozii wi knyelepyii lui, pe ckrmuitorii, pe cqpeteniile wi vitejii lui; vor adormi somnul cel de veci, wi nu se vor mai trezi, zice Kmpqratul, al cqrui Nume este Domnul owtirilor.``

  51:58 Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,,Zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate, wi poryile lui cele knalte vor fi arse cu foc. Astfel popoarele muncesc degeaba, wi Neamurile se trudesc pentru foc!``

  51:59 Iatq porunca, datq de proorocul Ieremia, lui Seraia, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, cknd s`a dus la Babilon cu Zedechia, kmpqratul lui Iuda, kn al patrulea an al domniei lui Zedechia. Seraia era cel mai mare cqmqraw.

  51:60 Ieremia a scris kntr`o carte toate nenorocirile, cari aveau sq vinq asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului.

  51:61 Ieremia a zis lui Seraia: ,,Cknd vei ajunge la Babilon, vezi sq citewti toate cuvintele acestea,

  51:62 wi sq zici: ,Doamne, Tu ai spus cq locul acesta are sq fie nimicit, wi cq n`are sq mai fie locuit nici de oameni nici de dobitoace, ci are sq ajungq un pustiu pentru totdeauna.`

  51:63 Wi cknd vei isprqvi citirea cqryii acesteia, sq legi de ea o piatrq, wi s`o arunci kn Eufrat,

  51:64 wi sq zici: ,Awa va fi knecat Babilonul, wi nu se va mai ridica din nenorocirile, pe cari le voi aduce asupra lui; vor cqrea sleiyi de puteri!`` Pknq aici sknt cuvintele lui Ieremia.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск