Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NEHEMIAH 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Kn vremea aceea, s`a cetit kn faya poporului kn cartea lui Moise, wi s`a gqsit scris cq Amonitul wi Moabitul nu trebuiau sq intre niciodatq kn adunarea lui Dumnezeu,

  13:2 pentrucq nu veniserq knaintea copiilor lui Israel cu pkne wi apq, wi pentrucq tocmiserq kmpotriva lor cu prey de argint pe Balaam ca sq -i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefqcut blestemul kn binecuvkntare.

  13:3 Cknd au auzit Legea, au deosebit din Israel pe toyi strqinii.

  13:4 Knainte de aceasta, preotul Eliawib, care era pus peste cqmqrile Casei Dumnezeului nostru, wi rudq cu Tobia,

  13:5 pregqtise pentru el o cqmarq mare, unde puneau mai knainte darurile de mkncare, tqmkia, uneltele, zeciuiala din grku, din must, wi din untdelemn, pqryile rknduite pentru Leviyi, ckntqreyi wi uwieri, wi darurile ridicate pentru preoyi.

  13:6 Eu nu eram la Ierusalim cknd s`au petrecut toate acestea, cqci mq kntorsesem la kmpqrat kn al treizeci wi doilea an al lui Artaxerxe, kmpqratul Babilonului. La sfkrwitul anului am cqpqtat de la kmpqrat knvoire

  13:7 sq mq kntorc la Ierusalim, wi am vqzut rqul pe care -l fqcuse Eliawib, pregqtind o cqmarq pentru Tobia, kn curyile Casei lui Dumnezeu.

  13:8 Mi -a pqrut foarte rqu, wi am aruncat afarq din cqmarq toate lucrurile lui Tobia.

  13:9 Apoi am poruncit sq se curqyeascq odqile, wi am pus iarqw kn ele uneltele Casei lui Dumnezeu, darurile de mkncare wi tqmkia.

  13:10 Am auzit deasemenea cq pqryile Leviyilor nu li se dqduserq, wi cq Leviyii wi ckntqreyii, knsqrcinayi cu slujba, fugiserq fiecare kn yinutul lui.

  13:11 Am mustrat pe dregqtori, wi am zis: ,,Pentruce a fost pqrqsitq Casa lui Dumnezeu?`` Wi am strkns pe Leviyi wi pe ckntqreyi, wi i-am pus iarqw kn slujba lor.

  13:12 Atunci tot Iuda a adus kn cqmqri zeciuiala din grku, din must wi din untdelemn.

  13:13 Am dat cqmqrile kn grija preotului Welemia, cqrturarului Yadoc, wi lui Pedaia, unul din Leviyi, wi le-am adaos wi pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, cqci le mergea numele cq sknt credinicowi. Ei au fost knsqrcinayi sq facq kmpqryirile cuvenite frayilor lor.

  13:14 Adu-Yi aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri, wi nu uita faptele mele evlavioase fqcute pentru Casa Dumnezeului meu wi pentru lucrurile cari trebuiesc pqzite kn ea!

  13:15 Pe vremea aceasta am vqzut kn Iuda niwte oameni cqlcknd la teasc kn ziua Sabatului, aducknd snopi, kncqrcknd mqgarii cu vin, struguri wi smochine, wi cu tot felul de lucruri, wi aduckndu-le la Ierusalim kn ziua Sabatului. Wi i-am mustrat chiar kn ziua cknd kwi vindeau mqrfurile.

  13:16 Mai erau wi niwte Tirieni, awezayi kn Ierusalim, cari aduceau pewte wi tot felul de mqrfuri, wi le vindeau fiilor lui Iuda kn ziua Sabatului wi kn Ierusalim.

  13:17 Am mustrat pe mai marii lui Iuda, wi le-am zis: ,,Ce knsemneazq aceastq faptq rea pe care o faceyi, pkngqrind ziua Sabatului?

  13:18 Oare n`au lucrat awa pqrinyii vowtri, wi nu din pricina aceasta a trimes Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi wi peste cetatea aceasta? Wi voi aduceyi din nou mknia Lui kmpotriva lui Israel, pkngqrind Sabatul!``

  13:19 Apoi am poruncit sq se knchidq poryile Ierusalimului knainte de Sabat, de kndatq ce le va ajunge umbra, wi sq nu se deschidq deckt dupq Sabat. Wi am pus ckyiva din slujitorii mei la poryi, sq opreascq intrarea sarcinilor de mqrfuri kn ziua Sabatului.

  13:20 Wi awa negustorii wi vknzqtorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea odatq wi de douq ori afarq din Ierusalim.

  13:21 I-am mustrat, wi le-am zis: ,,Pentruce stayi noaptea knaintea zidului? Dacq veyi mai face kncq odatq lucrul acesta, voi pune mkna pe voi.`` Din clipa aceea, n`au mai venit kn timpul Sabatului.

  13:22 Am poruncit wi Leviyilor sq se curqyeascq, wi sq vinq sq pqzeascq poryile, ca sq sfinyeascq ziua Sabatului.

  13:23 Tot pe vremea aceea, am vqzut pe niwte Iudei, cari kwi luaserq neveste Asdodiene, Amonite wi Moabite.

  13:24 Jumqtate din fiii lor vorbeau limba asdodianq, wi nu wtiau sq vorbeascq limba evreiascq; nu cunowteau deckt limba cutqrui sau cutqrui popor.

  13:25 I-am mustrat, wi i-am blestemat; am lovit pe unii din ei, le-am smuls pqrul, wi i-am pus sq jure kn Numele lui Dumnezeu, zicknd: ,,Sq nu vq dayi fetele dupq fiii lor, wi sq nu luayi fetele lor de neveste nici pentru fiii vowtri, nici pentru voi.

  13:26 Oare nu kn aceasta a pqcqtuit Solomon, kmpqratul lui Israel? Nu era alt kmpqrat ca el, kn mulyimea popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui, wi Dumnezeu kl pusese kmpqrat peste tot Israelul. Totuw, femeile strqine l-au tkrkt wi pe el kn pqcat.

  13:27 Wi acum trebuie sq auzim despre voi cq sqvkrwiyi o nelegiuire atkt de mare wi cq pqcqtuiyi kmpotriva Dumnezeului nostru, luknd neveste strqine?``

  13:28 Unul din fiii lui Ioiada, fiul marelui preot Eliawib, era ginerele lui Sanbalat, Horonitul. L-am izgonit dela mine.

  13:29 Adu-Yi aminte de ei, Dumnezeule, cqci au spurcat preoyia wi legqmkntul kncheiat de preoyi wi Leviyi.

  13:30 I-am curqyit de orice strqin, wi am pus rknduialq kn tot ce trebuiau sq pqzeascq preoyii wi Leviyii, fiecare kn slujba lui,

  13:31 kn ce privea atkt darul lemnelor la vremi hotqrkte, ckt wi cele dintki roade


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск