Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 26

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  26:1 Kn urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise wi lui Eleazar, fiul preotului Aaron:

  26:2 ,,Faceyi numqrqtoarea kntregei adunqri a copiilor lui Israel, dela vksta de douqzeci de ani kn sus, dupq casele pqrinyilor lor, a tuturor celor din Israel cari sknt kn stare sq poarte armele.``

  26:3 Moise wi preotul Eleazar le-au vorbit kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului. Wi au zis:

  26:4 ,,Sq se facq numqrqtoarea, dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, cum poruncise lui Moise wi copiilor lui Israel Domnul, cknd au iewit din yara Egiptului.``

  26:5 Ruben, kntkiul nqscut al lui Israel. Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboarq familia Enohiyilor; Palu, din care se coboarq familia Paluiyilor;

  26:6 Heyron, din care se coboarq familia Heyroniyilor; Carmi, din care se pogoarq familia Carmiyilor.

  26:7 Acestea sknt familiile Rubeniyilor: cei iewiyi la numqrqtoare au fost patruzeci wi trei de mii wapte sute treizeci. -

  26:8 Fiii lui Palu au fost: Eliab.

  26:9 Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan wi Abiram. Datan acesta wi Abiram acesta au fost din ceice erau chemayi la adunare, wi cari s`au rqsculat kmpotriva lui Moise wi Aaron, kn adunarea lui Core, cknd cu rqscoala lor kmpotriva Domnului.

  26:10 Pqmkntul wi -a deschis gura, wi i -a knghiyit kmpreunq cu Core, cknd au murit ceice se adunaserq, wi cknd a mistuit focul pe cei douq sute cinci zeci de oameni: ei au slujit poporului ca pildq.

  26:11 Fiii lui Core, n`au murit.

  26:12 Fiii lui Simeon, dupq familiile lor: din Nemuel se pogoarq familia Nemueliyilor; din Iamin, familia Iaminiyilor; din Iachin, familia Iachiniyilor;

  26:13 din Zerah, familia Zerahiyilor; din Saul, familia Sauliyilor.

  26:14 Acestea sknt familiile Simeoniyilor: douqzeci wi douq de mii douq sute.

  26:15 Fiii lui Gad, dupq familiile lor: din Yefon se pogoarq familia Yefoniyilor; din Haghi, familia Haghiyilor; din Wuni, familia Wuniyilor;

  26:16 din Ozni, familia Ozniyilor; din Eri, familia Eriyilor;

  26:17 din Arod, familia Arodiyilor; din Areli, familia Areliyilor.

  26:18 Acestea sknt familiile fiilor lui Gad, dupq cei iewiyi la numqrqtoare: patruzeci de mii cinci sute.

  26:19 Fiii lui Iuda: Er wi Onan; dar Er wi Onan au murit kn yara Canaanului.

  26:20 Iatq fiii lui Iuda, dupq familiile lor: din Wela se pogoarq familia Welaniyilor; din Perey, familia Pereyiyilor; din Zerah, familia Zerahiyilor.

  26:21 Fiii lui Perey au fost: Heyron, din care se pogoarq familia Heyroniyilor; Hamul, din care se pogoarq familia Hamuliyilor.

  26:22 Acestea sknt familiile lui Iuda, dupq numqrqtoarea lor: waptezeci wi wase de mii cinci sute.

  26:23 Fiii lui Isahar, dupq familiile lor: din Tola se pogoarq familia Tolaiyilor; din Puva, familia Puviyilor;

  26:24 din Iawub, familia Iawubiyilor; din Wimron, familia Wimroniyilor.

  26:25 Acestea sknt familiile lui Isahar, dupq numqrqtoarea lor: wasezeci wi patru de mii trei sute.

  26:26 Fiii lui Zabulon, dupq familiile lor: din Sered se pogoarq familia Serediyilor; din Elon, familia Eloniyilor; din Iahleel, familia Iahleeliyilor.

  26:27 Acestea sknt familiile Zabuloniyilor, dupq numqrqtoarea lor: wasezeci de mii cinci sute.

  26:28 Fiii lui Iosif, dupq familiile lor: Manase wi Efraim.

  26:29 Fiii lui Manase: din Machir se pogoarq familia Machiriyilor. -Machir a nqscut pe Galaad. Din Galaad se pogoarq familia Galaadiyilor.

  26:30 Iatq fiii lui Galaad: Iezer, din care se pogoarq familia Iezeriyilor; Helec, familia Helechiyilor;

  26:31 Asriel, familia Asrieliyilor; Sihem, familia Sihemiyilor;

  26:32 Wemida, familia Wemidaiyilor; Hefer, familia Heferiyilor.

  26:33 Yelofhad, fiul lui Hefer, n`a avut fii, dar a avut fete. Iatq numele fetelor lui Yelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca wi Tirya.

  26:34 Acestea sknt familiile lui Manase, dupq numqrqtoarea lor: cincizeci wi douq de mii wapte sute.

  26:35 Iatq fiii lui Efraim, dupq familiile lor: din Wutelah se pogoarq familia Wutelahiyilor; din Becher, familia Becheriyilor; din Tahan, familia Tahaniyilor.

  26:36 Iatq fiii lui Wutelah: din Eran se pogoarq familia Eraniyilor.

  26:37 Acestea sknt familiile fiilor lui Efraim, dupq numqrqtoarea lor: treizeci wi douq de mii cinci sute. Acewtia sknt fiii lui Iosif, dupq familiile lor.

  26:38 Fiii lui Beniamin, dupq familiile lor: din Bela se pogoarq familia Belaiyilor; din Awbel, familia Awbeliyilor; din Ahiram, familia Ahiramiyilor;

  26:39 din Wufam, familia Wufamiyilor; din Hufam, familia Hufamiyilor. -

  26:40 Fiii lui Bela au fost: Ard wi Naaman. Din Ard se pogoarq familia Ardiyilor; din Naaman, familia Naamaniyilor.

  26:41 Acewtia sknt fiii lui Beniamin, dupq familiile lor wi dupq numqrqtoarea lor: patruzeci wi cinci de mii wase sute.

  26:42 Iatq fiii lui Dan, dupq familiile lor: din Wuham se pogoarq familia Wuhamiyilor. Acestea sknt familiile lui Dan, dupq familiile lor.

  26:43 Toate familiile Wuhamiyilor, dupq numqrqtoarea lor: wasezeci wi patru de mii patru sute.

  26:44 Fiii lui Awer, dupq familiile lor: din Imna se pogoarq familia Imniyilor; din Iwvi, familia Iwviyilor; din Beria, familia Beriiyilor. -

  26:45 Din fiii lui Beria se pogoarq: din Heber, familia Heberiyilor; din Malchiel, familia Malchieliyilor.

  26:46 Numele fetei lui Awer era Serah.

  26:47 Acestea sknt familiile fiilor lui Awer, dupq numqrqtoarea lor: cinci zeci wi trei de mii patru sute.

  26:48 Fiii lui Neftali, dupq familiile lor: din Iahyeel se pogoarq familia Iahyeeliyilor; din Guni, familia Guniyilor;

  26:49 din Ieyer, familia Ieyeriyilor; din Wilem, familia Wilemiyilor.

  26:50 Acestea sknt familiile lui Neftali, dupq familiile lor wi dupq numqrqtoarea lor: patruzeci wi cinci de mii patru sute.

  26:51 Acewtia sknt cei iewiyi la numqrqtoare dintre copiii lui Israel: wase sute una de mii wapte sute treizeci.

  26:52 Domnul a vorbit lui Moise, wi i -a zis:

  26:53 ,,Yara sq se kmpartq kntre ei, ca sq fie mowtenirea lor, dupq numqrul numelor.

  26:54 Celor ce sknt kn numqr mai mare sq le dai o parte mai mare, wi celor ce sknt kn numqr mai mic sq le dai o parte mai micq; sq se dea fiecqruia partea lui dupq cei iewiyi la numqrqtoare.

  26:55 Dar kmpqryirea yqrii sq se facq prin soryi; s`o ia kn stqpknire dupq numele seminyiilor pqrinyilor lor.

  26:56 Yara sq fie kmpqryitq prin soryi kntre cei ce sknt kn mare numqr wi kntre cei ce sknt kn mic numqr.

  26:57 Iatq Leviyii a cqror numqrqtoare s`a fqcut dupq familiile lor: din Gherwon se pogoarq familia Gherwoniyilor; din Chehat, familia Chehatiyilor; din Merari, familia Merariyilor. -

  26:58 Iatq familiile lui Levi: familia Libniyilor, familia Hebroniyilor, familia Mahliyilor, familia Muwiyilor, familia Coriyilor. Chehat a nqscut pe Amram.

  26:59 Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s`a nqscut lui Levi, kn Egipt; ea a nqscut lui Amram: pe Aaron, pe Moise, wi pe Maria, sora lor.

  26:60 Lui Aaron i s`au nqscut: Nadab wi Abihu, Eleazar wi Itamar.

  26:61 Nadab wi Abihu au murit, cknd au adus knaintea Domnului foc strqin.

  26:62 Cei iewiyi la numqrqtoare, toyi bqrbayii dela vkrsta de o lunq kn sus, au fost de douqzeci wi trei de mii. Ei n`au fost cuprinwi kn numqrqtoarea copiilor lui Israel, pentrucq nu li s`a dat mowtenire kn mijlocul copiilor lui Israel.

  26:63 Acewtia sknt aceia dintre copiii lui Israel a cqror numqrqtoare au fqcut -o Moise wi preotul Eleazar kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului.

  26:64 Kntre ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a cqror numqrqtoare o fqcuse Moise wi preotul Aaron kn pustia Sinai.

  26:65 Cqci Domnul zisese: ,,Vor muri kn pustie, wi nu va rqmknea niciunul din ei, afarq de Caleb, fiul lui Iefune, wi Iosua, fiul lui Nun.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск