Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 9

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  9:1 Svi su Izraelci bili upisani u plemenskim rodovnicima, a zapisani su i u Knjizi izraelskih kraljeva. A Judejci su zbog nevjere bili odvedeni u suanjstvo u Babilon.

  9:2 Prvi su stanovnici na svojem posjedu i u svojim gradovima bili Izraelci, sveenici, leviti i netinci.

  9:3 U Jeruzalemu su ivjeli ljudi od Judinih sinova, od Benjaminovih sinova, od Efrajimovih i Manaeovih sinova, i to:

  9:4 Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banija, od sinova Judina sina Peresa.

  9:5 Od ilonaca: Asaja, prvenac, sa svojim sinovima.

  9:6 Od Zarehovih sinova: Jeuel i njegova braa, est stotina i devedeset.

  9:7 Od Benjaminovih sinova Salu, sin Meulama, sina Hodavje, Hasenuina sina;

  9:8 Ibneja, Jerohamov sin, i Ela, sin Uzije, Mokrijeva sina, i Meulam, sin efatje, sina Reuela, Ibnijina sina.

  9:9 Imali su po svojim rodovima devet stotina pedeset i estero brae. Svi su oni bili glavari, svaki svoga roda.

  9:10 Od sveenika: Jedaja, Jojarib i Jakin,

  9:11 Azarja, sin Hilkije, sina Meulama, sina Sadoka, sina Merajota, Ahitubova sina, predstojnik Doma Bojeg.

  9:12 Adaja, sin Jerohama, sina Pahura, Malkijina sina, Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Meulama, sina Meilemita, Imerova sina.

  9:13 Njihove brae, glava obitelji, boraca to su obavljali slubu u Domu Bojem, bilo je tisuu sedam stotina i ezdeset.

  9:14 Od levita emaja, sin Hauba, sin Azrikama, Haabjina sina, izmeu Merarijevih sinova;

  9:15 Bakbakar, Here, Galal i Matanija, sin Mike, sina Zikrija, Asafova sina;

  9:16 Obadja, sin emaje, sina Galala, Jedutunova sina, i Berekja, sin Ase, Elkanina sina, koji je ivio u Netofatskim selima.

  9:17 Vratari: alum, Akub, Talmon i Ahiman, i njihova braa; alum je bio poglavar,

  9:18 i dosad je bio na kraljevskim vratima prema istoku. Oni su bili vratari po etama levita.

  9:19 alum, sin Korea, sina Abjasafa, Korahova sina, sa svojom braom Korahovcima iz njihove obitelji, bili su odgovorni za bogosluje; oni su uvali pragove atora, dok su njihovi oci uvali ulaz u Jahvin tabor.

  9:20 Eleazarov sin Pinhas bio je predstojnik nad njima nekada (Jahve bio s njim!).

  9:21 Meelemjin sin Zaharija bio je vratar na vratima atora sastanka.

  9:22 Svih izabranih vratara pragova bilo je dvjesta i dvanaest. Bili su upisani u rodovnike u svojim selima. Postavili su ih u slubu David i vidjelac Samuel zbog njihove vjernosti.

  9:23 Oni i njihovi sinovi uvali su strau na vratima Doma Jahvina, Doma atora.

  9:24 Vratari su stajali na etiri strane: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu.

  9:25 Njihova braa po selima dolazila su od vremena do vremena da im se pridrue po sedam dana.

  9:26 Samo su etiri vratarska predstojnika bila neprestano u slubi. Bili su leviti, postavljeni nad sobama i nad riznicama Bojega Doma.

  9:27 Noivali su oko Bojega Doma jer im je bila dunost da straare i da otkljuavaju svako jutro.

  9:28 Neki su od njih bili odgovorni za bogosluno posue. Prebrojavali su ga kad bi ga unosili i kad bi ga iznosili.

  9:29 Neki su se od njih brinuli za pokustvo, sve posveene stvari, fino brano, vino, ulje, tamjan i miomirise;

  9:30 a neki od sveenikih sinova mijeali su pomast od miomirisa.

  9:31 Matitja, jedan od levita, prvenac aluma Korahovca, brinuo se za stvari koje se peku na tavi.

  9:32 Neki od Kehatovaca, njihove brae, bili su odgovorni za kruhove to se postavljaju svake subote.

  9:33 Oni su bili i pjevai, glavari levitskih obitelji. Kad su bili slobodni, ivjeli su u hramskih sobama, jer su dan i no bili na dunosti.

  9:34 To su bili glavari levitskih obitelji prema svom srodstvu. Ti su poglavari ivjeli u Jeruzalemu.

  9:35 U Gibeonu su ivjeli: Gibeonov otac Jeiel, ijoj je eni bilo ime Maaka.

  9:36 Sin mu je prvenac bio Abdon, pa Sur, Ki, Baal, Ner, Nadab,

  9:37 Gedor, Ahjo, Zaharija i Miklot.

  9:38 Miklot rodi imeama. I oni su ivjeli u Jeruzalemu, naprama svojoj brai.

  9:39 Ner rodi Kia; a Ki rodi aula; aul rodi Jonatana, Malki-uu, Abinadaba i Ebaala.

  9:40 Jonatanov je sin bio Merib Baal. Merib Baal rodi Miku.

  9:41 Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.

  9:42 Ahaz rodi Jaru; Jara rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.

  9:43 Mosa rodi Binu; njegov je sin bio Rafaja, njegov sin Elasa, njegov sin Asel.

  9:44 Asel je imao est sinova, kojima su imena: Azrikam, Bokru, Jimael, earja, Obadja i Hanan; to su Aselovi sinovi.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .