Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 Ovo je potomstvo Aronovo i Mojsijevo iz vremena kad je Jahve Mojsiju govorio na Sinajskom brdu.

  3:2 Ovo su bila imena Aronovih sinova: prvoroenac Nadab, zatim Abihu, Eleazar i Itamar.

  3:3 To su imena Aronovih sinova, sveenika pomazanih, za sveenitvo posveenih.

  3:4 Ali Nadab i Abihu umrijee pred Jahvom kad su u Sinajskoj pustinji pred njim prinosili neposveenu vatru. Kako nisu imali sinova, to su Eleazar i Itamar sluili kao sveenici u nazonosti svoga oca Arona.

  3:5 Jahve ree Mojsiju:

  3:6 "Dozovi pleme Levijevo neka stane pred sveenika Arona. Neka mu posluuju;

  3:7 neka vre njegovu dunost i dunost sve zajednice pred atorom sastanka, sluei Prebivalitu.

  3:8 Neka se brinu za sav namjetaj u atoru sastanka, za dunost sinova izraelovih, i obavljaju slubu u Prebivalitu.

  3:9 Podaj levite Aronu i njegovim sinovima. Neka mu ih Izraelci potpuno daruju.

  3:10 Arona i njegove sinove postavi da vre svoju sveeniku slubu. A svjetovnjak koji bi se tome pribliio neka se pogubi."

  3:11 Jahve ree Mojsiju:

  3:12 "Ja, evo, uzimam Levijevce izmeu Izraelaca namjesto svih prvoroenaca - onih koji otvaraju materinju utrobu kod Izraelaca. Moji su, dakle, Levijevci!

  3:13 Meni, naime, pripada svaki prvoroenac. Onoga dana kad sam pobio sve prvence u zemlji egipatskoj, sebi sam posvetio sve prvoroence u Izraelu - i od ljudi i od stoke. Oni su moji. Ja sam Jahve."

  3:14 Jahve ree Mojsiju u Sinajskoj pustinji:

  3:15 "Popii Levijevce po njihovim porodicama i rodovima; popii sve mukarce od jednoga mjeseca i vie."

  3:16 Na zapovijed Jahvinu Mojsije ih popisa, kako mu je bilo nareeno.

  3:17 Ovo su poimenice bili sinovi Levijevi: Geron, Kehat i Merari.

  3:18 A ovo su imena Geronovih sinova po njihovim rodovima: Libni i imi.

  3:19 A sinovi su Kehatovi po svojim rodovima: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.

  3:20 Sinovi su Merarijevi po svojim rodovima: Mahli i Mui. To su Levijevi rodovi po svojim porodicama.

  3:21 Od Gerona lozu vue rod Libnijev i rod imijev. To su rodovi Geronovaca.

  3:22 Njih je u popisu svih mukaraca od jednoga mjeseca navie ubiljeeno sedam tisua i pet stotina.

  3:23 Rodovi Geronovaca taborovali su za Prebivalitem prema zapadu.

  3:24 Glava porodice Geronovaca bijae Elijasaf, sin Laelov.

  3:25 Geronovci su se u atoru sastanka brinuli za Prebivalite, za ator i njegov krov, za zavjese na ulazu u ator sastanka;

  3:26 onda za dvorine zavjese, za zavjesu na ulazu u dvorite to je oko Prebivalita i rtvenika, za njihova ueta i za sve to spada na tu slubu.

  3:27 Od Kehata potjee rod Amramov, rod Jisharov, rod Hebronov i rod Uzielov. To su rodovi Kehatovaca.

  3:28 Kad se popisae svi mukarci od jednoga mjeseca navie, bilo ih je osam tisua i est stotina. Oni su se brinuli za Svetite.

  3:29 Rodovi Kehatovaca taborovali su s june strane Prebivalita.

  3:30 Glava rodova u domu Kehatovu bijae Elisafan, sin Uzielov.

  3:31 Oni su se brinuli za Koveg, stol, svijenjak, rtvenik i sveti pribor kojim su se sluili i, konano, za zavjesu i za sve to joj pripada.

  3:32 Vrhovni poglavar levita bio je Eleazar, sin sveenika Arona. On je vrio nadzor nad onima koji su se brinuli za Svetite.

  3:33 Od Merarija potjee rod Mahlijev i rod Muijev. To su Merarijevi rodovi.

  3:34 Njih je u popisu svih mukaraca od jednoga mjeseca i vie ubiljeeno est tisua i dvije stotine.

  3:35 Glava rodova u domu Merarijevu bijae Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali sa sjeverne strane Prebivalita.

  3:36 Merarijevci su se brinuli za trenice Prebivalita, za njegove prijenice, za stupce i njihova podnoja, za sav njegov pribor i za sve to spada na njegovu slubu.

  3:37 Povrh toga, za stupove uokolo predvorja, njihova podnoja, koie i ueta.

  3:38 Pred Prebivalitem prema istoku, pred atorom sastanka s istone strane, utaborivali se Mojsije, Aron i njihovi sinovi, kojima je u ime Izraelaca bila povjerena sluba u Svetitu. Svjetovnjak koji bi se pribliio imao se pogubiti.

  3:39 Svih popisanih Levijevaca od jednoga mjeseca navie, koje je na Jahvinu zapovijed po njihovim rodovima popisao Mojsije i Aron, bijae dvadeset i dvije tisue.

  3:40 Jahve rekne Mojsiju: "Popii sve muke prvoroence izraelske od jednoga mjeseca navie te naini popis njihovih imena.

  3:41 I levite dodijeli meni - ja sam Jahve - namjesto svih prvoroenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto sve prvenadi stoke izraelske."

  3:42 Tako Mojsije popie sve prvoroence izraelske, kako mu je Jahve naredio.

  3:43 Svih mukih prvoroenaca od jednoga mjeseca navie bijae u popisu imena dvadeset i dvije tisue i dvije stotine sedamdeset i tri.

  3:44 Tada Jahve ree Mojsiju:

  3:45 "Uzmi levite namjesto svih prvoroenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto stoke njihove; leviti neka budu moji. Ja sam Jahve.

  3:46 A za otkupninu dvjesta sedamdeset i triju izraelskih prvoroenaca to ih je vie nego levita,

  3:47 uzmi pet ekela po glavi, uzmi ih prema hramskom ekelu: dvadeset gera - jedan ekel.

  3:48 Onda podaj taj novac Aronu i njegovim sinovima za otkupninu onih kojih je odvie."

  3:49 Tako Mojsije primi taj novac kao otkupninu za prvoroence koji su nadilazili broj onih koje su leviti otkupili.

  3:50 Od izraelskih je prvoroenaca primio u srebru tisuu trista ezdeset i pet ekela hramske mjere.

  3:51 Po nalogu Jahvinu Mojsije predade novac te otkupnine Aronu i njegovim sinovima, kako je Jahve Mojsiju naredio.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .