Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 36

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  36:1 Tedy vzal lid zem Joachaza syna Joziova, a ustanovili ho krlem na mst otce jeho v Jeruzalm.

  36:2 Ve timectma letech byl Joachaz, kdy poal kralovati, a ti msce kraloval v Jeruzalm.

  36:3 Nebo vzal jej krl Egyptsk z Jeruzalma, a uloil na zemi pokutu sto centn stbra a centn zlata.

  36:4 A ustanovil krl Egyptsk Eliakima bratra jeho nad Judou a Jeruzalmem za krle, a promnil mu jmno jeho, aby sloul Joakim. Joachaza pak bratra jeho vzal Ncho, a zavedl ho do Egypta.

  36:5 V ptmectma letech byl Joakim, kdy poal kralovati, a jedenct let kraloval v Jeruzalm. A kdy inil to, co jest zlho ped oima Hospodina Boha svho,

  36:6 Pithl proti nmu Nabuchodonozor krl Babylonsk, a svzal jej etzy ocelivmi, aby jej zavedl do Babylona.

  36:7 Ndoby tak domu Hospodinova zavezl Nabuchodonozor do Babylona, a dal je do chrmu svho v Babylon.

  36:8 Jin pak vci Joakimovy i ohavnosti jeho, kter pchal, i co se nalzalo pi nm, to ve zapsno jest v knize o krlch Izraelskch a Judskch. I kraloval Joachin syn jeho msto nho.

  36:9 V osmi letech byl Joachin, kdy kralovati poal, a kraloval ti msce a deset dn v Jeruzalm, a inil to, co bylo zlho ped oima Hospodinovma.

  36:10 Potom pak po roce poslal krl Nabuchodonozor, a dal ho zavsti do Babylona s klnoty domu Hospodinova, a ustanovil krlem Sedechie, pbuznho jeho, nad Judou a Jeruzalmem.

  36:11 V jedenmectma letech byl Sedechi, kdy poal kralovati, a jedenct let kraloval v Jeruzalm.

  36:12 I inil to, co jest zlho ped oima Hospodina Boha svho, ani se pokoil ped Jeremiem prorokem mluvcm e Hospodinovu.

  36:13 Nbr i Nabuchodonozorovi krli se zprotivil, jen ho byl psahou zavzal skrze Boha, a zatvrdiv ji svou, urputn uloil v srdci svm, aby se nenavracoval k Hospodinu Bohu Izraelskmu.

  36:14 Ano i vecka knata, kn i lid v mnoh pestoupen se vydali, podl vech ohavnost pohanskch, a pokvrnili domu Hospodinova, jeho byl posvtil v Jeruzalm.

  36:15 A kdy poslal Hospodin Bh otc jejich k nim posly sv, rno vstvaje a poslaje, proto e se pvtiv ml k lidu svmu a k pbytku svmu:

  36:16 Posmvali se poslm Bom, a pohrdali slovy jeho, a za svdce mli proroky jeho, a se rozplila prchlivost Hospodinova na lid jeho, tak aby nebylo dnho ulen.

  36:17 I pivedl na n krle Kaldejskho, kter zmordoval mldence jejich meem v dom svatyn jejich, a neodpustil mldenci ani pann, starci ani kmeti. Vecky dal v ruku jeho.

  36:18 K tomu i vecky ndoby domu Boho, velik i mal, i poklady domu Hospodinova, i poklady krlovsk i knat jeho, vecko zavezl do Babylona.

  36:19 A vyplili dm Bo, a zboili zed Jeruzalmskou, t i vecky palce v nm poplili, ano i velijak klnoty drah v nm zkazili.

  36:20 A co jich pozstalo po mei, to pevedl do Babylona, a byli sluebnci jeho i syn jeho, dokud nekraloval krl Persk,

  36:21 Aby se naplnila e Hospodinova skrze sta Jeremiova, dokud zem nevykonala sobot svch; po vecky dny, pokud byla pust, odpovala, a se vyplnilo sedmdeste let.

  36:22 Potom lta prvnho Cra krle Perskho, aby se naplnila e Hospodinova skrze sta Jeremiova, vzbudil Hospodin ducha Crova krle Perskho. Kter dal provolati po vem krlovstv svm, ano tak i rozepsal, ka:

  36:23 Toto prav Crus krl Persk: Vecka krlovstv zem dal mi Hospodin Bh nebesk, a ten mi poruil, abych mu vystavl dm v Jeruzalm, kter jest v Judstvu. Kdo jest mezi vmi ze veho lidu jeho, Hospodin Bh jeho budi s nm, a a jde.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .