?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • -2 36:18
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  36:18 , , , , .


  /
  וכל
  3605 כלי 3627 בית 1004 האלהים 430 הגדלים 1419 והקטנים 6996 ואצרות 214 בית 1004 יהוה 3068 ואצרות 214 המלך 4428 ושׂריו 8269 הכל 3605 הביא 935 בבל׃ 894

  36:18 , , , .  36:18 үөү , ң , , ң үөү, үөү, өөөү үөү - .

  36:18 , , , , .  και
  2532 παντα 3956 τα 3588 σκευη 4632 οικου 3624 θεου 2316 τα 3588 μεγαλα 3173 και 2532 τα 3588 μικρα 3398 και 2532 τους 3588 θησαυρους 2344 και 2532 παντας 3956 τους 3588 θησαυρους 2344 βασιλεως 935 και 2532 μεγιστανων παντα 3956 εισηνεγκεν εις 1519 βαβυλωνα
  Czech BKR
  36:18 K tomu i vecky ndoby domu Boho, velik i mal, i poklady domu Hospodinova, i poklady krlovsk i knat jeho, vecko zavezl do Babylona.

  36:18 , , , , - .


  Croatian Bible

  36:18 Sve posue Bojega Doma, veliko i malo, blago Jahvina Doma i kraljevo blago, blago njegovih knezova, sve je odnio u Babilon.


  VERSE 	(18) - 

  :7,10 2Ki 25:13-17 Jer 27:18-22; 52:17-23 Da 5:3  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

  God Rules.NET