Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - Ěŕđę 15

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  15:1 A hned ráno uradivše se přední kněží s staršími a s zákoníky i se vším shromážděním, svázavše Ježíše, vedli jej a dali Pilátovi.

  15:2 I otázal se ho Pilát: Ty-liž jsi král Židovský? A on odpověděv, řekl jemu: Ty pravíš.

  15:3 I žalovali na něj přední kněží mnoho. On pak nic neodpovídal.

  15:4 Tedy Pilát otázal se ho opět, řka: Nic neodpovídáš? Hle, jak mnoho proti tobě svědčí.

  15:5 Ale Ježíš předce nic neodpověděl, takže se podivil Pilát.

  15:6 Ve svátek pak propouštíval jim jednoho z vězňů, za kteréhož by prosili.

  15:7 I byl jeden, kterýž sloul Barabbáš, jenž s svárlivými byl v vězení, kteříž v svadě vraždu byli spáchali.

  15:8 A zvolav zástup, počal prositi, aby učinil, jakož jim vždycky činíval.

  15:9 Pilát pak odpověděl jim, řka: Chcete-li, propustím vám krále Židovského?

  15:10 (Nebo věděl, že jsou jej z závisti vydali přední kněží.)

  15:11 Ale přední kněží ponukli zástupu, aby jim raději propustil Barabbáše.

  15:12 A Pilát odpověděv, řekl jim zase: Což pak chcete, ať učiním tomu, kteréhož králem Židovským nazýváte?

  15:13 A oni opět zvolali: Ukřižuj ho.

  15:14 A Pilát pravil jim: I což jest zlého učinil? Oni pak více volali: Ukřižuj ho.

  15:15 Tedy Pilát, chtě lidu dosti učiniti, pustil jim Barabbáše, a dal jim Ježíše ubičovaného, aby byl ukřižován.

  15:16 Žoldnéři pak uvedli jej vnitř do síně, do radného domu, a svolali všecku sběř.

  15:17 I oblékli jej v šarlat, a korunu spletše z trní, vložili naň.

  15:18 I počali ho pozdravovati, řkouce: Zdráv buď, králi Židovský.

  15:19 A bili hlavu jeho třtinou, a plvali na něj, a sklánějíce kolena, klaněli se jemu.

  15:20 A když se jemu naposmívali, svlékli s něho šarlat, a oblékli jej v roucho jeho vlastní. I vedli jej, aby ho ukřižovali.

  15:21 I přinutili nějakého Šimona Cyrenenského, pomíjejícího je, (kterýž šel z pole, otce Alexandrova a Rufova,) aby vzal kříž jeho.

  15:22 I vedli jej až na místo Golgota, to jest, (vyložil-li by,) popravné místo.

  15:23 I dávali mu píti víno s mirrou, ale on nepřijal ho.

  15:24 A ukřižovavše jej, rozdělili roucha jeho, mecíce o ně los, kdo by co vzíti měl.

  15:25 A byla hodina třetí, když ho ukřižovali.

  15:26 A byl nápis viny jeho napsán těmi slovy: Král Židovský.

  15:27 Ukřižovali také s ním dva lotry: jednoho na pravici a druhého na levici jeho.

  15:28 I naplněno jest písmo, řkoucí: A s nepravými počten jest.

  15:29 A kteříž tudy chodili mimo něj, rouhali se jemu, potřásajíce hlavami svými, a říkajíce: Hahá, kterýž rušíš chrám Boží, a ve třech dnech jej zase vzděláváš,

  15:30 Spomoz sobě samému, a sstup s kříže.

  15:31 Též i přední kněží posmívajíce se, jeden k druhému s zákoníky pravili: Jinýmť jest pomáhal, sám sobě pomoci nemůže.

  15:32 Kristus král Izraelský, nechažť nyní sstoupí s kříže, ať uzříme a uvěříme. A i ti, kteříž s ním ukřižováni byli, útržku mu činili.

  15:33 A když byla hodina šestá, stala se tma po vší zemi až do hodiny deváté.

  15:34 A v hodinu devátou zvolal Ježíš hlasem velikým, řka: Elói, Elói, lama zabachtani? jenž se vykládá: Bože můj, Bože můj, pročs mne opustil?

  15:35 A někteří z okolo stojících, slyševše to, pravili: Hle, Eliáše volá.

  15:36 A běžev jeden, naplnil houbu octem a vloživ na tresť, dával jemu píti, řka: Ponechte, uzříme, přijde-li Eliáš, aby jej složil.

  15:37 Ježíš pak zvolav hlasem velikým, pustil duši.

  15:38 A opona v chrámě roztrhla se na dvé, od vrchu až dolů.

  15:39 Viděv pak to centurio, kterýž naproti stál, že tak volaje, vypustil duši, řekl: Jistě člověk tento Syn Boží byl.

  15:40 Byly pak tu i ženy, zdaleka se dívajíce, mezi nimiž byla Maria Magdaléna, a Maria Jakuba menšího, a Jozesova mátě, a Salome.

  15:41 Kteréž, když ještě byl v Galilei, chodily za ním a posluhovaly jemu, i jiné mnohé, kteréž byly s ním vstoupily do Jeruzaléma.

  15:42 A když již byl večer, (že byl den připravování, to jest před sobotou,)

  15:43 Přišed Jozef z Arimatie, počestná osoba úřadná, kterýž také očekával království Božího, směle všel ku Pilátovi a prosil za tělo Ježíšovo.

  15:44 Pilát pak podivil se, již-li by umřel. A povolav centuriona, otázal se ho, dávno-li je umřel.

  15:45 A zvěděv od centuriona, dal tělo Jozefovi.

  15:46 A Jozef koupiv plátna, a složiv ho s kříže, obvinul v plátno, i položil do hrobu, kterýž byl vytesán z skály, a přivalil kámen ke dveřům hrobovým.

  15:47 Ale Maria Magdaléna a Maria Jozesova dívaly se, kde by byl položen.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę