Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Čîŕííŕ 7

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  7:1 Potom Ježíš chodil po Galileji; nechtěl totiž chodit po Judsku, protože ho Židé chtěli zabít.

  7:2 A byla blízko židovská Slavnost stánků.

  7:3 Jeho bratři mu tedy řekli: "Vyjdi odsud a jdi do Judska, ať i tvoji učedníci vidí skutky, které děláš.

  7:4 Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když [tedy] děláš takové věci, zjev se světu!"

  7:5 Ani jeho bratři v něho totiž nevěřili.

  7:6 Ježíš jim tedy řekl: "Můj čas ještě nepřišel, ale váš čas je vždycky příhodný.

  7:7 Vás svět nemůže nenávidět, ale mě nenávidí, protože o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé.

  7:8 Vy jděte na ten svátek. Já na ten svátek ještě nejdu, protože můj čas se ještě nenaplnil."

  7:9 To jim řekl a zůstal v Galileji.

  7:10 A když jeho bratři odešli, tehdy šel i on na ten svátek, ne zjevně, ale jakoby potají.

  7:11 Židé ho pak na tom svátku hledali a říkali: "Kde je?"

  7:12 A v zástupu bylo o něm mnoho řečí; někteří říkali, že je dobrý, a jiní říkali: "Není! Jen svádí zástup!"

  7:13 Kvůli strachu před Židy však o něm nikdo nemluvil otevřeně.

  7:14 Asi v polovině svátku pak Ježíš vstoupil do chrámu a učil.

  7:15 A Židé se divili a říkali: "Jak to, [že] tenhle zná Písma, když se neučil?"

  7:16 Ježíš jim odpověděl a řekl: "Mé učení není mé, ale Toho, který mě poslal.

  7:17 Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.

  7:18 Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu; ale kdo hledá slávu Toho, který ho poslal, ten je pravdomluvný a není v něm [žádná] nepravost.

  7:19 Nedal vám Mojžíš Zákon? A nikdo z vás Zákon neplní. Proč mě chcete zabít?"

  7:20 Zástup odpověděl a řekl: "Máš démona! Kdo tě chce zabít?"

  7:21 Ježíš jim odpověděl: "Jeden skutek jsem udělal a všichni se divíte.

  7:22 Mojžíš vám přece vydal obřízku (ne že by byla od Mojžíše, ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověka.

  7:23 Jestliže člověk přijímá obřízku v sobotu, aby nebyl porušen Mojžíšův Zákon, [proč] se na mě hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?

  7:24 Nesuďte podle osoby, ale suďte spravedlivým soudem."

  7:25 Někteří z Jeruzalémských tedy říkali: "Není snad tohle ten, kterého chtějí zabít?

  7:26 A hle, mluví svobodně a nic mu neříkají. Copak [už] hodnostáři opravdu poznali, že toto je skutečně Kristus?

  7:27 Ale o tomto víme, odkud je, až však přijde Kristus, nikdo nebude vědět, odkud je."

  7:28 Když pak Ježíš vyučoval v chrámu, zvolal: "Znáte mě a také víte, odkud jsem. A nepřišel jsem sám od sebe, ale Ten, který mě poslal, je pravdomluvný a vy ho neznáte.

  7:29 Já ho ale znám, neboť jsem od něho a on mě poslal."

  7:30 Snažili se ho tedy zajmout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina.

  7:31 Mnozí ze zástupu však v něho uvěřili a říkali: "Až přijde Kristus, udělá snad více znamení, než udělal tento?"

  7:32 Farizeové [však] uslyšeli zástup, jak o něm vede takové řeči, a tak farizeové a velekněží poslali služebníky, aby ho zatkli.

  7:33 Ježíš jim tedy řekl: "Ještě kratičký čas jsem s vámi; potom odejdu k Tomu, který mě poslal.

  7:34 Budete mě hledat, ale nenajdete; a [tam,] kde já budu, vy nemůžete přijít."

  7:35 Židé si tedy mezi sebou řekli: "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít do řecké diaspory a učit Řeky?

  7:36 Co je to [za] slovo, které řekl: 'Budete mě hledat, ale nenajdete; a [tam], kde jsem já, vy nemůžete přijít'?"

  7:37 Ve veliký poslední den toho svátku pak Ježíš stál a volal: "Žízní-li kdo, pojď ke mně a pij!

  7:38 Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo."

  7:39 A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch Svatý ještě nebyl [dán], protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

  7:40 Když tedy mnozí ze zástupu uslyšeli tu řeč, říkali: "Toto je opravdu ten Prorok."

  7:41 Někteří říkali: "Toto je Kristus!" Ale jiní říkali: "Přijde snad Kristus z Galileje?

  7:42 Neříká snad Písmo, že Kristus přijde ze semene Davidova a z Betléma, městečka, kde bydlel David?"

  7:43 A tak kvůli němu nastala v zástupu roztržka.

  7:44 Někteří z nich ho pak chtěli zajmout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku.

  7:45 Ti služebníci tedy přišli k farizeům a velekněžím, kteří jim řekli: "Proč jste ho nepřivedli?"

  7:46 Služebníci odpověděli: "[Žádný] člověk nikdy nemluvil tak jako tento člověk!"

  7:47 A farizeové jim odpověděli: "Copak jste i vy svedeni?

  7:48 Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů?

  7:49 Jedině ten dav, který nezná Zákon. Jsou zlořečení!"

  7:50 A jeden z nich, Nikodém, který k němu přišel v noci, jim řekl:

  7:51 "Soudí snad náš Zákon člověka, aniž by ho nejdříve vyslyšel a zjistil, co dělá?"

  7:52 Odpověděli a řekli mu: "Jsi snad i ty z Galileje? Zkoumej a viz, že z Galileje [žádný] prorok nepovstal!"

  7:53 A tak šel každý do svého domu.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę