?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 7:44
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53  TEXT: - -2 - - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  7:44 ; .


  /

  τινες
  5100 δε 1161 ηθελον 2309 5707 εξ 1537 αυτων 846 πιασαι 4084 5658 αυτον 846 αλλ 235 ουδεις 3762 επεβαλεν 1911 5627 επ 1909 αυτον 846 τας 3588 χειρας 5495

  7:44 , .  7:44 үү өөө , өөө .

  7:44 ; .  τινες
  5100 δε 1161 ηθελον 2309 5707 εξ 1537 αυτων 846 πιασαι 4084 5658 αυτον 846 αλλ 235 ουδεις 3762 επεβαλεν 1911 5627 επ 1909 αυτον 846 τας 3588 χειρας 5495
  Czech BKR
  7:44 Nkte pak z nich chtli ho jti, ale dn nevzthl ruky na nj.

  Croatian Bible

  7:44 Neki ga ak htjedoe uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke.


  VERSE 	(44) - 

  :30; 8:20; 18:5,6 Ac 18:10; 23:11; 27:23-25  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

  God Rules.NET