Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Čîŕííŕ 8

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  8:1 Ježíš pak odešel na Olivetskou horu.

  8:2 Za úsvitu potom přišel znovu do chrámu a všechen lid se scházel k němu. Posadil se tedy a učil je.

  8:3 Zákoníci a farizeové pak k němu přivedli ženu přistiženou při cizoložství, a když ji postavili doprostřed,

  8:4 řekli mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila.

  8:5 Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co tedy říkáš ty?"

  8:6 A tou řečí ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil a psal prstem po zemi.

  8:7 Když se ho však nepřestávali dotazovat, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás [je] bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem."

  8:8 Potom se opět sklonil a psal po zemi.

  8:9 A když [to] uslyšeli, byli obviněni ve svých svědomích a jeden po druhém odcházeli počínaje od starších až po poslední. Ježíš tedy zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed.

  8:10 Když se pak Ježíš zvedl a neviděl nikoho než tu ženu, řekl jí: "Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?"

  8:11 Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí tedy řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš."

  8:12 Ježíš k nim tedy znovu mluvil. Řekl: "Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života."

  8:13 Farizeové mu však řekli: "Ty svědčíš sám o sobě, tvé svědectví není pravé."

  8:14 Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, mé svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím, ani kam jdu.

  8:15 Vy soudíte podle těla, já nesoudím nikoho.

  8:16 A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale [jsem] já a Otec, který mě poslal.

  8:17 A ve vašem Zákoně je napsáno, že svědectví dvou lidí je pravé.

  8:18 Já svědčím sám o sobě a Otec, který mě poslal, svědčí o mně."

  8:19 Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte mne ani mého Otce. Kdybyste znali mě, znali byste i mého Otce."

  8:20 Tato slova Ježíš mluvil u pokladnice, když učil v chrámu, a nikdo ho nezajal, neboť jeho hodina ještě nepřišla.

  8:21 Ježíš jim tedy znovu řekl: "Já odcházím a budete mě hledat a zemřete ve svém hříchu. Kam já jdu, vy nemůžete přijít."

  8:22 Židé tedy říkali: "Copak se sám zabije, že říká: 'Kam já jdu, vy nemůžete přijít'?"

  8:23 Řekl jim tedy: "Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.

  8:24 Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže totiž nebudete věřit, že já jsem, zemřete ve svých hříších."

  8:25 Řekli mu tedy: "Kdo jsi?" A Ježíš jim řekl: "To, co vám říkám [od] začátku.

  8:26 Mnoho mám o vás mluvit a soudit, ale Ten, který mě poslal, je pravdomluvný; a já mluvím na světě to, co jsem slyšel od něho."

  8:27 [Ale] neporozuměli, že jim říkal o Otci.

  8:28 Proto jim Ježíš řekl: "Až vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem. A sám od sebe nedělám nic, ale jak mě naučil můj Otec, tak mluvím.

  8:29 A Ten, který mě poslal, je se mnou. Otec mě nenechal samotného, protože vždycky dělám, co se mu líbí."

  8:30 A když mluvil tyto věci, mnozí v něho uvěřili.

  8:31 Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili: "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky.

  8:32 A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."

  8:33 Odpověděli mu [tedy]: "Jsme símě Abrahamovo a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak [můžeš] říkat: 'Budete svobodní'?"

  8:34 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo dělá hřích, je otrokem hříchu.

  8:35 A otrok nezůstává v domě navěky, syn zůstává navěky.

  8:36 Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní."

  8:37 "Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít, neboť mé slovo ve vás nemá místo.

  8:38 Já mluvím [o tom], co jsem viděl u svého Otce; vy pak také děláte, co jste viděli u svého otce."

  8:39 Odpověděli mu: "Náš otec je Abraham." Ježíš jim řekl: "Kdybyste byli děti Abrahama, dělali byste Abrahamovy skutky.

  8:40 Ale teď mě chcete zabít - člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal.

  8:41 Vy děláte skutky svého otce." Řekli mu tedy: "My nejsme zplozeni ze smilstva; máme jednoho Otce, Boha!"

  8:42 Ježíš jim tedy řekl: "Kdyby byl Bůh vaším Otcem, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a [od něj] přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal.

  8:43 Proč nechápete mou řeč? Protože nemůžete slyšet mé slovo.

  8:44 Vy jste z otce ďábla a chcete plnit touhy svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, neboť je lhář a otec lži.

  8:45 Ale protože já říkám pravdu, nevěříte mi.

  8:46 Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte?

  8:47 Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha."

  8:48 Židé tedy odpověděli a řekli mu: "Neříkáme snad správně, že jsi Samaritán a máš démona?"

  8:49 Ježíš odpověděl: "Já nemám démona, ale ctím svého Otce a vy mnou pohrdáte.

  8:50 Já však nehledám svou chválu; je [někdo], kdo hledá a soudí.

  8:51 Amen, amen, říkám vám: Zachová-li někdo mé slovo, navěky nespatří smrt."

  8:52 Židé mu tedy řekli: "Teď jsme poznali, že máš démona! Abraham zemřel, i proroci, a ty říkáš: 'Zachová-li někdo mé slovo, navěky nezakusí smrt.'

  8:53 Jsi snad větší než náš otec Abraham, který zemřel? I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?"

  8:54 Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, má chvála není nic. Ten, který mě chválí, je můj Otec, o němž říkáte, že je váš Bůh.

  8:55 Ale nepoznali jste ho; já ho však znám. A kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám.

  8:56 Abraham, se těšil, aby viděl můj den; uviděl [ho] a zaradoval se."

  8:57 Židé mu tedy řekli: "Ještě ti není padesát let a viděl jsi Abrahama?"

  8:58 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem."

  8:59 Vzali tedy kamení, aby po něm házeli. Ježíš se však skryl, a když prošel jejich středem, vyšel z chrámu; a tak odešel.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę