?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 8:43
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  TEXT: - -2 - - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  8:43 ? .


  /

  δια
  1223 τι 5101 την 3588 λαλιαν 2981 την 3588 εμην 1699 ου 3756 γινωσκετε 1097 5719 οτι 3754 ου 3756 δυνασθε 1410 5736 ακουειν 191 5721 τον 3588 λογον 3056 τον 3588 εμον 1699

  8:43  쳺? .  8:43 өөүү үүөүңө? өөүү ң.

  8:43 ? .  δια
  1223 τι 5101 την 3588 λαλιαν 2981 την 3588 εμην 1699 ου 3756 γινωσκετε 1097 5719 οτι 3754 ου 3756 δυνασθε 1410 5736 ακουειν 191 5721 τον 3588 λογον 3056 τον 3588 εμον 1699
  Czech BKR
  8:43 Pro mluven mho nechpte? Protoe hned slyeti nemete ei m.

  Croatian Bible

  8:43 Zato moje besjede ne razumijete? Zato to niste kadri sluati moju rije.


  VERSE 	(43) - 

  :27; 5:43; 7:17; 12:39,40 Pr 28:5 Isa 44:18 Ho 14:9 Mic 4:12 Ro 3:11


  (43) . , (. . 47).  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

  God Rules.NET