Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 5

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  5:1 Když se pak na něj tlačil zástup [lidí], aby slyšeli Boží slovo, a on stál u Genezaretského jezera, stalo se,

  5:2 že uviděl u [břehu] jezera stát dvě lodi, z nichž vystoupili rybáři a prali sítě.

  5:3 Nastoupil tedy do jedné z těch lodí, která byla Šimonova, a poprosil ho, aby maličko poodjel od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodi.

  5:4 A když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Jeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu."

  5:5 Šimon mu však odpověděl: "Mistře, pracovali jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo síť spustím."

  5:6 A když to udělali, nabrali [tak] veliké množství ryb, že se jejich síť začala trhat.

  5:7 Dali tedy znamení svým druhům, kteří byli na jiné lodi, aby přišli a pomohli jim. A když přišli, naplnili obě lodi tak, že se ponořovaly.

  5:8 A když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: "Odejdi ode mě, Pane, vždyť jsem hříšný člověk!"

  5:9 Jeho i všech, kdo byli s ním, se totiž zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které chytili;

  5:10 stejně tak i Jakuba a Jana, Zebedeových synů, kteří byli Šimonovými společníky. Ježíš však Šimonovi řekl: "Neboj se. Od nynějška budeš lovit lidi."

  5:11 A když přivezli lodi ke břehu, všechno opustili a šli za ním.

  5:12 Když pak byl v jednom městě, hle, stalo se, [že tam byl] muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a poprosil ho: "Pane, kdybys [jen] chtěl, můžeš mě očistit."

  5:13 [Ježíš] vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď očištěn!" a malomocenství od něj ihned odešlo.

  5:14 Přikázal mu pak, aby [to] nikomu neříkal: "Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, jak přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně."

  5:15 Řeč o něm se však šířila [stále] více a [lidé] se scházeli ve velikých zástupech, aby [ho] slyšeli a byli od něj uzdravováni ze svých nemocí.

  5:16 On pak odcházel do pustin a modlil se.

  5:17 A jednoho dne se stalo, že učil a seděli [tam] farizeové a učitelé Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských vesnic i [z] Jeruzaléma, a Pánova moc byla [přítomna] k jejich uzdravení.

  5:18 A hle, muži nesli na lůžku ochrnutého člověka a snažili se ho přinést dovnitř a položit před něj.

  5:19 A když kvůli zástupu nenašli, kudy by ho [tam] vnesli, vylezli na střechu a [otvorem] mezi taškami ho spustili [i] s lůžkem doprostřed před Ježíše,

  5:20 který když uviděl jejich víru, mu řekl: "Člověče, tvé hříchy ti jsou odpuštěny."

  5:21 Zákoníci a farizeové však začali uvažovat a říkali si: "Kdo to je, že mluví [tak] rouhavě? Kdo kromě samotného Boha může odpustit hříchy?"

  5:22 Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: "Proč ve svých srdcích [takto] uvažujete?

  5:23 Co je snadnější? Říci: Tvé hříchy ti jsou odpuštěny, anebo říci: Vstaň a choď?

  5:24 Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy" - [tehdy] pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů."

  5:25 A on hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, odešel domů a [cestou] oslavoval Boha.

  5:26 Všech se tedy zmocnil úžas a oslavovali Boha. Byli naplněni bázní a říkali: "Dnes jsme viděli nepochopitelné věci!"

  5:27 Potom vyšel a spatřil celníka jménem Lévi, jak sedí na celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou."

  5:28 A [on] všechno opustil, vstal a šel za ním.

  5:29 Lévi mu pak ve svém domě udělal velikou hostinu a byl [tam] veliký zástup celníků i jiných, kdo s nimi stolovali.

  5:30 Ale jejich zákoníci a farizeové reptali a říkali jeho učedníkům: "Proč jíte a pijete s celníky a hříšníky?"

  5:31 Ježíš jim však odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.

  5:32 Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšné k pokání."

  5:33 A oni mu řekli: "Proč se Janovi učedníci často postí a modlí, podobně i [učedníci] farizeů, ale tvoji jedí a pijí?"

  5:34 On jim tedy řekl: "Můžete snad nutit ženichovy přátele, aby se postili, dokud je ženich s nimi?

  5:35 Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, a tehdy, v těch dnech, se budou postit."

  5:36 Řekl jim pak také [toto] podobenství: "Nikdo nepřišívá záplatu z nového pláště na starý; jinak by totiž trhal ten nový a ke starému se záplata z nového nehodí.

  5:37 Nikdo také nelije nové víno do starých nádob; jinak totiž nové víno roztrhne ty nádoby a samo vyteče a nádoby se zničí.

  5:38 Nové víno se přece má lít do nových nádob a [tak] se obojí zachová.

  5:39 A nikdo, kdo pil staré, nechce hned nové, neboť říká: 'Staré je lepší.'"

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę