Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕňôĺé 24

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  24:1 A když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel [pryč], tu [k němu] přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby.

  24:2 Ježíš jim však řekl: "Vidíte všechny tyto věci? Říkám vám jistě, [že] tu nebude ponechán kámen na kameni: [všechno] bude zbořeno."

  24:3 Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě se slovy: "Řekni nám, kdy to bude a jaké [bude] znamení tvého příchodu a konce tohoto světa?"

  24:4 Ježíš jim odpověděl: "Dejte pozor, aby vás nikdo nesvedl.

  24:5 Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: 'Já jsem Kristus' a svedou mnohé.

  24:6 Budete pak slýchat války a zprávy o válkách. Hleďte, abyste se nestrachovali, protože se to všechno musí stát. Ale to ještě nebude konec.

  24:7 Povstane totiž národ proti národu a království proti království a budou hlady, mory a zemětřesení na [různých] místech.

  24:8 Ale to všechno [jsou] počátky porodních bolestí.

  24:9 Tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu.

  24:10 Tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé

  24:11 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.

  24:12 A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne.

  24:13 Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen.

  24:14 A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec."

  24:15 "Proto, když uvidíte 'ohavnost zpustošení', o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě (kdo čte, rozuměj),

  24:16 tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají na hory.

  24:17 Kdo [bude] na střeše, ať nesestupuje, aby si ze svého domu něco vzal.

  24:18 A kdo na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť.

  24:19 Ale běda [bude] v těch dnech těhotným a těm, které kojí.

  24:20 Proto se modlete, aby váš útěk nenastal v zimě nebo v sobotní den.

  24:21 Protože tehdy bude veliké soužení, jaké do této doby nebylo od počátku světa, a už ani nikdy nebude.

  24:22 A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se žádný člověk. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny."

  24:23 "Kdyby vám v té době někdo řekl: 'Hle, Kristus [je] zde!' anebo: 'Tady [je]!', nevěřte.

  24:24 Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby [to] bylo možné) i vyvolené.

  24:25 Hle, řekl jsem vám [to] předem.

  24:26 Řeknou-li vám tedy: 'Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; [anebo]: 'Hle, [je] na tajných místech,' nevěřte.

  24:27 Neboť jako blesk vychází od východu a září až na západ, takový bude i příchod Syna člověka.

  24:28 Kdekoliv totiž bude tělo, tam se shromáždí orli.

  24:29 A hned po soužení těch dnů se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny.

  24:30 Potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechny národy země kvílet a spatří Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.

  24:31 A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a [ti] shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce nebe až po druhý."

  24:32 "Naučte se tedy od fíkovníku tomuto podobenství: Když již jeho větev změkne a vyráží listí, poznáváte, že léto je blízko.

  24:33 Tak i vy, až uvidíte toto všechno, vězte, že je blízko, [že už je] ve dveřích.

  24:34 Amen, říkám vám, že toto pokolení rozhodně nepomine, než se toto všechno stane.

  24:35 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou."

  24:36 "O tom dni a hodině však nikdo neví - ani nebeští andělé - pouze sám můj Otec.

  24:37 Ale jak [bylo] za dnů Noéma, tak bude i při příchodu Syna člověka.

  24:38 Neboť [stejně] jako v těch dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do toho dne, kdy Noé vešel do archy,

  24:39 a [nic] nepoznali až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.

  24:40 Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán.

  24:41 Dvě budou mlít mlýnským kamenem, jedna bude vzata a druhá zanechána.

  24:42 Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán.

  24:43 Vězte však, že kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by [ho] prokopat se do jeho domu.

  24:44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte."

  24:45 "Kdo je tedy ten věrný a moudrý služebník, kterého jeho pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas?

  24:46 Blaze tomu služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná.

  24:47 Amen, říkám vám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem.

  24:48 Kdyby si však ten zlý služebník v srdci řekl: 'Můj pán mešká [se svým] příchodem,'

  24:49 a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci,

  24:50 [tehdy] přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná,

  24:51 a oddělí ho a určí mu díl s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů."

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę