Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2KINGS 23

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  23:1 Kmpqratul Iosia a strkns la el pe toyi bqtrknii lui Iuda wi ai Ierusalimului.

  23:2 Apoi s`a suit kn Casa Domnului, cu toyi bqrbayii lui Iuda wi cu toyi locuitorii Ierusalimului, preoyii, proorocii, wi tot poporul, dela cel mai mic pknq la cel mai mare. A citit knaintea lor toate cuvintele din cartea legqmkntului, pe care o gqsiserq kn Casa Domnului.

  23:3 Kmpqratul stqtea pe scaunul lui kmpqrqtesc, wi a fqcut legqmknt knaintea Domnului, kndatorindu-se sq urmeze pe Domnul, wi sq pqzeascq poruncile, knvqyqturile wi legile Lui, din toatq inima wi din tot sufletul lui, ca sq kmplineascq astfel cuvintele legqmkntului acestuia, scrise kn cartea aceasta. Wi tot poporul a intrat kn legqmknt.

  23:4 Kmpqratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoyilor de al doilea rknd, wi celor ce pqzeau pragul, sq scoatq din Templul Domnului toate sculele cari fuseserq fqcute pentru Baal, pentru Astartea, wi pentru toatq owtirea cerurilor; wi le -a ars afarq din Ierusalim, kn ogoarele Chedronului, wi a pus sq le ducq cenuwa la Betel.

  23:5 A izgonit pe preoyii idolilor, puwi de kmpqrayii lui Iuda sq ardq tqmkie pe knqlyimi kn cetqyile lui Iuda wi kn kmprejurimile Ierusalimului, wi pe cei ce aduceau tqmkie lui Baal, soarelui, lunei, zodiilor wi kntregei owtiri a cerurilor.

  23:6 A scos din Casa Domnului idolul Astareteei, wi l -a dus afarq din Ierusalim, la pkrkul Chedron; l -a ars la pkrkul Chedron wi l -a prefqcut kn cenuwq, iar cenuwa i -a aruncat -o pe mormintele copiilor poporului.

  23:7 A dqrkmat casele sodomiyilor cari erau kn Casa Domnului, wi unde femeile kmpleteau corturi pentru Astartea.

  23:8 A adus pe toyi preoyii din cetqyile lui Iuda; a pkngqrit knqlyimile unde ardeau preoyii tqmkie, dela Gheba pknq la Beer-Weba; wi a dqrkmat knqlyimile de la poryi, cea care era la intrarea poryii lui Iosua, cqpetenia cetqyii, wi cea care era la stknga poryii cetqyii.

  23:9 Totuw, preoyii knqlyimilor nu se suiau la altarul Domnului kn Ierusalim, ci mkncau azime kn mijlocul frayilor lor.

  23:10 Kmpqratul a pkngqrit Tofetul kn valea fiilor lui Hinom, ca nimeni sq nu-wi mai treacq fiul sau fiica prin foc kn cinstea lui Moloh.

  23:11 A kndepqrtat dela intrarea casei Domnului caii, pe cari kmpqrayii lui Iuda ki knchinaserq soarelui, lkngq odaia dregqtorului Netan-Melec, care locuia kn mahala; wi a ars kn foc carqle soarelui.

  23:12 Kmpqratul a dqrkmat altarele de pe acoperiwul odqii de sus a lui Ahaz, pe cari le fqcuserq kmpqrayii lui Iuda, wi altarele pe cari le fqcuse Manase kn cele douq curyi ale Casei Domnului; dupq ce le -a sfqrkmat wi le -a luat de acolo, le -a aruncat yqrkna kn pkrkul Chedron.

  23:13 Kmpqratul a pkngqrit knqlyimile cari erau kn faya Ierusalimului, pe partea dreaptq a muntelui Pierzqrii, wi pe cari le zidise Solomon, kmpqratul lui Israel, Astarteei, urkciunea Sidonienilor, lui Chemow, urkciunea Moabului, wi lui Milcom, urkciunea fiilor lui Amon.

  23:14 A sfqrkmat stklpii idolewti wi a dqrkmat Astarteele, wi locul lor l -a umplut cu oase omenewti.

  23:15 A dqrkmat wi altarul de la Betel, wi knqlyimea fqcutq de Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq; a ars knqlyimea wi a prefqcut -o kn yqrknq, wi a ars idolul Astarteei.

  23:16 Iosia, kntorckndu-se wi vqzknd mormintele cari erau acolo kn munte, a trimes sq ia oasele din morminte, wi le -a ars pe altar wi l -a pkngqrit, dupq cuvkntul Domnului, rostit prin omul lui Dumnezeu, care vestise aceste lucruri.

  23:17 El a zis: ,,Ce este mormkntul acesta pe care -l vqd?`` Oamenii din cetate i-au rqspuns: ,,Este mormkntul omului lui Dumnezeu, care a venit din Iuda, wi a strigat kmpotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe cari le kmplinewti tu.``

  23:18 Wi el a zis: ,,Lqsayi -l; nimeni sq nu -i miwte oasele!`` Astfel, au pqstrat oasele lui kmpreunq cu ale proorocului care venise din Samaria.

  23:19 Iosia a mai knlqturat toate templele idolewti ale knqlyimilor cari se aflau kn cetqyile Samariei, wi pe cari le fqcuserq kmpqrayii lui Israel ca sq mknie pe Domnul; a fqcut cu ele kntocmai cum fqcuse kn Betel.

  23:20 A junghiat pe altare pe toyi preoyii knqlyimilor, cari erau acolo, wi a ars pe ele oase de oameni. Apoi s`a kntors la Ierusalim.

  23:21 Kmpqratul a dat urmqtoarea poruncq kntregului popor: ,,Prqznuiyi Pawtele kn cinstea Domnului, Dumnezeului vostru, cum este scris kn aceastq carte a legqmkntului.``

  23:22 Pawte ca acestea nu se prqznuiserq din vremea cknd judecau judecqtorii pe Israel wi kn tot timpul kmpqrayilor lui Israel wi kmpqrayilor lui Iuda.

  23:23 Ci abia kn al optsprezecelea an al kmpqratului Iosia s`au prqznuit aceste Pawte kn cinstea Domnului, la Ierusalim.

  23:24 Mai mult, Iosia a stkrpit pe cei ce chemau duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii, wi toate urkciunile cari se vedeau kn yara lui Iuda wi la Ierusalim, ca sq kmplineascq astfel cuvintele legii, scrise kn cartea pe care o gqsise preotul Hilchia kn Casa Domnului.

  23:25 Knainte de Iosia, n`a fost niciun kmpqrat care sq se kntoarcq la Domnul, ca el, din toatq inima, din tot sufletul wi din toatq puterea lui, kntocmai dupq toatq legea lui Moise; wi chiar dupq el, n`a fost niciunul ca el.

  23:26 Totuw Domnul nu S`a kntors din iuyimea mkniei Lui celei mari, de care era aprins kmpotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce fqcuse Manase ca sq -L mknie.

  23:27 Wi Domnul a zis: ,,Voi lepqda wi pe Iuda dinaintea Mea, cum am lepqdat pe Israel, wi voi lepqda cetatea aceasta a Ierusalimului, pe care o alesesem, wi casa despre care zisesem: ,Acolo va fi Numele Meu.``

  23:28 Celelalte fapte ale lui Iosia, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda?

  23:29 Pe vremea sa, Faraon Neco, kmpqratul Egiptului, s`a suit kmpotriva kmpqratului Asiriei, la rkul Eufratului. Kmpqratul Iosia i -a iewit knainte; wi Faraon l -a omorkt la Meghido, cum l -a vqzut.

  23:30 Slujitorii lui l-au luat mort kntr`un car; l-au adus din Meghido la Ierusalim, wi l-au kngropat kn mormkntul squ. Wi poporul yqrii a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia: ei l-au uns, wi l-au fqcut kmpqrat kn locul tatqlui squ.

  23:31 Ioahaz avea douqzeci wi trei de ani cknd s`a fqcut kmpqrat, wi a domnit trei luni la Ierusalim. Mamq-sa se chema Hamutal, fata lui Ieremia, din Libna.

  23:32 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, kntocmai cum fqcuserq pqrinyii lui.

  23:33 Faraon Neco l -a pus kn lanyuri la Ribla, kn yara Hamatului, ca sq nu mai domneascq la Ierusalim; wi a pus asupra yqrii o gloabq de o sutq de talanyi de argint wi de un talant de aur.

  23:34 Wi Faraon Neco a pus kmpqrat pe Eliachim, fiul lui Iosia, kn locul tatqlui squ Iosia, wi i -a schimbat numele kn Ioiachim. A luat pe Ioahaz, care a mers kn Egipt wi a murit acolo.

  23:35 Ioiachim a dat lui Faraon argintul wi aurul; dar a trebuit sq punq bir asupra yqrii ca sq scoatq argintul acesta, cerut de Faraon; a hotqrkt partea fiecqruia, wi a cerut dela poporul yqrii argintul wi aurul pe care trebuia sq -l dea lui Faraon Neco.

  23:36 Ioiachim avea douqzeci wi cinci de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Zebuda, fata lui Pedaia, din Ruma.

  23:37 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, kntocmai cum fqcuserq pqrinyii sqi.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск