Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZRA 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Pe cknd sta Ezra, plkngknd wi cu faya la pqmknt knaintea Casei lui Dumnezeu, wi fqcea aceastq rugqciune wi mqrturisire, se strknsese la el o mulyime foarte mare de oameni din Israel, bqrbayi, femei wi copii, wi poporul vqrsa multe lqcrqmi.

  10:2 Atunci Wecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvkntul wi a zis lui Ezra: ,,Am pqcqtuit kmpotriva Dumnezeului nostru, duckndu-ne la femei strqine cari fac parte din popoarele yqrii. Dar Israel n`a rqmas fqrq nqdejde kn aceastq privinyq.

  10:3 Sq facem acum un legqmknt cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei wi a copiilor lor, dupq pqrerea domnului meu wi a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Wi facq-se dupq Lege.

  10:4 Scoalq-te, cqci treaba aceasta te privewte. Noi vom fi cu tine. Kmbqrbqteazq-te wi lucreazq.``

  10:5 Ezra s`a sculat, wi a pus pe cqpeteniile preoyilor, Leviyilor wi kntregului Israel, sq jure cq vor face ce se spusese. Wi ei au jurat.

  10:6 Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu, wi s`a dus kn odaia lui Iohanan, fiul lui Eliawib. Cknd a intrat, n`a mkncat pkne wi n`a bqut apq, pentrucq era mkhnit din pricina pqcatului fiilor robiei.

  10:7 S`a dat de veste kn Iuda wi la Ierusalim cq toyi fiii robiei trebuie sq se adune la Ierusalim,

  10:8 wi cq, dupq pqrerea cqpeteniilor wi bqtrknilor, oricui nu va veni kn trei zile i se vor lua averile, wi el knsuw va fi izgonit din adunarea fiilor robiei.

  10:9 Toyi bqrbayii lui Iuda wi Beniamin s`au strkns la Ierusalim kn trei zile. Era a douqzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stqtea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurknd din pricina kmprejurqrii aceleia wi de ploaie.

  10:10 Preotul Ezra s`a sculat wi le -a zis: ,,Ayi pqcqtuit luknd femei strqine, wi ayi fqcut pe Israel wi mai vinovat.

  10:11 Mqrturisiyi-vq acum grewala knaintea Domnului, Dumnezeului pqrinyilor vowtri, wi faceyi voia Lui! Despqryiyi-vq de popoarele yqrii wi de femeile strqine.``

  10:12 Toatq adunarea a rqspuns cu glas tare: ,,Trebuie sq facem cum ai zis!

  10:13 Dar poporul este kn mare numqr, vremea este ploioasq, wi nu poate sq rqmknq afarq. De altfel, aceasta nu este treabq de o zi sau douq, cqci sknt mulyi printre noi cari au pqcqtuit kn privinya aceasta.

  10:14 Sq rqmknq dar toate cqpeteniile noastre kn locul kntregei adunqri. Wi toyi cei din cetqyile noastre, cari s`au knsurat cu femei strqine, sq vinq la timpuri hotqrkte, cu bqtrknii wi judecqtorii din fiecare cetate, pknq se va abate dela noi mknia aprinsq a Dumnezeului nostru din pricina kntkmplqrii acesteia.``

  10:15 Ionatan, fiul lui Asael, wi Iahzia, fiul lui Ticva, ajutayi de Mewulam, wi de Levitul Wabtai, au fost singurii kmpotriva acestei pqreri,

  10:16 pe care au primit -o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra, wi capi de familii dupq casele lor pqrintewti, toyi numiyi pe nume, wi au stqtut kn ziua kntki a lunii a zecea sq cerceteze lucrul acesta.

  10:17 Kn ziua kntki a lunii kntkia, au isprqvit cu toyi bqrbayii cari se knsuraserq cu femei strqine.

  10:18 Kntre fiii preoyilor, s`au gqsit unii cari se knsuraserq cu femei strqine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioyadac, wi dintre frayii sqi: Maaseia, Eliezer, Iarib wi Ghedalia, cari s`au kndatorat,

  10:19 dknd mkna, sq-wi izgoneascq nevestele wi sq aducq un berbece ca jertfq pentru vinq;

  10:20 din fiii lui Imer: Hanani wi Zebadia;

  10:21 din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Wemaia, Iehiel wi Ozia;

  10:22 din fiii lui Pawhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad wi Eleasa.

  10:23 Dintre Leviyi: Iozabad, Wimei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda wi Eliezer.

  10:24 Dintre ckntqreyi: Eliawib. Dintre uwieri: Walum, Telem wi Uri.

  10:25 Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareow, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia wi Benaia;

  10:26 din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot wi Ilie;

  10:27 dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliawib, Matania, Ieremot, Zabat wi Aziza;

  10:28 dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai wi Atlai;

  10:29 dintre fiii lui Bani: Mewulam, Maluc, Adaia, Iawub, Weal wi Ramot;

  10:30 dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beyaleel, Binui wi Manase;

  10:31 dintre fiii lui Harim: Eliezer, Iwia, Malchia, Wemaia, Simeon,

  10:32 Beniamin, Maluc wi Wemaria;

  10:33 dintre fiii lui Hawum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase wi Wimei;

  10:34 dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel,

  10:35 Benaia, Bedia, Cheluhu,

  10:36 Vania, Meremot, Eliawib,

  10:37 Matania, Matnai, Iaasai,

  10:38 Bani, Binui, Wimei,

  10:39 Welemia, Natan, Adaia,

  10:40 Macnadbai, Wawai, Warai,

  10:41 Azareel, Welemia, Wemaria,

  10:42 Walum, Amaria wi Iosif;

  10:43 dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel wi Benaia.

  10:44 Toyi acewtia luaserq femei strqine, wi mulyi avuseserq copii cu ele


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск