Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 32

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  32:1 Iatq cuvkntul spus lui Ieremia din partea Domnului, kn al zecilea an al lui Zedechia, kmpqratul lui Iuda. -Acesta era anul al optsprezecelea al lui Nebucadneyar.

  32:2 Oastea kmpqratului Babilonului kmpresura pe atunci Ierusalimul, wi proorocul Ieremia era knchis kn curtea temniyei, care yinea de casa kmpqratului lui Iuda.

  32:3 Zedechia, kmpqratul lui Iuda, pusese sq -l knchidq, wi -i zisese: ,,Pentru ce proorocewti, wi zici: ,Awa vorbewte Domnul: ,Iatq, dau cetatea aceasta kn mknile kmpqratului Babilonului, wi o va lua;

  32:4 Zedechia, kmpqratul lui Iuda, nu va scqpa de Haldei, ci va fi dat kn mknile kmpqratului Babilonului, ki va vorbi gurq cqtre gurq, wi se vor vedea fayq kn fayq.

  32:5 Kmpqratul Babilonului va duce pe Zedechia la Babilon, unde va rqmknea pknq cknd Kmi voi aduce Eu aminte de el, zice Domnul. Chiar dacq vq bateyi kmpotriva Haldeilor, nu veyi avea izbkndq.``

  32:6 Ieremia a zis: ,,Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  32:7 ,Iatq cq Hanameel, fiul unchiului tqu Walum, va veni la tine sq-yi spunq: ,Cumpqrq ogorul meu care este la Anatot, cqci tu ai drept de rqscumpqrare ca sq -l cumperi.`

  32:8 Wi Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine, dupq Cuvkntul Domnului, kn curtea temniyei, wi mi -a zis: ,Cumpqrq ogorul meu, care este la Anatot, kn yara lui Beniamin, cqci tu ai drept de mowtenire wi de rqscumpqrare, cumpqrq -l!` Am cunoscut cq era cuvkntul Domnului.

  32:9 Wi am cumpqrat dela Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul dela Anatot, wi i-am ckntqrit argintul, waptesprezece sicli de argint.

  32:10 Am scris un zapis, pe care l-am pecetluit, am pus martori, wi am ckntqrit argintul kntr`o cumpqnq.

  32:11 Am luat apoi zapisul de cumpqrare, pe cel care era pecetluit dupq lege wi obiceiuri, wi pe cel ce era deschis;

  32:12 wi am dat zapisul de cumpqrare lui Baruc, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, kn faya lui Hanameel, fiul unchiului meu, kn faya martorilor, cari iscqliserq zapisul de cumpqrare, wi kn faya tuturor Iudeilor cari se aflau kn curtea temniyei.

  32:13 Wi am dat lui Baruc knaintea lor urmqtoarea poruncq:

  32:14 ,Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Ia zapisurile acestea de cumpqrare, cel pecetluit wi cel deschis, wi pune`le kntr-un vas de pqmknt, ca sq se pqstreze multq vreme!

  32:15 Cqci awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iarqw se vor mai cumpqra case, ogoare wi vii, kn yara aceasta.`

  32:16 Dupqce am dat zapisul de cumpqrare lui Baruc, fiul lui Neriia, am fqcut Domnului aceastq rugqciune:

  32:17 ,Ah! Doamne Dumnezeule, iatq, Tu ai fqcut cerurile wi pqmkntul cu puterea Ta cea mare wi cu brayul Tqu kntins: nimic nu este de mirat din partea Ta!

  32:18 Tu dai kndurare pknq la al miilea neam de oameni, wi pedepsewti nelegiuirea pqrinyilor kn sknul copiilor lor dupq ei. Tu ewti Dumnezeul cel mare, cel puternic, al cqrui Nume este Domnul owtirilor!

  32:19 Tu ewti mare la sfat wi puternic la faptq, Tu ai ochii deschiwi asupra tuturor cqilor copiilor oamenilor, ca sq dai fiecqruia dupq cqile lui, dupq rodul faptelor lui.

  32:20 Tu ai fqcut minuni wi semne mari kn yara Egiptului wi pknq kn ziua de azi, wi kn Israel wi printre oameni, wi Yi-ai fqcut un Nume awa cum este astqzi.

  32:21 Ai scos din yara Egiptului pe poporul tqu Israel, cu minuni wi semne mari, cu mknq tare wi cu bray kntins, wi cu o mare groazq.

  32:22 Tu le-ai dat yara aceasta, pe care jurasei pqrinyilor lor cq le -o vei da, yarq kn care curge lapte wi miere.

  32:23 Ei au venit, wi au luat -o kn stqpknire. Dar n`au ascultat de glasul Tqu, n`au pqzit Legea Ta, wi n`au fqcut tot ce le poruncisei sq facq. Wi atunci ai trimes peste ei toate aceste nenorociri!

  32:24 Iatq, wanyurile de apqrare se knalyq kmpotriva cetqyii wi o ameninyq; cetatea va fi datq kn mknile Haldeilor cari luptq kmpotriva ei, biruitq de sabie, de foamete wi de ciumq. Ce ai spus Tu s`a kntkmplat: Tu knsuyi vezi!

  32:25 Wi totuw, Doamne, Dumnezeule, Tu mi-ai zis: ,Cumpqrq-yi un ogor cu argint, wi pune wi martori!`... cknd totuw cetatea este datq kn mknile Haldeilor!``

  32:26 Cuvkntul Domnului a vorbit atunci lui Ieremia, astfel:

  32:27 ,,Iatq, Eu sknt Domnul, Dumnezeul oricqrei fqpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?``

  32:28 Deaceea, awa vorbewte Domnul: ,,Iatq, dau cetatea aceasta kn mknile Haldeilor, wi kn mknile lui Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, wi o va lua.

  32:29 Haldeii, cari luptq kmpotriva cetqyii acesteia vor kntra, ki vor pune foc, wi o vor arde, kmpreunq cu casele pe acoperiwul cqrora au adus tqmkie lui Baal wi au turnat jertfe de bquturq altor dumnezei, ca sq Mq mknie.

  32:30 Cqci copiii lui Israel wi copiii lui Iuda n`au fqcut din tinereya lor, de ckt ce este rqu knaintea Mea; copiii lui Israel numai M`au mkniat kntr`una cu lucrarea mknilor lor, zice Domnul.``

  32:31 ,,Cqci cetatea aceasta Kmi aykyq mknia wi urgia, din ziua cknd s`a zidit wi pknq azi; de aceea, vreau s`o iau dinaintea Feyei Mele,

  32:32 din pricina tot rqului pe care l-au fqcut copiii lui Israel wi copiii lui Iuda ca sq Mq mknie, ei, kmpqrayii lor, cqpeteniile lor, preoyii lor wi proorocii lor, oamenii lui Iuda wi locuitorii Ierusalimului.

  32:33 Mi-au kntors spatele, nu s`au uitat la Mine; i-am knvqyat, i-am knvqyat kntr`una, dar n`au ascultat wi nu s`au knvqyat.

  32:34 Ci wi-au pus urkciunile idolewti kn Casa peste care este chemat Numele Meu, wi au spurcat -o.

  32:35 Au zidit knqlyimi lui Baal kn valea Ben-Hinom, ca sq treacq prin foc lui Moloc pe fiii wi fiicele lor: lucru pe care nu li -l poruncisem; wi nici nu-Mi trecuse prin gknd, cq au sq facq asemenea grozqvii ca sq ducq pe Iuda kn pqcat.``

  32:36 ,,Wi acum, awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel, despre cetatea aceasta, despre care ziceyi: ,Va fi datq kn mknile kmpqratului Babilonului, biruitq prin sabie, prin foamete wi prin ciumq``:

  32:37 Iatq, ki voi strknge din toate yqrile unde i-am izgonit, kn mknia Mea, kn urgia Mea, wi kn marea Mea supqrare; ki voi aduce knapoi kn locul acesta, wi -i voi face sq locuiascq kn liniwte acolo.

  32:38 Ei vor fi poporul Meu, wi Eu voi fi Dumnezeul lor.

  32:39 Le voi da o inimq wi o cale, ca sq se teamq de Mine totdeauna, spre fericire lor wi a copiilor lor dupq ei.

  32:40 Voi kncheia cu ei un legqmknt vecinic, cq nu Mq voi mai kntoarce dela ei, ci le voi face bine, wi le voi pune kn inimq frica de Mine, ca sq nu se depqrteze de Mine.

  32:41 Mq voi bucura sq le fac bine, ki voi sqdi cu adevqrat kn yara aceasta, din toatq inima wi din tot sufletul Meu.``

  32:42 Cqci awa vorbewte Domnul: ,,Dupq cum am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot awa voi aduce peste ei tot binele, pe care li -l fqgqduiesc.

  32:43 Se vor cumpqra iarqw ogoare kn yara aceasta, despre care ziceyi cq este o pustie fqrq oameni wi fqrq dobitoace, wi cq este datq kn mknile Haldeilor.

  32:44 Se vor cumpqra iarqw ogoare pe argint, se vor scrie zapisuri, se vor pecetlui, se vor pune martori, kn yara lui Beniamin wi kn kmprejurimile Ierusalimului, kn cetqyile lui Iuda, kn cetqyile dela munte, kn cetqyile dela ckmpie wi kn cetqyile dela miazq-zi, cqci voi aduce knapoi pe prinwii lor de rqzboi, zice Domnul.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск