Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOHN 12

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  12:1 Cu wase zile knainte de Pawte, Isus a venit kn Betania, unde era Lazqr, care fusese mort, wi pe care kl knviase din moryi.

  12:2 Acolo I-au pregqtit o cinq. Marta slujea, iar Lazqr era unul din ceice wedeau la masq cu El.

  12:3 Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare prey, a uns picioarele lui Isus, wi I -a wters picioarele cu pqrul ei; wi s`a umplut casa de mirosul mirului.

  12:4 Unul din ucenicii Sqi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea sq -L vkndq, a zis:

  12:5 ,,De ce nu s`a vkndut acest mir cu trei sute de lei, wi sq se fi dat sqracilor?``

  12:6 Zicea lucrul acesta nu pentrucq purta grijq de sqraci, ci pentrucq era un hoy, wi, ca unul care yinea punga, lua el ce se punea kn ea.

  12:7 Dar Isus a zis: ,,Lasq -o kn pace; cqci ea l -a pqstrat pentru ziua kngropqrii Mele.

  12:8 Pe sqraci ki aveyi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mq aveyi totdeauna.``

  12:9 O mare mulyime de Iudei au aflat cq Isus era kn Betania; wi au venit acolo, nu numai pentru Isus, ci ca sq vadq wi pe Lazqr, pe care -l knviase din moryi.

  12:10 Preoyii cei mai de seamq au hotqrkt sq omoare wi pe Lazqr,

  12:11 cqci din pricina lui mulyi Iudei plecau dela ei wi credeau kn Isus.

  12:12 A doua zi, o gloatq mare, care venise la praznic, cum a auzit cq vine Isus kn Ierusalim,

  12:13 a luat ramuri de finic, wi I -a iewit kn kntkmpinare, strigknd: ,,Osana! Binecuvkntat este Celce vine kn Numele Domnului, Kmpqratul lui Israel!``

  12:14 Isus a gqsit un mqgqruw, wi a kncqlecat pe el, dupqcum este scris:

  12:15 ,,Nu te teme, fiica Sionului; iatq cq Kmpqratul tqu vine cqlare pe mknzul unei mqgqriye.``

  12:16 Ucenicii Lui n`au knyeles aceste lucruri dela knceput; dar, dupqce a fost proslqvit Isus, wi-au adus aminte cq aceste lucruri erau scrise despre El, wi cq ei le kmpliniserq cu privire la El.

  12:17 Toyi ceice fuseserq kmpreunq cu Isus, cknd chemase pe Lazqr din mormknt wi -l knviase din moryi, mqrturiseau despre El.

  12:18 Wi norodul I -a iewit kn kntkmpinare, pentrucq aflase cq fqcuse semnul acesta.

  12:19 Fariseii au zis deci kntre ei: ,,Vedeyi cq nu ckwtigayi nimic: iatq cq lumea se duce dupq El!``

  12:20 Niwte Greci dintre ceice se suiserq sq se knchine la praznic,

  12:21 s`au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat, wi au zis: ,,Domnule, am vrea sq vedem pe Isus.``

  12:22 Filip s`a dus wi a spus lui Andrei; apoi Andrei wi Filip au spus lui Isus.

  12:23 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,A sosit ceasul sq fie proslqvit Fiul omului.

  12:24 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, dacq grquntele de grku, care a cqzut pe pqmknt, nu moare, rqmkne singur; dar dacq moare, aduce multq roadq.

  12:25 Cine kwi iubewte viaya, o va pierde; wi cine kwi urqwte viaya kn lumea aceasta, o va pqstra pentru viaya vecinicq.

  12:26 Dacq Kmi slujewte cineva, sq Mq urmeze; wi unde sknt Eu, acolo va fi wi slujitorul Meu. Dacq Kmi slujewte cineva, Tatql kl va cinsti.

  12:27 Acum sufletul Meu este tulburat. Wi ce voi zice?... Tatq, izbqvewte-Mq din ceasul acesta?... Dar tocmai pentru aceasta am venit pknq la ceasul acesta!

  12:28 Tatq, proslqvewte Numele Tqu!`` Wi din cer, s`a auzit un glas, care zicea: ,,L-am proslqvit, wi -L voi mai proslqvi!``

  12:29 Norodul, care stqtea acolo, wi care auzise glasul, a zis cq a fost un tunet. Alyii ziceau: ,,Un knger a vorbit cu El!``

  12:30 Isus a rqspuns: ,,Nu pentru Mine s`a auzit glasul acesta, ci pentru voi.

  12:31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stqpknitorul lumii acesteia va fi aruncat afarq.

  12:32 Wi dupq ce voi fi knqlyat de pe pqmknt, voi atrage la Mine pe toyi oamenii.`` -

  12:33 Vorbind astfel, arqta cu ce moarte avea sq moarq. -

  12:34 Norodul I -a rqspuns: ,,Noi am auzit din Lege cq Hristosul rqmkne kn veac; cum dar zici Tu cq Fiul omului trebuie sq fie knqlyat? Cine este acest Fiu al omului?``

  12:35 Isus le -a zis: ,,Lumina mai este puyinq vreme kn mijlocul vostru. Umblayi ca unii cari aveyi lumina, ca sq nu vq cuprindq kntunerecul: cine umblq kn kntunerec, nu wtie unde merge.

  12:36 Cktq vreme aveyi lumina printre voi, credeyi kn luminq, ca sq fiyi fii ai luminii.`` Isus le -a spus aceste lucruri: apoi a plecat wi S`a ascuns de ei.

  12:37 Mqcar cq fqsese atktea semne knaintea lor, tot nu credeau kn El,

  12:38 ca sq se kmplineascq vorba, pe care o spusese proorocul Isaia: ,,Doamne, cine a dat crezare propovqduirii noastre? Wi cui a fost descoperitq puterea brayului Domnului?``

  12:39 De aceea nu puteau crede, pentru cq Isaia a mai zis:

  12:40 ,,Le -a orbit ochii, wi le -a kmpietrit inima, ca sq nu vadq cu ochii, sq nu knyeleagq cu inima, sq nu se kntoarcq la Dumnezeu, wi sq -i vindec.``

  12:41 Isaia a spus aceste lucruri cknd a vqzut slava Lui, wi a vorbit despre El.

  12:42 Totuw, chiar dintre fruntawi, mulyi au crezut kn El; dar de frica Fariseilor nu -L mqrturiseau pe fayq, ca sq nu fie dayi afarq din sinagogq.

  12:43 Cqci au iubit mai mult slava oamenilor deckt slava lui Dumnezeu.

  12:44 Iar Isus a strigat: ,,Cine crede kn Mine, nu crede kn Mine, ci kn Cel ce M`a trimes pe Mine.

  12:45 Wi cine Mq vede pe Mine, vede pe Cel ce M`a trimes pe Mine.

  12:46 Eu am venit ca sq fiu o luminq kn lume, pentru ca oricine crede kn Mine, sq nu rqmknq kn kntunerec.

  12:47 Dacq aude cineva cuvintele Mele wi nu le pqzewte, nu Eu kl judec; cqci Eu n`am venit sq judec lumea, ci sq mkntuiesc lumea.

  12:48 Pe cine Mq nesocotewte wi nu primewte cuvintele Mele, are cine -l oskndi: Cuvkntul, pe care l-am vestit Eu, acela kl va oskndi kn ziua de apoi.

  12:49 Cqci Eu n`am vorbit dela Mine knsumi, ci Tatql, care M`a trimes, El knsuw Mi -a poruncit ce trebuie sq spun wi cum trebuie sq vorbesc.

  12:50 Wi wtiu cq porunca Lui este viaya vecinicq. De aceea lucrurile, pe cari le spun, le spun awa cum Mi le -a spus Tatql.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск