ПЛОХАЯ РЕКЛАМА?

ВЫ КРИСТИАН?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РУССКАЯ БИБЛИЯ -4 Царств 21:5
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  TEXT: БИБ - БИБ-2   |   AUDIO: АУДИО - MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL - РУССКАЯ

  HELPS: РУС - UKR - BULG - POL - ROM - РУС-82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - РУС-DARBY - РУС-GEN - РУС-LOP - РУС-MAC - РУС-SIR - РУС-TSK


  Русская 1982 Библия

  21:5 И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня,


  Еврейский / Греческий лексикон Стронга
  ויבן
  1129 מזבחות 4196 לכל 3605 צבא 6635 השׁמים 8064 בשׁתי 8147 חצרות 2691 בית 1004 יהוה׃ 3068
  Украинская Библия

  21:5 І побудував він жертівники для всіх небесних світил на обох подвір'ях Господнього дому.


  Ыйык Китеп
  21:5 Теңир эйүнүн эки короосуна бардык асман кошуундарына арнап курмандык чалынуучу жайларды тургузду.

  Русская Библия

  21:5 И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня,


  Греческий Библия
  και
  2532 ωκοδομησεν 3618 5656 θυσιαστηριον 2379 παση 3956 τη 3588 δυναμει 1411 του 3588 ουρανου 3772 εν 1722 1520 ταις 3588 δυσιν 1417 αυλαις οικου 3624 κυριου 2962
  Czech BKR
  21:5 Nadto nadмlal oltбшщ vљemu vojsku nebeskйmu, v obou sнnнch domu Hospodinova.

  Болгарская Библия

  21:5 Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом.


  Croatian Bible

  21:5 Sagradio je ћrtvenike svoj nebeskoj vojsci u oba predvorja Doma Jahvina.


  Сокровища Духовных Знаний
  VERSE 	(5) - 

  2Ki 23:4,6 1Ki 6:36; 7:12 2Ch 33:5,15 Eze 40:28,32,37,47; 42:3; 43:5


  Толковая Библия преемников А.Лопухина

  1-9

  . По смерти Езекии на Иерусалимский
  престол вступил 12-летний сын его Манассия (о том, что он мог быть не старшим сыном Езекии, см. прим. к XX:2-3) и царствовал 55 лет - по принятой в библейской науке хронологии, с 698 г. по 643, и теперь из Библии "мы почти за целое столетие ничего не знаем из внешней истории Иудеи. Манассия был послушным ленником великого царя, и это было предусмотрительно, так как во время его пятидесятилетнего правления Ассирия достигла вершины своего политического могущества. Асаргаддон, сын Сеннахирима, и Ассурбанипал, сын Ассаргаддона, безраздельно господствовали над всем пространством от глубины Тигра до глубины Египта, и ни в Иерусалиме, ни где-нибудь в другом месте не могло и мысли возникнуть о восстании. Но эта верность ассириянам сопровождалась роковыми последствиями для внутренней жизни Иудеи и особенно для богослужения. За благоприятным подъемом религиозного чувства при Езекии наступили времена ослабления этого чувства..." (История израильского народа. Москва, 1903. с. 101-102). При недостатке ясных библейских свидетельств о внешних отношениях Иудеи при Манассии (исключая свидетельства 2 Пар XXXIII:11-13, о котором скажем ниже) одинаковую гипотетичную ценность с сейчас приведенным мнением о полной лояльности Манассии в отношении ассирийского царя, и даже преимущество пред этим мнением, имеет другое предположение, что Манассия примкнул к организованному египетским фараоном Тиргакою союзу западноазиатских государств против Ассирии (проф. И. С. Якимов, Толкование на книгу пророка Исаии. Xрист. Чтен. 1984, 7 кн., с. 303-304, еп. Платон, цит. соч., с. 259), последствием чего и могло быть временное пленение его (2 Пар XXXIII:11 сл. ). Не касаясь политической стороны более чем полувекового царствования Манассии, священный писатель 4 Цар останавливается исключительно на глубоком религиозно-нравственном падении иудейской жизни при Манассии: по этому изображению (ст. 2-16) царствование Манассии является самой мрачной эпохой в истории южного Иудейского царства. Манассия не только восстановил все отмененные Езекией (XVIII:4) высоты; не только, подобно Ахаву (ср. 3 Цар XVI:32 сл. ), допустил и поощрял отправление хананейских культов в стране (ср. 3 Цар XIV:24; 4 Цар XVII:8), но и насаждал в Иерусалиме и Иудее ассиро-вавилонские культы светил небесных (ст. 2-3), как очень распространивший теперь культ "царице неба" (см. Иер VII:18, XLIV:15, Соф I:5 и др. ). Чистое язычество вторглось даже в самый храм Иеговы, где поставлены были жертвенники "всему воинству небесному", т. е. светилам (см. Втор IV:19; XVII:3; 4 Цар XVII:16. "Силой небесной писатель называет солнце, луну и звезды" (блаж. Феодорит вопр. 53). Кроме жертвенников ассирийским божествам (светилам), к культу последних принадлежали также поставленные теперь у входа в храм кони в честь солнца (XXIII:10-11). Подобно Ахазу (XVI:3), Манассия совершал также омерзительный и ужасный культ Молоха (ст. 6), а равно не уступал Ахазу и в склонности к волшебству, прорицаниям (ст. 6, сн. Ис VIII:19, XXIX:4). Всем этим, особенно водворением отправлений языческих культов в самом храме Иеговы (ст. 7, сн. 3 Цар VIII:15, IX:3), фактически уничтожалось самое избрание народа иудейского в народ Божий, терялось и его право на защиту и покровительство Божие (ст. 8, сн. 2 Цар VII:10). Иудеи при Манассии поступали даже хуже истребленных некогда Иеговой ради народа своего народов хананейских (ст. 9): глубокий религиозный синкретизм, заявивший себя теперь с большей силой, чем при Ахазе (ср. прим. к XVI:10), по суду священного писателя, оказывается худшим чистого язычества (ср. 2 Пар XXXIII:2-9).

  Как понять, чем объяснить тот факт, что у благочестивого, истинно теократического царя оказался столь резко противоположного направления сын и преемник, что все благодетельные реформы первого были уничтожены и низложены реакцией последнего? Прежние толкователи в объяснение этого считали достаточным указать на злую волю самого Манассии и на развращающее влияние на него придворной партии, сохранившейся еще от времени Ахаза. Блаж. Феодорит говорит: "что в существах одушевленных преобладает не природа, но воля, свидетель тому Манассия, оставивший благочестивый образ отца и пошедший противоположным путем" (вопр. 53). Другие толкователи полагают, что, вступив на престол, Манассия (как некогда Иоас по смерти Иодая, 2 Пар XXIV:17-18) поддался влиянию нечестивой придворной партии, даже при Езекии противодействовавшей авторитету пророков (Ис XXVIII:7; XXX:9-10), а после его смерти решившейся находить в Иерусалиме и Иудее чистое язычество. (Кeil. Die Bucher der Konige. 1865, s. 348. Kleinert. Richm Handworterb. d. bibl. Alterth. Bd. II, s. 962). В новое время библеисты - теоретики развития объясняют введенный Манассией религиозный синкретизм политическим положением Иудеи, а его время - всецело вассальной зависимостью, совершенно изгладившей у Манассии и его народа впечатление силы Иеговы и победы его над ассирийскими богами (в неудачном походе Сеннахирима) и повлекшей за собой культурное, духовное и религиозное влияние Ассирии на Иудею; при этом Манассия не только старательно обеляется от пятен, будто бы незаслуженно лежащих на его памяти, но ему приписываются и положительные заслуги пред историей израильского народа, напр., по части заимствований евреями космогонических и иных представлений из религии, мифологии, законодательства Ассиро-Вавилонии (Stade, Gesch. Jsr. I, s. 625-640. Ср. у проф. А. П. Смирнова. Новое построение истории израильского народа и новые суждения об исторических лицах его. Прибавлен. к твор. св. Отцов. 1887, ч. 40, с. 198 и д. ). Крайность этого взгляда и противоречие его Библии очевидны сами собой.  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

  ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РУССКАЯ БИБЛИЯ

  God Rules.NET