Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - MARK 14

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  14:1 А след два дни щеше да бъде пасхата и празника на безквасните хлябове; и главните свещеници и книжници търсеха случай да Го уловят с хитрост и да Го умъртвят.

  14:2 Защото думаха: Да не стане на празника, за да се не подигне вълнение между народа.

  14:3 И когато Той беше във Витания, и седеше на трапезата в къщата на Симона прокажения, дойде една жена, която имаше алавастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, изля мирото на главата Му.

  14:4 А имаше някои, които, негодуващи, думаха помежду си: Защо така се прахоса мирото?

  14:5 защото това миро можеше да се продаде за повече от триста пеняза, и сумата да се раздаде на сиромасите. И роптаеха против нея.

  14:6 Но Исус рече: Оставете я; защо й досаждате? Тя извърши добро дело на Мене.

  14:7 Защото сиромасите всякога се намират между вас, и когато щете можете да им сторите добро; но Аз не се намирам всякога между вас.

  14:8 Тя извърши това, което можеше; предвари да помаже тялото Ми за погребение.

  14:9 Истина ви казвам: Гдето и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен и за това, което тя стори.

  14:10 Тогава Юда Искариотски, оня, който бе един от дванадесетте, отиде при главните свещеници за да им Го предаде.

  14:11 Те, като чуха, зарадваха се, и се обещаха да му дадат пари. И той търсеше сгоден случай да Го предаде.

  14:12 А на първия ден на празника на безквасните хлябове, когато колеха жертви за пасхата, учениците Му казаха: Где искаш да отидем и приготвим за да ядеш пасхата?

  14:13 И Той изпраща двама от учениците Си и казва им: Идете в града; и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; вървете подир него.

  14:14 И дето влезе, речете на стопанина тая къща: Учителят казва: Где е приготвената за Мене приемна стая, гдето ще ям пасхата с учениците Си?

  14:15 И той ще ви посочи една голяма горна стая, постлана и готова; там ни пригответе.

  14:16 И тъй, учениците излязоха и дойдоха в града; и намериха както им беше казал; и приготвиха пасхата.

  14:17 И като се свечери, Той дохожда с дванадесетте.

  14:18 И когато седяха на трапезата и ядяха, Исус рече: Истина ви казвам: Един от вас, които яде с Мене, ще Ме предаде.

  14:19 Те почнаха да скърбят и да Му казват един по един: Да не съм аз?

  14:20 А той им рече: Един от дванадесетте е, който топи заедно с Мене в блюдото.

  14:21 Защото Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син се предава! Добре би било за този човек, ако не бе се родил.

  14:22 И когато ядяха, Исус взе хляб, и като благослови, разчупи, даде им, и рече: Вземете, [яжте]; това е Моето тяло.

  14:23 Взе и чашата, благослови, и даде им; и те всички пиха от нея.

  14:24 И рече им: Това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за мнозина.

  14:25 Истина ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата до оня ден, когато ще го пия нов в Божието царство.

  14:26 И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.

  14:27 И Исус им каза: Вие всичките ще се съблазните [в Мене тая нощ]; защото е писано: "Ще поразя пастиря, и овците ще се разпръснат".

  14:28 А подир възкресението Си ще ви предваря в Галилея.

  14:29 А Петър Му рече: Ако и всички да се съблазнят, аз, обаче не.

  14:30 Исус му каза: Истина ти казвам, че днес, тая нощ, преди да пее петелът дваж, ти три пъти ще се отречеш от Мене.

  14:31 А той твърде разпалено казваше: Ако стане нужда и да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото казаха и другите.

  14:32 Дохождат на едно място, наречено Гетсимания; и Той каза на учениците Си: Седете тука докле се помоля.

  14:33 И взе със Себе Си Петра, Якова и Йоана, и захвана да се ужасява и да тъгува.

  14:34 И казва им: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тука и бдете.

  14:35 И като отиде малко напред, падна на земята; и молеше се, ако е възможно, да Го отмине тоя час, казвайки:

  14:36 Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тая чаша; не, обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.

  14:37 И идва, намира ги заспали; и казва на Петра: Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден?

  14:38 Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение; духът е бодър, а тялото немощно.

  14:39 И пак отиде и се помоли, като каза същите думи.

  14:40 И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натегнали; и не знаеха що да Му отговорят.

  14:41 И трети път дохожда и им казва: Още ли спите и почивате? Доста е! Дойде часът! Ето, Човешкият Син се предава в ръцете на грешниците.

  14:42 Станете да вървим; ето, приближи се оня, който Ме предава.

  14:43 И веднага, докато Той говореше, дохожда Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините.

  14:44 А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го и Го заведете, като Го пазите здраво.

  14:45 И когато дойде, веднага се приближи до Него и каза: Учителю! И целуваше Го.

  14:46 И те туриха ръце на Него и Го хванаха.

  14:47 А един от стоящите там измъкна ножа си и удари слугата на първосвещеника и му отсече ухото.

  14:48 Исус проговори и рече им: Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи да Ме уловите?

  14:49 Всеки ден бях при вас и поучавах в храма, и не Ме хванахте; но това стана, за да се сбъднат писанията.

  14:50 Тогава всички Го оставиха и се разбягаха.

  14:51 И някой си момък следваше подир Него, обвит с плащаница по голо; и те го хванаха.

  14:52 А той, като остави плащаницата, избяга гол.

  14:53 И заведоха Исуса при първосвещеника, при когото се събират и всичките главни свещеници, и старейшините, и книжниците.

  14:54 А Петър Го беше следвал издалеч до вътре в двора на първосвещеника и седеше заедно със служителите и грееше се на пламъка.

  14:55 И главните свещеници и целият синедрион търсеха свидетелство против Исуса, за да Го умъртвят, но не намериха.

  14:56 Защото мнозина лъжесвидетелствуваха против Него, но свидетелствата им не бяха съгласни.

  14:57 Сетне някои станаха и лъжесвидетелствуваха против Него, като казаха:

  14:58 Ние Го чухме да казва: Аз ще разруша тоя ръкотворен храм, и за три дни ще съградя друг неръкотворен.

  14:59 Но и така свидетелствата им не бяха съгласни.

  14:60 Тогава първосвещеникът се изправи насред и попита Исуса, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тия против Тебе?

  14:61 А Той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак Го попита, като Му каза: Ти ли си Христос, Син на Благословения?

  14:62 А Исус рече: Аз съм; и ще видите Човешкия Син седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци.

  14:63 Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: Каква нужда имаме вече от свидетели?

  14:64 Чухте богохулството; как ви се вижда? И те всички Го осъдиха, че се изложи на смъртно наказание.

  14:65 И някои почнаха да Го заплюват, да Му закриват лицето, да Го блъскат и да Му казват: Познай. И служителите, като Го хванаха, удряха Го с плесници.

  14:66 И когато Петър беше долу на двора, дохожда една от слугините на първосвещеника;

  14:67 и като видя Петра че се грее, взря се в него и каза: И ти беше с Назарянина, с Исуса.

  14:68 А той се отрече, казвайки: Нито зная, нито разбирам що говориш. И излезе вън на предверието; и петела изпя.

  14:69 Но слугинята го видя и пак почна да казва на стоящите там: Тоя е от тях.

  14:70 А той пак се отрече. След малко, стоящите там пак казаха на Петра: Наистина от тях си, защото си галилеянин, [и говорът ти съответствува].

  14:71 А той започна да проклина и да се кълне: Не познавам Този човек за Когото говорите.

  14:72 И на часа петелът изпя втори път. И Петър си спомни думата, която Исус му беше рекъл: Преди да пее петелът дваж, три пъти ще се отречеш от Мене. И като размисли за това, заплака.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск