Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 30

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  30:1 Byl pak, kdy se navrtil David a mui jeho do Sicelechu, den tet, jak Amalechitt byli vpd uinili k stran poledn i k Sicelechu, a vyhubili Sicelech, a vyplili jej.

  30:2 A zajali eny, kter byly v nm. Nezabili adnho, ani malho ani velikho, ale szajmali a odeli cestou svou.

  30:3 A kdy piel David a mui jeho k mstu, aj, vypleno bylo ohnm, a eny jejich, t synov a dcery jejich zajati byli.

  30:4 Tedy David i lid jeho, kter s nm byl, pozdvihe hlasu svho, plakali, a ji vce plakati nemohli.

  30:5 Ob tak manelky Davidovy zajaty jsou, Achinoam Jezreelitsk, a Abigail ena nkdy Nbale Karmelskho.

  30:6 I ssouen jest David nramn, nebo se smlouval lid, aby ho ukamenovali, (hokost zajist naplnna byla due veho lidu, jednoho kadho pro syny jeho a pro dcery jeho). Vak posilnil se David v Hospodinu Bohu svm.

  30:7 I ekl David Abiatarovi knzi, synu Achimelechovu: Medle, vezmi na sebe efod. I vzal Abiatar efod pro Davida.

  30:8 Tzal se pak David Hospodina, ka: Mm-li honiti lotky ty? A dohonm-li se jich? I ekl jemu: Ho, nebo se jich jist dohon, a sv mocn vysvobod.

  30:9 A tak oded David sm i tch est set mu, kte byli s nm, pili a ku potoku Bezor; nkte pak tu pozstali.

  30:10 I honil je David se tymi sty mu; nebo bylo pozstalo dv st mu, kte ustave, nemohli pejti potoka Bezor.

  30:11 A naleze mue Egyptskho v poli, pivedli jej k Davidovi. I dali jemu chleba, aby pojedl; dali jemu tak i vody pti.

  30:12 Dali jemu t kus hrudy fk a dva hrozny such. A tak pojedl a okl zase, (nebo byl nic nejedl ani nepil ti dni a ti noci).

  30:13 Zatm ekl jemu David: jsi ty? A odkud jsi? Kter odpovdl: Rodem jsem z Egypta, sluebnk mue Amalechitskho, a opustil mne pn mj, proto e jsem stonal, dnes tet den.

  30:14 Byli jsme zajist vpd uinili k stran poledn Ceretejskho, a v tu stranu, kter jest Judova, a ku poledni, kter jest Klefova, a Sicelech jsme vyplili ohnm.

  30:15 Tedy ekl jemu David: Mohl-li bys dovsti mne k tm lotkm? Kter ekl: Pishni mi skrze Boha, e mne nezabije, a e mne nevyd v ruku pna mho, a pivedu t na ty lotky.

  30:16 I pivedl ho. (A aj, byli se rozprosteli po v t zemi, jedouce a pijce a provyskujce nade vemi koistmi tak velikmi, kter pobrali z zem Filistinsk a z zem Judovy.)

  30:17 Proto bil je David od veera a do veera druhho dne, ani kdo z nich uel, krom ty set mldenc, kte vsede na velbloudy, utekli.

  30:18 A tak odjal David vecko, co byli pobrali Amalechitt; tak ob eny sv vysvobodil David.

  30:19 A nezhynulo jim nic, ani malho ani velikho, i z syn i ze dcer, i z loupee a ze veho, co jim vzato bylo; vecko zase David pivedl.

  30:20 Nadto szajmal David vecka stda brav i skot, kter hnali ped dobytkem svm, a pravili: Toto jsou koisti Davidovy.

  30:21 Piel pak David k tm dvma stm mu, kte byli ustali, tak e nemohli jti za Davidem, jim byli kzali zstati pi potoku Bezor; tedy vyli vstc Davidovi a lidu, kter byl s nm. A pistoupiv David k tomu lidu, pozdravil jich ptelsky.

  30:22 Ale vickni, co jich koli bylo zlch a bezbonch mezi tmi mui, kte chodili s Davidem, mluvili, kouce: Ponvad neli s nmi, nedme jim z koist, kter jsme odjali, toliko kadmu manelku jeho a syny jeho, aby vezmouce je, odeli.

  30:23 David pak ekl: Neite tak, brat moji, s tm, co nm dal Hospodin, kter ns osthal a dal vojsko, jen vythlo proti nm, v ruku nai.

  30:24 A kdo vs uposlechne v t vci? Nebo jak bude dl toho, kter vyel k bitv, takov bude dl i toho, kter hldal bemen; rovn se dliti budou.

  30:25 A tak bvalo od toho dne i potom, nebo to za prvo a obyej uloil v Izraeli a do tohoto dne.

  30:26 A kdy piel David do Sicelechu, poslal z tch koist starm Juda, ptelm svm, ka: Te mte dar z loupe neptel Hospodinovch.

  30:27 Tm, kte byli v Bethel, a kte v Rmat ku poledni, a kte byli v Jeter;

  30:28 T kte v Aroer, a kte v Sefama, a kte v Estemo;

  30:29 A kte v Rachal, a kte v mstech Jerachmeelovch, a kte v mstech Cinejskho;

  30:30 I tm, kte v Horma, a kte v Korasan, a kte v Atach;

  30:31 A kte byli v Hebronu, i po vech mstech, na nich bval David s lidem svm.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .