Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 11

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  11:1 Byl pak nemocen lovk njak jmnem Lazar z Betany, toti z msteka Marie a Marty, sestry jej.

  11:2 (A to byla ta Maria, kter pomazala Pna mast a vytela nohy jeho vlasy svmi, jejto bratr Lazar byl nemocen.)

  11:3 Tedy poslaly k nmu sestry jeho, kouce: Pane, aj, ten, kterho miluje, nemocen jest.

  11:4 A uslyav to Je, ekl: Nemoc ta nen k smrti, ale pro slvu Bo, aby oslaven byl Syn Bo skrze ni.

  11:5 Miloval pak Je Martu i sestru jej i Lazara.

  11:6 A jak uslyel, e by nemocen byl, i pozstal za dva dni na tom mst, kde byl.

  11:7 Potom pak d uedlnkm: Pojme zase do Judstva.

  11:8 ekli jemu uedlnci: Miste, nyn hledali t id kamenovati, a ty zase tam chce jti?

  11:9 Odpovdl Je: Vak dvancte hodin za den jest. Chod-li kdo ve dne, neuraz se; nebo svtlo tohoto svta vid.

  11:10 Pakli by kdo chodil v noci, uraz se; nebo svtla nen v nm.

  11:11 To povdl, a potom d jim: Lazar, ptel n, sp, ale jdu, abych jej ze sna probudil.

  11:12 I ekli uedlnci jeho: Pane, sp-li, zdrv bude.

  11:13 Ale Je ekl o smrti jeho, oni pak domnvali se, e by o spn sna mluvil.

  11:14 Tedy ekl jim Je zjevn: Lazar umel.

  11:15 A raduji se pro vs, e jsem tam nebyl, abyste vili. Ale pojme k nmu.

  11:16 I ekl Tom, kter slove Didymus, spoluuedlnkm: Pojme i my, abychom zemeli s nm.

  11:17 Tedy piel Je, i nalezl ho ji tyi dni v hrob pochovanho.

  11:18 Byla pak Betany blzko od Jeruzalma, okolo hon patncte.

  11:19 Mnoz pak z id byli pili k Mart a Mariji, aby je tili pro smrt bratra jejich.

  11:20 Tedy Marta, jak uslyela, e Je jde, vyla proti nmu, ale Maria doma sedla.

  11:21 I ekla Marta k Jeovi: Pane, kdybys ty byl zde, bratr mj byl by neumel.

  11:22 Ale i nyn vm, e cokoli podal bys od Boha, d tob Bh.

  11:23 D j Je: Vstane bratr tvj.

  11:24 ekla jemu Marta: Vm, e vstane pi vzken v den nejposlednj.

  11:25 ekl j Je: J jsem vzken i ivot. Kdo v ve mne, by pak i umel, iv bude.

  11:26 A kad, kdo jest iv, a v ve mne, neume na vky. V-li tomu?

  11:27 ekla jemu: Ovem, Pane, j jsem uvila, e jsi ty Kristus, Syn Bo, kter ml pijti na svt.

  11:28 A kdy to povdla, odela a zavolala tajn Marie, sestry sv, kuci: Mistr zde jest, a vol tebe.

  11:29 Ona jak to uslyela, vstala rychle, a la k nmu.

  11:30 (Jet pak byl Je nepiel do msteka, ale byl na tom mst, kde vyla byla proti nmu Marta.)

  11:31 Tedy id, kte s n byli v dom a tili ji, vidve Mariji, e jest rychle vstala a vyla, li za n, kouce: Jde k hrobu, aby tam plakala.

  11:32 Ale Maria, kdy tam pila, kde byl Je, uzevi jej, padla k nohm jeho, a ekla jemu: Pane, bys ty byl zde, bratr mj byl by neumel.

  11:33 Je pak jak uzel, ana ple, i idy, kte byli s n pili, ani pla, zastonal duchem, a zkormoutil se.

  11:34 A ekl: Kde jste jej poloili? kou jemu: Pane, poj a pohle.

  11:35 I zaplakal Je.

  11:36 Tedy ekli id: Aj, kterak ho miloval!

  11:37 Nkte pak z nich ekli: Nemohl-li jest tento, kter otevel oi slepho, uiniti i toho, aby tento neumel?

  11:38 Je pak opt zastonav sm v sob, piel k hrobu. Byla pak jeskyn, a kmen byl svrchu poloen na ni.

  11:39 I d Je: Zdvihnte kmen. ekla jemu Marta, sestra toho mrtvho: Pane, ji smrd; nebo tyi dni v hrob jest.

  11:40 D j Je: Vak jsem ekl, e bude-li viti, uz slvu Bo.

  11:41 Tedy zdvihli kmen, kde byl mrtv pochovn. Je pak pozdvihl vzhru o a ekl: Ote, dkuji tob, e jsi mne slyel.

  11:42 J zajist vm, e ty mne vdycky sly, ale pro zstup, kter okolo stoj, ekl jsem, aby vili, e jsi ty mne poslal.

  11:43 A to povdv, zavolal hlasem velikm: Lazae, poj ven!

  11:44 I vyel, kter byl umel, maje svzan ruce i nohy rouchami, a tv jeho atem byla obvinuta. ekl jim Je: Rozvte jej, a nechte, a odejde.

  11:45 Tedy mnoz z id, kte byli pili k Mariji, vidve, co jest uinil Je, uvili v nho.

  11:46 Nkte pak z nich odeli k farizem a povdli jim, co jest uinil Je.

  11:47 I seli se pedn kn a farizeov v radu, a pravili: Co inme? Tento lovk divy mnoh in.

  11:48 Nechme-li ho tak, vickni uv v nho, i pijdou man, a odejmou msto nae i lid.

  11:49 Jeden pak z nich, jmnem Kaif, nejvym knzem jsa toho lta, ekl jim: Vy nic nevte,

  11:50 Ani co o tom pemylujete, e jest uiten nm, aby jeden lovk umel za lid, a ne, aby vecken tento nrod zahynul.

  11:51 Toho pak neekl sm od sebe, ale nejvym knzem byv lta toho, prorokoval, e jest ml Je umti za tento nrod,

  11:52 A netoliko za tento nrod, ale tak, aby syny Bo rozptlen shromdil v jedno.

  11:53 Proto od toho dne spolu se o to radili, aby jej zabili.

  11:54 Je pak ji nechodil zjevn mezi idy, ale odel odtud do krajiny, kter byla blzko pout, do msta, jen slove Efraim, a tu bydlil s uedlnky svmi.

  11:55 Byla pak blzko velikanoc idovsk. I li mnoz do Jeruzalma z krajiny t ped velikonoc, aby se oistili.

  11:56 I hledali Jee, a rozmlouvali vespolek, v chrm stojce: Co se vm zd, e nepiel k svtku?

  11:57 Vydali pak byli pedn kn a farizeov mandt, jestlie by kdo zvdl, kde by byl, aby povdl, aby jej jali.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .