Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕđę 15

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  15:1 A hned za svítání, když se velekněží poradili se staršími a se zákoníky i s celou veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi.

  15:2 Pilát se ho zeptal: "Ty jsi ten židovský král?" Ale on mu odpověděl: "Ty [to] říkáš."

  15:3 Potom ho velekněží začali obviňovat z mnoha věcí, ale on nic neodpovídal.

  15:4 Pilát se ho tedy znovu zeptal: "Nic neodpovídáš? Pohleď, z kolika věcí tě obviňují."

  15:5 Ježíš ale stejně nic neodpověděl, takže se Pilát divil.

  15:6 Byl však zvyklý propouštět jim ve svátek jednoho vězně, za kterého prosili.

  15:7 Tehdy byl společně s [jinými] vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden jménem Barabáš.

  15:8 Zástup se tedy dal do křiku a začal prosit [Piláta] o to, co jim dělal vždycky.

  15:9 Pilát jim ale odpověděl: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?"

  15:10 (Poznával totiž, že [mu] ho velekněží vydali ze závisti.)

  15:11 Velekněží však vyburcovali zástup, [ať žádá,] aby jim raději propustil Barabáše.

  15:12 Pilát jim tedy znovu odpověděl a řekl: "Co tedy chcete, abych udělal s tím, kterého nazýváte králem Židů?"

  15:13 A oni znovu zakřičeli: "Ukřižuj ho!"

  15:14 Pilát jim řekl: "A co udělal zlého?" Ale oni křičeli [ještě] víc: "Ukřižuj ho!"

  15:15 A Pilát, který chtěl vyhovět davu, jim propustil Barabáše, ale Ježíše [nechal] zbičovat a vydal [ho] k ukřižování.

  15:16 Tehdy ho vojáci odvedli dovnitř na nádvoří [paláce] zvaného Pretorium a svolali celou posádku.

  15:17 Oblékli mu purpurový [plášť a] nasadili mu korunu upletenou z trní.

  15:18 Pak ho začali zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!"

  15:19 Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu.

  15:20 Když se mu [dost] naposmívali, svlékli z něho ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho vyvedli, aby ho ukřižovali.

  15:21 A přinutili nějakého kolemjdoucího, Šimona Kyrénského (otce Alexandra a Rufa), který šel z pole, aby vzal jeho kříž.

  15:22 Vedli ho na místo [zvané] Golgota, což v překladu znamená Místo lebky.

  15:23 Dávali mu pít víno s myrhou, ale on [to] nepřijal.

  15:24 A jak ho křižovali, dělili si jeho šaty a házeli o ně los, kdo si co vezme.

  15:25 Když ho ukřižovali, byla třetí hodina [dne].

  15:26 A nad [ním] byl napsán nápis jeho viny: "ŽIDOVSKÝ KRÁL."

  15:27 Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.

  15:28 Tak se naplnilo Písmo, které říká: "Byl započten mezi zločince."

  15:29 Kolemjdoucí mu spílali, pokyvovali hlavami a říkali: "Aha! Ty, který boříš chrám a za tři dny ho stavíš,

  15:30 zachraň sám sebe a sestup z kříže!"

  15:31 Podobně se posmívali i velekněží se zákoníky a říkali jeden druhému: "Jiné spasil, [ale] sám se spasit nemůže!

  15:32 Ať ten Kristus, ten král Izraele, teď sestoupí z kříže, abychom [to] uviděli a uvěřili." A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním.

  15:33 A když přišla šestá hodina, nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny.

  15:34 A o deváté hodině Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lama sabachtani?" což v překladu znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"

  15:35 A když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Podívejte, volá Eliáše!"

  15:36 Jeden [z nich] tedy odběhl, naplnil houbu octem, dal [ji] na větev a dával mu napít se slovy: "Nechte ho; uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!"

  15:37 Ale Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl [naposled].

  15:38 A chrámová opona se roztrhla na dva [kusy] odshora až dolů.

  15:39 A když setník, který stál naproti němu, uviděl, jak vykřikl a [naposled] vydechl, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!"

  15:40 Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome.

  15:41 Ty ho následovaly a sloužily mu, když byl [ještě] v Galileji, a [s nimi] mnoho jiných, které s ním přišly do Jeruzaléma.

  15:42 A protože už nastal večer a byl [den] připravování (to jest den před sobotou),

  15:43 přišel Josef z Arimatie, ctihodný člen rady, jenž sám také očekával Boží království, osmělil se a vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo.

  15:44 Pilát se ale podivil, že [Ježíš] už zemřel. Zavolal tedy setníka a zeptal se ho, je-li [to] dlouho, co zemřel.

  15:45 A když se [to] od setníka dozvěděl, daroval tělo Josefovi.

  15:46 Ten nakoupil plátno, a když ho sňal [z kříže], ovinul [ho] tím plátnem a pochoval ho do hrobu, který byl vytesán ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen.

  15:47 Ale Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl pochován.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę